รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 1 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-07-27

ลำดับที่ 90

เพศ หญิง   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์)
อ. ราชสาส์น 
โทร.0640468980
รายงานครั้งที่ 1
2564-07-27
เข้ารับการตรวจวันที่ 26 ก. ค. 64 และทราบผลเมื่อ วันที่ 27 ก. ค. 64 ว่าติดเชื้อโควิด และเข้าระบบรักษาตัว ระหว่างนี้รอการวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาตัว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล