รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 1 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-07-29

ลำดับที่ 97

เพศ หญิง   อายุ 6 ปี
นักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
อ. แปลงยาว 
โทร.0990611033
รายงานครั้งที่ 1
บิดาทำงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ จึงทำให้ในครอบครัวทั้งบิดา มารดาและนักเรียน อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล