รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 6 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-07-17

ลำดับที่ 62

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
อ. บางคล้า 
โทร.0931640594
รายงานครั้งที่ 1
2021-07-16
ติดเชื้ิอจากบ้านญาติที่สามร่ม
เข้ารักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ราชภัฎหัวไทร วันที่ 17ก.ค.2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-19

ลำดับที่ 65

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
อ. บางคล้า 
โทร.0931640594
รายงานครั้งที่ 1
2021-07-18
รับเชื้อจากญาติที่อยู่สามร่ม และเป็นฝาแฝดกับ ด.ช. ธนบดี อินทโชต
เข้ารักษาที่ รพ.สนาม ม.ราชภัฏหัวไทร ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-07-19

ลำดับที่ 66

  
นักเรียน
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
อ. บางคล้า 
โทร.0931640594
รายงานครั้งที่ 1
2021-07-18
ติดเชื้อจากญาติที่สามร่ม และเป็นพี่ชายชอง ด.ช.ธนชาติ และ ด.ช. ธนบดี
เข้ารักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ราชภัฏ หัวไทร ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค.2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-08-04

ลำดับที่ 127

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
อ. บางคล้า 
โทร.0931640594
รายงานครั้งที่ 2
2021-07-16
รักษาตัวที่ รพ.สนาม ราชภัฏหัวไทรหายแล้วและกักตัวที่บ้านตัั้งแต่วันที่ 1 -14 สิงหาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 62

2021-08-04

ลำดับที่ 128

เพศ ชาย   อายุ 12 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
อ. บางคล้า 
โทร.0931640594
รายงานครั้งที่ 2
2021-08-18
รักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ราชภัฏหัวไทร หายแล้วและกักตัวที่บ้านวันที่ 1- 14 สิงหาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 65

2021-08-04

ลำดับที่ 129

เพศ ชาย   อายุ 8 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
อ. บางคล้า 
โทร.0931640594
รายงานครั้งที่ 2
2021-07-18
รักษาตัวที่ รพ.สนาม ม.ราชภัฏหัวไทร หายแล้ว และกักตัวที่บ้านต่อตั้งแต่วันที่ 1 -14 สิงหาคม 2564
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 66