รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 4 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-09-03

ลำดับที่ 256

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ (สร้อยประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0898516820
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-26
กักตัวอยู่ที่พักอาศัยของตนเอง(บ่อกุ้ง)
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-03

ลำดับที่ 257

เพศ หญิง   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ (สร้อยประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0898516820
รายงานครั้งที่ 1
2021-08-26
ติดจากคนงานจับกุ้ง
ติดและได้กักตัวอยู่ที่พักอาศัยของตนเอง(บ่อกุ้ง)
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

2021-09-16

ลำดับที่ 299

เพศ หญิง   อายุ 9 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้(สร้อยประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0898516820
รายงานครั้งที่ 2
2021-08-26
รักษาหายแล้ว พ้นการกักตัวแล้ว
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 259

2021-09-16

ลำดับที่ 300

เพศ หญิง   อายุ 11 ปี
นักเรียน
โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้(สร้อยประชาสรรค์)
อ. บางคล้า 
โทร.0898516820
รายงานครั้งที่ 2
2021-08-26
รักษาหายแล้ว พ้นการกักตัวแล้วค่ะ
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 257