รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 4 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-09-03

ลำดับที่ 258

เพศ ชาย   อายุ 9 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0949500171
รายงานครั้งที่ 1
2021-09-03
ทราบผลการตรวจเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2564 เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ติดเชื้อจากครอบครัว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-03

ลำดับที่ 259

เพศ ชาย   อายุ 12 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0949500171
รายงานครั้งที่ 1
2021-09-03
ทราบผลการตรวจเมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2564 เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ติดเชื้อจากครอบครัว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-24

ลำดับที่ 312

เพศ ชาย   อายุ 9 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0949500171
รายงานครั้งที่ 2
รักษาตัวหายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 64 และกักตัวที่บ้านต่ออีก 14 วัน
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 258

2021-09-24

ลำดับที่ 313

เพศ ชาย   อายุ 12 ปี
นักเรียน
รร.วัดสามร่ม
อ. คลองเขื่อน 
โทร.0949500171
รายงานครั้งที่ 2
รักษาตัวหายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ย. 64 และกักตัวที่บ้านต่ออีก 14 วัน
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 259