รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 1 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-08-05

ลำดับที่ 139

เพศ ชาย   อายุ 5 ปี
นักเรียน
โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์
อ. แปลงยาว 
โทร.0614769826
รายงานครั้งที่ 4
2021-08-05
ยาย
โดยเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 และในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ทางโรงพยาบาลแปลงยาว แจ้งผลตรวจว่าเด็กชายทัศนัย งามสง่า ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามวัดเนินไร่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
- กักตัว 14 วัน และรายงานผลสัปดาห์ละ 1 ครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดการกักตัว
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 89