ระบบฐานข้อมูลรางวัล

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2

(CCS2 Awards)

ปีที่ได้รับรางวัล : รางวัลรวมทุกปี

เลือกปี > 2564    2565    2566    2567


รางวัลภาพรวมของตำแหน่ง ครู
ตารางแสดงข้อมูล    ส่งออกไฟล์เป็น excel )
#
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ชื่อรางวัล
รางวัลที่ได้รับ
ระดับ
วันเดือนปี
ปีที่รับ
หน่วยงานผู้มอบ
หลักฐาน
1
นางสาวประวิชนี จันทะเสน ครู ไม่มี การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-09-30
2564 สพป.ฉช.2
2
มยุรี ตัญญะ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
ชนะเลิศ
ชาติ
2021-08-14
2564 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
3
นางพัชรดา นันทสินธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 39
ชนะเลิศ
ชาติ
2021-12-11
2564 ชมรมพุทธศาสตร์สากล
4
นางสาวปิยะนันท์ สุพโปฎก ครู - ครูดีของแผ่นดิน
อื่นๆ
ภาค
2021-08-31
2564 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
5
นางสาวณัฏฐินี เศวตสุพร ครู ชำนาญการพิเศษ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565
ชนะเลิศ
ชาติ
2022-01-16
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6
สุกัญญา พึ่งกุศล ครู - รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ชาติ
2022-04-18
2564 สพฐ.
7
นางสาวปราณี เวสกามี ครู ชำนาญการพิเศษ พระพฤหัสบดี
อื่นๆ
จังหวัด
2564-01-14
2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา
8
นางสาวฐิตารีย์ จันทร์ไพร ครู ชำนาญการ เชิดชูครูดี "ลูกหลวงพ่อโสธรพันธ์แท้"
อื่นๆ
จังหวัด
2564-04-30
2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา
9
นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนา ครู ชำนาญการ ครูดี ศรีแปลงยาว
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-12-01
2564 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
10
นางสาวภคมน คเชนทร์ธนากุล ครู ไม่มี ครูดี ศรีแปลงยาว
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-12-01
2564 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
11
นางเกศินี ใจคำ ครู ไม่มี ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-01-16
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
12
นางเกศินี ใจคำ ครู ไม่มี ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-01-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
13
นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนา ครู ชำนาญการ ครูดี ศรีแปลงยาว
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-01-16
2565 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
14
นางสาวภคมน คเชนทร์ธนากุล ครู ไม่มี ครูดี ศรีแปลงยาว
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-01-16
2565 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
15
นางพัชรดา นันทสินธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ รางวัลธรรมจักรต้นบุญระดับเพชร
รองชนะเลิศอันดับ 1
ชาติ
2022-03-31
2565 ชมรมพุทธศาสตร์สากล
16
นายวะสินต์ ดอกยี่สุ่น ครู ชํานาญการพิเศษ สมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
อื่นๆ
จังหวัด
2021-11-10
2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด
17
นายวะสินต์ ดอกยี่สุ่น ครู ชํานาญการพิเศษ VIRTUAL TAEKWONDO POOMSAE ONLINE CHAMPIONSHIPS 2022
ชนะเลิศ
จังหวัด
2565-03-14
2565 SUAN DUSIT UNIVERSITY
18
นางจุฑารัตน์ เสาวนา ครู ชำนาญการพิเศษ ครูดีไม่มีอบายมุข
อื่นๆ
ชาติ
2021-01-16
2564 สพฐ.
19
นางสาวณัฐฐา โหตระกิตย์ ครู - คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-02-11
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
20
นางสาวณัฐฐา โหตระกิตย์ ครู - นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
21
นางสาวปวีณา คำจร ครู - การประกวดแข่งขัน "Formula Kid 2021"
ชนะเลิศ
เขตตรวจราชการ
2021-09-08
2564 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
22
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - ครูดีไม่มีอบายมุข
อื่นๆ
ชาติ
2021-01-16
2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน
23
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
24
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - ได้รับยกย่องเป็นครูดีศรีราชสาส์น ระดับดีเด่น
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-01-16
2565 เขตคุณภาพการศึกษา อำเภอราชสาส์น ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
25
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - ครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต"
อื่นๆ
จังหวัด
2022-05-09
2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
26
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ Formula Kid 2022
ชนะเลิศ
ภาค
2022-08-19
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27
นายณัฐวุฒิ ร้อยสา ครู - Formula Kid 2022
ชนะเลิศ
ภาค
2022-08-19
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28
นางสาวศิริรัตน์ ใชยสมบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูดีศรีสนามชัยเขต
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-01-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
29
นายอภิชาติ อยู่จุ้ย ครู ชำนาญการพิเศษ "รางวัลราชสิงห์" บุคคลต้นแบบ รางวัลดีเด่นแห่งปี เพื่อคนไทยและสังคมไทย
อื่นๆ
ชาติ
2022-08-28
2565 สมาคมวีรบุรุษไทยอาสา
30
นางสาวพิรญาณ์ นิราช ครู ชำนาญการ ครูผู้พัฒนาตนเองดีเด่น
รองชนะเลิศอันดับ 2
ภาค
2565-06-05
2565 ชมรมพัฒนาและส่งเสริมข้าของแผ่นดิน
31
นางสาวพิรญาณ์ นิราช ครู ชำนาญการ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
อื่นๆ
ภาค
2565-06-18
2564 กระทรวงศึกษาธิการ
32
นางสาวปิยะนันท์ สุพโปฎก ครู - บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
อื่นๆ
ชาติ
2565-06-18
2565 กระทรวงศึกษาธิการ
33
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
34
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเตชะ ครู - รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภท ครู
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
35
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
36
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเตชะ ครู - รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครู
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
37
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเตชะ ครู - ครูผู้ควบคุมฝึกสอนการประกวดบรรยายธรรม
อื่นๆ
จังหวัด
2022-02-18
2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
38
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-06-18
2565 กระทรวงศึกษาธิการ
39
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเตชะ ครู - ผู้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 7กิจวัตรควาทดี ในโครงการ โรงเรียนรักษาศีล 5ครอบครัวอบอุน
อื่นๆ
ภาค
2022-03-31
2565 โครงการโรงเรียนรักษาศีล5
40
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
อื่นๆ
ภาค
2021-12-31
2564 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
41
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6 เนื่องในการแข่งขันงานวิชาการ
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-29
2565 ประธานเขตคุณภาพ
42
นางสาวสุมาลี หนูน้อย ครู ชำนาญการ ครูดีในดวงใจประจำปีพ.ศ.2565
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-01-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
43
นางสาวสุมาลี หนูน้อย ครู ชำนาญการ ครูดีในดวงใจประจำปีพ.ศ.2565
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-01-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
44
นางยุพา รางแรม ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-29
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๘
45
นางสาวสุมาลี หนูน้อย ครู ชำนาญการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2565
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-06-29
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
46
นางสาวสุมาลี หนูน้อย ครู ชำนาญการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
อื่นๆ
ชาติ
2022-05-09
2565 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
47
นางสาวสุมาลี หนูน้อย ครู ชำนาญการ สมาชิกสหกรณืที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564
อื่นๆ
จังหวัด
2021-12-24
2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
48
นางสาวสุมาลี หนูน้อย ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการตัดฉีก ปะกระดาษระดับปฐมวัย
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-29
2565 เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า 2
49
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
อื่นๆ
ภาค
2565-06-18
2565 กระทรวงศึกษาธิการ
50
นางณัชญ์คริมา สุขขี ครู ชำนาญการ ครูดีศรีพนมสารคาม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-01-16
2566 สมาคมครูและบุคคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมสารคาม
51
นางสาววรรณา เชื้อเชิง ครู ชำนาญการ ครูดีศรีพนมสารคาม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-01-16
2566 สมาคมครูและบุคคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมสารคาม