รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด


ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-06-09

ลำดับที่ 26

นางสาวมณศกอน วระชุน/ ครู
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
อ. ราชสาส์น 
โทร.0627415656

รายงานครั้งที่ 1
2021-06-08
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-06-07

ลำดับที่ 25

ด.ช วงศธร เพ็ชรวงษา/
โรงเรียน วัดท่าเกวียน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0635659644

รายงานครั้งที่ 1
มารดา อยู่ในช่วงกักตัว30/5-12/6 ได้ใกล้ชิดกับเพื่อนร่วมงาน บ.ไทยแอโรว์สัมผัสเสี่ยงสูงกับเพื่อนร่วมงาน ของผู้ป่วยtimelineที่1084ได้แยกการกักตัวโดยให้นักเรียนไปอยู่บ้านลุง ก่อนการกักตัวจะอยู่กันเพียง2คน
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-31

ลำดับที่ 24

ด.ช. ธิวากรณ์ วงษา/
รร.บ้านไร่ดอน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0822095399

รายงานครั้งที่ 1
2021-05-29
ฉะเชิงเทรา
อยู่บ้านหลังเดียวกับผู้ติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-31

ลำดับที่ 23

ด.ช. ทัศกรณ์ วงษา/
รร.บ้านไร่ดอน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0822095399

รายงานครั้งที่ 1
2021-05-29
ฉะเชิงเทรา
อยู่บ้านหลังเดียวกับผู้ติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-24

ลำดับที่ 22

ด.ช.ณัฐวุฒิ ปรากฎหาญ/
โรงเรียนบ้านท่าเลียบ
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0899459995

รายงานครั้งที่ 1
680
2021-05-05
ฉะเชิงเทรา
ไปรถคัดเดียวกันโดยปิดกระจก เปิดแอร์(เป็นหลานของผู้ติดเชื้อรายที่ 680)
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-24

ลำดับที่ 21

ด.ช.จิตติน ตะบองเพชร/
โรงเรียนบ้านท่าเลียบ
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0899459995

รายงานครั้งที่ 1
682
2021-05-21
ฉะเชิงเทรา
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน (เป็นหลานของผู้ติดเชื้อ รายที่ 682)
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-24

ลำดับที่ 20

ด.ช.นฤเบศ อะทอยรัมย์/
โรงเรียนบ้านท่าเลียบ
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0899459995

รายงานครั้งที่ 1
682
2021-05-21
ฉะเชิงเทรา
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน (เป็นลูกชายของผู้ติดเชื้อรายที่ 682)
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-24

ลำดับที่ 19

ด.ญ.ธนภรณ์ อะทอยรัมย์/
โรงเรียนบ้านท่าเลียบ
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0817447608

รายงานครั้งที่ 1
682
2021-05-21
ฉะเชิงเทรา
ผู้สัมผัสร่วมบ้าน
กักตัวอยู่ที่บ้านเนิน ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เริ่ม วันที่ 23 พ.ค.64 - 4 มิ.ย.64
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-05-18

ลำดับที่ 18

เด็กชายกิตติศักดิ์ จอมโชติ/
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0625598027

รายงานครั้งที่ 2
378
2021-05-05
ฉะเชิงเทรา
กักตัวอยู่ที่บ้าน และได้ตรวจหาเชื้อรอบที่ 2 และผลตรวจไม่พบเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 14

2021-05-18

ลำดับที่ 17

เด็กชายภัทรกร รัชเสมอ/
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0910709684

รายงานครั้งที่ 2
354
ฉะเชิงเทรา
กักตัวอยู่ที่บ้าน และได้ตรวจหาเชื้อรอบที่ 2 ผลตรวจไม่พบเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 13

2021-05-17

ลำดับที่ 16

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีผา/
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0624280694

รายงานครั้งที่ 2
440
2021-05-07
ฉะเชิงเทรา
กักตัวที่บ้าน และได้ตรวจหาเชื้อรอบที่ 2 ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 12

2021-05-17

ลำดับที่ 15

เด็กหญิงจุฑามาศ สีผา/
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0624280694

รายงานครั้งที่ 2
440
2021-05-07
ฉะเชิงเทรา
กักตัวที่บ้าน และได้ตรวจหาเชื้อรอบที่ 2 ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 11

2021-05-10

ลำดับที่ 14

เด็กชายกิตติศักดิ์ จอมโชติ/
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0625598027

รายงานครั้งที่ 1
378
2021-05-05
ฉะเชิงเทรา
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-10

ลำดับที่ 13

เด็กชายภัทรกร รัชเสมอ/
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0910709684

รายงานครั้งที่ 1
354
2021-05-04
ฉะเชิงเทรา
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-09

ลำดับที่ 12

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีผา/
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0624280694

รายงานครั้งที่ 1
440
2021-05-07
ฉะเชิงเทรา
เข้าไปคลุกคลีกับผู้ติดเชื้อรายที่ 440 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียน โดยนักเรียนได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ครั้งที่ 1 ที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบแล้ว ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ และได้กักตัว 14 วันตามคำสั่งแพทย์
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-09

ลำดับที่ 11

เด็กหญิงจุฑามาศ สีผา/
โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง
อ. ท่าตะเกียบ 
โทร.0624280694

รายงานครั้งที่ 1
440
2021-05-07
ฉะเชิงเทรา
เข้าไปคลุกคลีกับผู้ติดเชื้อรายที่ 440 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียน โดยนักเรียนได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ครั้งที่ 1 ที่โรงพยาบาลท่าตะเกียบแล้ว ผลตรวจ ไม่พบเชื้อ และได้กักตัว 14 วันตามคำสั่งแพทย์
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-08

ลำดับที่ 10

นายกัญธเมษย์ เลิศอริยะกูล/ ผอ.โรงเรียน
บ้านหนองแสง
อ. พนมสารคาม 
โทร.0946165046

รายงานครั้งที่ 2
กักตัวครบ 14 วัน ตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 ผลตรวจไม่พบเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 8

2021-05-03

ลำดับที่ 9

นายพัฒน์รพี เสนีรัตน์/
ธุรการ รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0982879518

รายงานครั้งที่ 2
ออกจาก รพ. วันที่ 3 พ.ค. 64 คุณหมอสั่งให้กักตัวที่บ้านต่อ ตั้งแต่วันที่ 3 - 19 พ.ค. 64 ณ บ้านเลขที่ 5 หมู่ 5 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา (ทราบผลการตรวจพบเชื้อ 19/04/2564)
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 1

2021-04-29

ลำดับที่ 8

นายกัญธเมษย์ เลิศอริยะกูล/ ผอ.โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแสง
อ. พนมสารคาม 
โทร.0946165046

รายงานครั้งที่ 1
ไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ญาติ ที่อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 64 และมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ไปร่วมงานด้วย หลังทราบข่าวได้ไปตรวจเชื้อรอบที่ 1 ที่โรงพยาบาลหนองกี่ ผลตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 โรงพยาบาลนัดตรวจรอบที่ 2 วันที่ 30 เมษายนนี้
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
- กักตัวที่ บ้านตนเอง ที่อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
- วันที่เริ่ม 2021-04-16
- วันที่สิ้นสุด 2021-04-29

2021-04-27

ลำดับที่ 7

เด็กหญิงนัชชา สอนไทย/
โรงเรียนวัดสระสองตอน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0926499093

รายงานครั้งที่ 1
2021-04-26
89
2021-04-18
ฉะเชิงเทรา
เข้าไปคลุกคลีกับผู้ป่วยรายที่ 89 ของฉะเชิงเทราช่วงเวลาหนึ่ง ผลตรวจผู้ปกครองนักเรียนทั้งพ่อและแม่ 2 ครั้ง เป็นลบ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
- กักตัวที่ โรงพยาบาลพนมสารคาม
- วันที่เริ่ม 2021-04-26

2021-04-26

ลำดับที่ 6

นางสาวภคมน คเชนทร์ธนากุล/ ครู
โรงเรียนวัดวังเย็น
อ. แปลงยาว 
โทร.0864153504

รายงานครั้งที่ 1
เพื่อนที่ทำงานน้องชายติดโควิด-19ตรวจพบเชื้อที่จังหวัดระยอง น้องชายกลับมาพักที่บ้านก่อนบริษัทแจ้งว่าพนักงานคนดังกล่าวติดเชื้อและให้ไปตรวจหาเชื้อโดยเข้าไปตรวจที่รพ.แหลมฉบัง ขณะนี้กำลังรอผลการตรวจเชื่้อว่าติดเชื้อหรือไม่
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
- กักตัวที่ บ้านตนเอง ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
- วันที่เริ่ม 2021-04-26

2021-04-25

ลำดับที่ 5

ด.ญ.กัญญาณัฐ แก้วหลวง/
บ้าน
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0659927327

รายงานครั้งที่ 1
อยู่ใกล้กับคนที่อยู่ในข้อ 2
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-04-25

ลำดับที่ 4

เด็กชายณภู ปรึกษาชีพ/
โรงเรียนวัดท่าเกวียน
อ. พนมสารคาม 
โทร.0816630211

รายงานครั้งที่ 1
นางสาวนันทวรรณ ปรึกษาชีพ (แม่) นายศรายุทธ คำสมบัติ (พ่อ)
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-04-25

ลำดับที่ 3

ด.ญ.กัญญาพัชร ศรครุฑ/
รร.วัดท่าเกวียน "สัยอุทิศ"
อ. พนมสารคาม 
โทร.0845666195

รายงานครั้งที่ 1
2021-04-25
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-04-25

ลำดับที่ 2

นางกัณณ์ณิศา สันติบวรวงศ์/ ครู
รร.วัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
อ. พนมสารคาม 
โทร.0816829648

รายงานครั้งที่ 1
ลูกเรียนพิเศษที่เมเจอร์คาร์เดทในห้องแอร์..ห้องเดียวกับผู้ติดเชื้อโควิด..พ่อแม่ไปรับกลับบ้านมาอยู่ด้วยกันโดยไม่ได้ป้องกันเนื่องจากครูแจ้งผลตรวจภายหลัง..จึงต้องกักตัว14วันรอผลตรวจ2ครั้ง
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-04-24

ลำดับที่ 1

นายพัฒน์รพี เสนีรัตน์/
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0982879518

รายงานครั้งที่ 1
2021-04-19
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ