ระบบฐานข้อมูลรางวัล

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2

(CCS2 Awards)

ปี พ.ศ. ที่รับรางวัล

เลือกปี > 2565    2566    2567    2568


สถิติรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายปี
# ปีที่รับรางวัล
จำนวนรางวัล
1 2565
สถิติรางวัลบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายปี
# ปีที่รับรางวัล
จำนวนรางวัล
1 2564
2 2565
สถิติรางวัล แยกตำแหน่ง บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
# ตำแหน่ง
จำนวนรางวัล
1 บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
สถิติรางวัลโรงเรียน รายปี
# ปีที่รับรางวัล จำนวนรางวัล
1 2564
2 2565
3 2566
สถิติรางวัลบุคลากรของโรงเรียน รายปี
# ปีที่รับรางวัล
จำนวนรางวัล
1 2564
2 2565
3 2566
สถิติรางวัล แยกตำแหน่ง บุคลากรโรงเรียน
# ตำแหน่ง จำนวนรางวัล
1 ผู้บริหารสถานศึกษา
2 ครู
3 พนักงานราชการ
4 ลูกจ้างประจำ
5 ลูกจ้างชั่วคราว
6 นักเรียน