รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 4 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-08-19

ลำดับที่ 187

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0860489078
รายงานครั้งที่ 1
2564-08-14
รับเชื้อจากมารดา และตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 64 และเข้ารับการรักษาตัว ณ ศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมีฯ Truck & Train Cafe อ.คลองเขื่อน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-19

ลำดับที่ 188

เพศ ชาย   อายุ 9 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0860489078
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-14
รับเชื้อจากผู้ปกครอง และตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 64 และเข้ารับการรักษาตัว ณ ศูนย์พักคอยใต้ร่มพระบารมีฯ Truck & Train Cafe อ.คลองเขื่อน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-30

ลำดับที่ 238

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0860489078
รายงานครั้งที่ 2
รักษาตัวหายแล้ว และกักตัวอีก 14 วัน
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 187

2021-08-30

ลำดับที่ 239

เพศ ชาย   อายุ 9 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0860489078
รายงานครั้งที่ 2
รักษาตัวหายแล้ว และกักตัวอีก 14 วัน
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 188