รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

พบการรายงานจำนวน 2 ครั้ง
ว/ด/ป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล/
สถานที่ทำงาน

(1)ตรวจพบเชื้อ
(ระบุวันที่)

(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ

(3) ใกล้ชิดคนที่
อยู่ในข้อ (2)และ(3)
(ระบุรายละเอียด)

(4) ข้อมูลการรักษา
การอนุญาตของผู้บังคับบัญชา
รายที่
วันที่
จังหวัด
2021-07-15

ลำดับที่ 44

  
นักเรียน
รร.วัดดอนท่านา
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0898147472
รายงานครั้งที่ 1
2021-07-15
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ

2021-07-30

ลำดับที่ 99

เพศ ชาย   อายุ 11 ปี
นักเรียน
ร.ร.วัดดอนท่านา
อ. สนามชัยเขต 
โทร.0898147472
รายงานครั้งที่ 2
2021-07-15
ฉะเชิงเทรา
กลับมาพักที่บ้านตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค.64 และกักตัวต่อจนถึงวันที่ 10 ส.ค.64
- รายงานผลทันทีเมื่อตรวจพบเชื้อ และรายงานผลอีกครั้งเมื่อหายจากการติดเชื้อ
สังเกตุอาการ เฝ้าระวังและ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของกรมอนามัย/โรงพยาบาล

อ้างอิงข้อมูลลำดับที่ 44