รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด


พบการรายงานจำนวน 2 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-05-10

ลำดับที่ 14

เด็กชายกิตติศักดิ์ จอมโชติ/
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0625598027
รายงานครั้งที่ 1
378
2021-05-05
ฉะเชิงเทรา
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

2021-05-18

ลำดับที่ 18

เด็กชายกิตติศักดิ์ จอมโชติ/
โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0625598027
รายงานครั้งที่ 2
378
2021-05-05
ฉะเชิงเทรา
กักตัวอยู่ที่บ้าน และได้ตรวจหาเชื้อรอบที่ 2 และผลตรวจไม่พบเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 14