รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 9 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-07-15

ลำดับที่ 39

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง
อ. บางคล้า 
โทร.0
รายงานครั้งที่ 1
2021-07-15
-
ฉะเชิงเทรา
บุตรของผู้ยืนยันการติดเชื้อ เป็นบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว สังเกตอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลทุก 3 วัน จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว - กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-16

ลำดับที่ 54

  
นักเรียน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง
อ. บางคล้า 
โทร.0
รายงานครั้งที่ 1
อยู่ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นบุตรของผู้ยืนยันการติดเชื้อ
รอการตรวจเชื้ิอ กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว สังเกตอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรง
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-05

ลำดับที่ 136

เพศ ชาย   อายุ 5 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
อ. พนมสารคาม 
โทร.0
รายงานครั้งที่ 1
2564-08-01
รักษาตัวอยู่ที่บ้านและกักตัวระหว่างวันที่ 1-14 สิงหาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-12

ลำดับที่ 156

เพศ หญิง   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง
อ. บางคล้า 
โทร.0
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-10
ฉะเชิงเทรา
ติดเชื้อจากบิดาซึ่งทำงานอยู่ในโรงงาน
ตรวจพบเชื้อ รับยาจากสถานพยาบาล และรักษาตัวที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-12

ลำดับที่ 157

เพศ ชาย   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง
อ. บางคล้า 
โทร.0
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-10
ฉะเชิงเทรา
เป็นน้องของลำดับที่ 156 ติดเชื้อจากบิดาซึ่งทำงานในโรงงาน
ตรวจพบเชื้อ รับยาจากสถานพยาบาล และรักษาตัวที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-12

ลำดับที่ 158

เพศ หญิง   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านปลายคลอง
อ. บางคล้า 
โทร.0
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-10
ฉะเชิงเทรา
เป็นญาติ และคลุกคลีกับบุคคลลำดับที่ 156-157
ตรวจพบเชื้อ รับยาจากสถานพยาบาล และรักษาตัวอยู่ที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-15

ลำดับที่ 292

เพศ ชาย   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดชำป่างาม (สายรัฐประชาสรรค์)
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0
รายงานครั้งที่ 1
2021-09-06
รักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามอำเภอสนามชัยเขต
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-15

ลำดับที่ 294

เพศ หญิง   อายุ 15 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองยาง
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0
รายงานครั้งที่ 1
2021-04-26
รักษาหายแล้ว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-15

ลำดับที่ 295

เพศ หญิง   อายุ 15 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองยาง
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0
รายงานครั้งที่ 1
2021-07-22
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ