ระบบฐานข้อมูลรางวัล

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2

(CCS2 Awards)

ปีที่ได้รับรางวัล : 2564

เลือกปี > 2565    2566    2567    2568


รางวัล ปี 2564
ตารางแสดงข้อมูล     ( รายงานเป็น excel )
#
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
โรงเรียน
ชื่อรางวัล
รางวัลที่ได้รับ
ระดับ
วันเดือนปี
ปีที่รับ
หน่วยงานผู้มอบ
หลักฐาน
1
นางสาวสยุมพร อินทศรี ผู้บริหารสถานศึกษา  ชำนาญการพิเศษ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แท้
อื่นๆ
จังหวัด
2021-06-30
2564
จังหวัดฉะเชิงเทรา
2
นางสาวสยุมพร อินทศรี ผู้บริหารสถานศึกษา  ชำนาญการพิเศษ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน คุรุชนคนคุณธรรม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
3
นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์ ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดศรีสุตาราม คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
4
นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์ ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดศรีสุตาราม ลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แท้
ชนะเลิศ
จังหวัด
2021-09-29
2564
วัฒนธรรมจังหวัด
5
นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์ ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดศรีสุตาราม นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทผู้บริหาร
ชนะเลิศ
จังหวัด
2021-12-21
2564
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
6
นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์ ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วัดศรีสุตาราม ผุู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ชาติ
2021-08-13
2564
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
7
สุพิชฌาย์ นิยุตรานนท์ ผู้บริหารสถานศึกษา  ชำนาญการพิเศษ วัดบางโรง ลูกหลวงพ่อโสธรพันธ์ุแท้
ชนะเลิศ
จังหวัด
2021-03-29
2564
จังหวัดฉะเชิงเทรา
8
นายอาคม ยิ้มเจริญ ผู้บริหารสถานศึกษา  ชำนาญการ บ้านคลองยายสร้อย ครูดีศรีสนามชัย
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-01-16
2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
9
นายสุนทร วรังษี ผู้บริหารสถานศึกษา  ชำนาญการพิเศษ ตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) พระพฤหัสบดี
อื่นๆ
จังหวัด
2564-01-14
2564
จังหวัดฉะเชิงเทรา
10
นายสุนทร วรังษี ผู้บริหารสถานศึกษา  ชำนาญการพิเศษ ตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
อื่นๆ
จังหวัด
2565-04-01
2564
จังหวัดฉะเชิงเทรา
11
นายสุนทร วรังษี ผู้บริหารสถานศึกษา  ชำนาญการพิเศษ ตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
อื่นๆ
จังหวัด
2565-04-01
2564
จังหวัดฉะเชิงเทรา
12
นายกายกานต์ แก้วคำ ครู  ไม่มี วัดพงษาราม เกียรติบัตร เป็นคณะทำงานสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถด้านการอ่านชั้น ป.๑ (Reading Test:RT) ปีการศึกษา๒๕๖๔
อื่นๆ
ชาติ
2022-11-22
2564
สพฐ.
13
นายกายกานต์ แก้วคำ ครู  ไม่มี วัดพงษาราม เกียรติบัตร คณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาเรื่องมือประเมินความสามารถด้านกานอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test:RT)
อื่นๆ
ชาติ
2022-11-22
2564
สพฐ.
14
สุกัญญา พึ่งกุศล ครู  - บ้านหนองสองห้อง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ชาติ
2022-04-18
2564
สพฐ.
15
นางพัชรดา นันทสินธ์ ครู  ชำนาญการพิเศษ วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 39
ชนะเลิศ
ชาติ
2021-12-11
2564
ชมรมพุทธศาสตร์สากล
16
นางสาวพิรญาณ์ นิราช ครู  ชำนาญการ วัดดงยาง บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
อื่นๆ
ภาค
2565-06-18
2564
กระทรวงศึกษาธิการ
17
นางสาวกฤตชญา วงศรีรักษ์ ครู  - วัดดงยาง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-25
2564
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
18
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู  - วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ครูดีไม่มีอบายมุข
อื่นๆ
ชาติ
2021-01-16
2564
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน
19
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู  - วัดเกาะแก้วเวฬุวัน คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
20
จิตติมา วงพินิจ ครู  คศ.1 วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์) ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
อื่นๆ
ชาติ
2021-09-11
2564
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิ
21
นางเพ็ญจันทร์ เกตุสวัสดิ์ ครู  คศ.2 วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์) ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
อื่นๆ
ชาติ
2021-09-22
2564
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิ
22
นางชรินรัตน์ โภชนะ ครู  คศ.2 วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์) การแข่งขันตอบคำถามในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ชนะเลิศ
ภาค
2022-12-03
2564
สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ภาค 310 ซี
23
นางชรินรัตน์ โภชนะ ครู  คศ.2 วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์) ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
อื่นๆ
ชาติ
2022-09-21
2564
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิ
24
นางสาวบุญเรือน ยั่งยืน ครู  ไม่มี วัดบางกระดาน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
อื่นๆ
ชาติ
2021-01-16
2564
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
25
นางสาวรัชนู ศรีบุญมี ครู  ไม่มี วัดบางกระดาน ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บููรณาการทักษะชีวิต
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-06-29
2564
สพป.ฉช.2
26
นางสาวรัชนู ศรีบุญมี ครู  ไม่มี วัดบางกระดาน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
อื่นๆ
ชาติ
2021-01-16
2564
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
27
มยุรี ตัญญะ ครู  ชำนาญการพิเศษ วัดศรีสุตาราม ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
ชนะเลิศ
ชาติ
2021-08-14
2564
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
28
นางสาวปิยะนันท์ สุพโปฎก ครู  - วัดศรีสุตาราม ครูดีของแผ่นดิน
อื่นๆ
ภาค
2021-08-31
2564
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
29
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู  - วัดศรีสุตาราม นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
30
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเตชะ ครู  - วัดศรีสุตาราม รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภท ครู
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
31
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู  - วัดศรีสุตาราม คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
32
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเตชะ ครู  - วัดศรีสุตาราม รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครู
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
33
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู  - วัดศรีสุตาราม ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
อื่นๆ
ภาค
2021-12-31
2564
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
34
นางสาวสุมาลี หนูน้อย ครู  ชำนาญการ วัดศรีสุตาราม สมาชิกสหกรณืที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564
อื่นๆ
จังหวัด
2021-12-24
2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
35
นางสาวประวิชนี จันทะเสน ครู  ไม่มี บ้านโปร่งเกตุ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-09-30
2564
สพป.ฉช.2
36
นายวะสินต์ ดอกยี่สุ่น ครู  ชํานาญการพิเศษ บ้านหินแร่ สมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
อื่นๆ
จังหวัด
2021-11-10
2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด
37
นายนรชน ชาญจะโปะ ครู  ไม่มีวิทยฐานะ บ้านคลองยายสร้อย ครูดีศรีสนามชัย
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-01-16
2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
38
นางเกศินี ใจคำ ครู  ไม่มี บ้านท่าทองดำ ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-01-16
2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
39
นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนา ครู  ชำนาญการ วัดวังเย็น ครูดี ศรีแปลงยาว
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-12-01
2564
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
40
นางสาวภคมน คเชนทร์ธนากุล ครู  ไม่มี วัดวังเย็น ครูดี ศรีแปลงยาว
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-12-01
2564
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
41
นางสาวปราณี เวสกามี ครู  ชำนาญการพิเศษ ตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) พระพฤหัสบดี
อื่นๆ
จังหวัด
2564-01-14
2564
จังหวัดฉะเชิงเทรา
42
นางสาวฐิตารีย์ จันทร์ไพร ครู  ชำนาญการ ตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) เชิดชูครูดี "ลูกหลวงพ่อโสธรพันธ์แท้"
อื่นๆ
จังหวัด
2564-04-30
2564
จังหวัดฉะเชิงเทรา
43
นางสาวณัฐฐา โหตระกิตย์ ครู  - ตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-02-11
2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
44
นางสาวณัฐฐา โหตระกิตย์ ครู  - ตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
45
นางสาวปวีณา คำจร ครู  - ตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) การประกวดแข่งขัน "Formula Kid 2021"
ชนะเลิศ
เขตตรวจราชการ
2021-09-08
2564
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
46
นางจุฑารัตน์ เสาวนา ครู  ชำนาญการพิเศษ วัดไผ่แก้ว ครูดีไม่มีอบายมุข
อื่นๆ
ชาติ
2021-01-16
2564
สพฐ.
47
นางสุภาพร จอมพระ พนักงานราชการ  0 วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์) ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
อื่นๆ
ชาติ
2021-09-23
2564
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิ
48
เด็กหญิงลลิลมาศ ดอกยี่สุ่น นักเรียน  นักเรียน บ้านหินแร่ VIRTUAL TAEKWONDO POOMSAE ONLINE CHAMPIONSHIPS 2022
ชนะเลิศ
จังหวัด
2022-03-14
2564
SUAN DUSIT UNIVERSITY