รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 3 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-08-28

ลำดับที่ 228

เพศ ชาย   อายุ 3 ปี
นักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสทิตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง
อ. แปลงยาว 
โทร.0640502004
รายงานครั้งที่ 3

2021-08-28

ลำดับที่ 229

เพศ ชาย   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองสทิต
อ. แปลงยาว 
โทร.0640502004
รายงานครั้งที่ 4
2021-08-28
ตรวจพบเชื้อโดยติดต่อจากผู้ปกครอง ขณะนี้รักษาอยู่ที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 228

2021-08-28

ลำดับที่ 230

เพศ หญิง   อายุ 10 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองสทิต
อ. แปลงยาว 
โทร.0640502004
รายงานครั้งที่ 5
2021-08-28
รายงานทันทีเมื่อทราบผล ขณะนี้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอยู่ที่บ้าน
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล