ระบบฐานข้อมูลรางวัล

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2

(CCS2 Awards)

ปีที่ได้รับรางวัล : รางวัลรวมทุกปี

เลือกปี > 2564 2565 2566 2567


รางวัลภาพรวมของตำแหน่ง ครู
ตารางแสดงข้อมูล    ส่งออกไฟล์เป็น excel )
#
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ชื่อรางวัล
รางวัลที่ได้รับ
ระดับ
วันเดือนปี
ปีที่รับ
หน่วยงานผู้มอบ
หลักฐาน
1
นางสาวประวิชนี จันทะเสน ครู ไม่มี การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-09-30
2564 สพป.ฉช.2
2
มยุรี ตัญญะ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
ชนะเลิศ
ชาติ
2021-08-14
2564 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
3
นางพัชรดา นันทสินธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 39
ชนะเลิศ
ชาติ
2021-12-11
2564 ชมรมพุทธศาสตร์สากล
4
นางสาวปิยะนันท์ สุพโปฎก ครู - ครูดีของแผ่นดิน
อื่นๆ
ภาค
2021-08-31
2564 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
5
นางสาวณัฏฐินี เศวตสุพร ครู ชำนาญการพิเศษ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565
ชนะเลิศ
ชาติ
2022-01-16
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6
สุกัญญา พึ่งกุศล ครู - รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ชาติ
2022-04-18
2564 สพฐ.
7
นางสาวปราณี เวสกามี ครู ชำนาญการพิเศษ พระพฤหัสบดี
อื่นๆ
จังหวัด
2021-01-14
2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา
8
นางสาวฐิตารีย์ จันทร์ไพร ครู ชำนาญการ เชิดชูครูดี "ลูกหลวงพ่อโสธรพันธ์แท้"
อื่นๆ
จังหวัด
2021-04-30
2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา
9
นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนา ครู ชำนาญการ ครูดี ศรีแปลงยาว
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-01
2564 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
10
นางสาวภคมน คเชนทร์ธนากุล ครู ไม่มี ครูดี ศรีแปลงยาว
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-01
2564 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
11
นางเกศินี ใจคำ ครู ไม่มี ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-01-16
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
12
นางเกศินี ใจคำ ครู ไม่มี ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-01-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
13
นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนา ครู ชำนาญการ ครูดี ศรีแปลงยาว
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-01-16
2565 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
14
นางสาวภคมน คเชนทร์ธนากุล ครู ไม่มี ครูดี ศรีแปลงยาว
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-01-16
2565 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
15
นางพัชรดา นันทสินธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ รางวัลธรรมจักรต้นบุญระดับเพชร
รองชนะเลิศอันดับ 1
ชาติ
2022-03-31
2565 ชมรมพุทธศาสตร์สากล
16
นายวะสินต์ ดอกยี่สุ่น ครู ชํานาญการพิเศษ สมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
อื่นๆ
จังหวัด
2021-11-10
2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด
17
นายวะสินต์ ดอกยี่สุ่น ครู ชํานาญการพิเศษ VIRTUAL TAEKWONDO POOMSAE ONLINE CHAMPIONSHIPS 2022
ชนะเลิศ
จังหวัด
2022-03-14
2565 SUAN DUSIT UNIVERSITY
18
นางจุฑารัตน์ เสาวนา ครู ชำนาญการพิเศษ ครูดีไม่มีอบายมุข
อื่นๆ
ชาติ
2021-01-16
2564 สพฐ.
19
นางสาวณัฐฐา โหตระกิตย์ ครู - คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-02-11
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
20
นางสาวณัฐฐา โหตระกิตย์ ครู - นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
21
นางสาวปวีณา คำจร ครู - การประกวดแข่งขัน "Formula Kid 2021"
ชนะเลิศ
เขตตรวจราชการ
2021-09-08
2564 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
22
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - ครูดีไม่มีอบายมุข
อื่นๆ
ชาติ
2021-01-16
2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน
23
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
24
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - ได้รับยกย่องเป็นครูดีศรีราชสาส์น ระดับดีเด่น
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-01-16
2565 เขตคุณภาพการศึกษา อำเภอราชสาส์น ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
25
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - ครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต"
อื่นๆ
จังหวัด
2022-05-09
2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
26
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ Formula Kid 2022
ชนะเลิศ
ภาค
2022-08-19
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27
นายณัฐวุฒิ ร้อยสา ครู - Formula Kid 2022
ชนะเลิศ
ภาค
2022-08-19
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28
นางสาวศิริรัตน์ ใชยสมบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูดีศรีสนามชัยเขต
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-01-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
29
นายอภิชาติ อยู่จุ้ย ครู ชำนาญการพิเศษ "รางวัลราชสิงห์" บุคคลต้นแบบ รางวัลดีเด่นแห่งปี เพื่อคนไทยและสังคมไทย
อื่นๆ
ชาติ
2022-08-28
2565 สมาคมวีรบุรุษไทยอาสา
30
นางสาวพิรญาณ์ นิราช ครู ชำนาญการ ครูผู้พัฒนาตนเองดีเด่น
รองชนะเลิศอันดับ 2
ภาค
2565-06-05
2565 ชมรมพัฒนาและส่งเสริมข้าของแผ่นดิน
31
นางสาวพิรญาณ์ นิราช ครู ชำนาญการ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
อื่นๆ
ภาค
2565-06-18
2564 กระทรวงศึกษาธิการ
32
นางสาวปิยะนันท์ สุพโปฎก ครู - บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
อื่นๆ
ชาติ
2022-06-18
2565 กระทรวงศึกษาธิการ
33
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
34
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเตชะ ครู - รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภท ครู
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
35
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
36
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเตชะ ครู - รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครู
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
37
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเตชะ ครู - ครูผู้ควบคุมฝึกสอนการประกวดบรรยายธรรม
อื่นๆ
จังหวัด
2022-02-18
2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
38
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-06-18
2565 กระทรวงศึกษาธิการ
39
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเตชะ ครู - ผู้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 7กิจวัตรควาทดี ในโครงการ โรงเรียนรักษาศีล 5ครอบครัวอบอุน
อื่นๆ
ภาค
2022-03-31
2565 โครงการโรงเรียนรักษาศีล5
40
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
อื่นๆ
ภาค
2021-12-31
2564 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
41
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6 เนื่องในการแข่งขันงานวิชาการ
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-29
2565 ประธานเขตคุณภาพ
42
นางสาวสุมาลี หนูน้อย ครู ชำนาญการ ครูดีในดวงใจประจำปีพ.ศ.2565
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-01-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
43
นางสาวสุมาลี หนูน้อย ครู ชำนาญการ ครูดีในดวงใจประจำปีพ.ศ.2565
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-01-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
44
นางยุพา รางแรม ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-29
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๘
45
นางสาวสุมาลี หนูน้อย ครู ชำนาญการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2565
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-06-29
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
46
นางสาวสุมาลี หนูน้อย ครู ชำนาญการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
อื่นๆ
ชาติ
2022-05-09
2565 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
47
นางสาวสุมาลี หนูน้อย ครู ชำนาญการ สมาชิกสหกรณืที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564
อื่นๆ
จังหวัด
2021-12-24
2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
48
นางสาวสุมาลี หนูน้อย ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการตัดฉีก ปะกระดาษระดับปฐมวัย
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-29
2565 เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า 2
49
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
อื่นๆ
ภาค
2022-06-18
2565 กระทรวงศึกษาธิการ
50
นางณัชญ์คริมา สุขขี ครู ชำนาญการ ครูดีศรีพนมสารคาม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-01-16
2566 สมาคมครูและบุคคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมสารคาม
51
นางสาววรรณา เชื้อเชิง ครู ชำนาญการ ครูดีศรีพนมสารคาม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-01-16
2566 สมาคมครูและบุคคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมสารคาม
52
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ชาติ
2023-01-26
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
53
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
54
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-26
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
55
นายณัฐวุฒิ ร้อยสา ครู - การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-26
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
56
นางกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
57
นางสาวกาญจนาพร เสียงกลม ครู ชำนาญการ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
58
นายชัชวาล  แสงทอง ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
59
นางสาวญาณวีร์  เทียมเมฆ ครู - การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
60
นางสาวชฎาภรณ์  ก้อนครบุรี ครู - การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
61
จิตติมา วงพินิจ ครู คศ.1 ครูดีศรีบางคล้า ประจำปี 2566
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-01-16
2566 นายกสมาคมผู้ประกอบอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคล้า
62
จิตติมา วงพินิจ ครู คศ.1 ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
อื่นๆ
ชาติ
2021-09-11
2564 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิ
63
จิตติมา วงพินิจ ครู คศ.1 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 1
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-25
2565 ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ 7
64
นางเพ็ญจันทร์ เกตุสวัสดิ์ ครู คศ.2 ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
อื่นๆ
ชาติ
2021-09-22
2564 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิ
65
นางจิตติมา วงพินิจ ครู คศ.1 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 1 การประกวดแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
รองชนะเลิศอันดับ 3
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-09-16
2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
66
นางเพ็ญจันทร์ เกตุสวัสดิ์ ครู คศ.2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 1 การประกวดแข่งขัน การฉีก ตัด ปะกระดาษ
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-09-16
2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
67
เอ็นดู สุวรรณศรี ครู - 3240200240334
อื่นๆ
ภาค
2022-01-27
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
68
นางสาวบุญเรือน ยั่งยืน ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ชาติ
2023-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
69
นายศิโรจน์ หนูจ้อย ครู ชำนาญการ รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จ.ราชบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1
ภาค
2023-01-25
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
70
นายศิโรจน์ หนูจ้อย ครู ชำนาญการ รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จ.ราชบุรี
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-25
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
71
นายศิโรจน์ หนูจ้อย ครู ชำนาญการ รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จ.ราชบุรี
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ชาติ
2023-01-25
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
72
นางสาวบุญเรือน ยั่งยืน ครู ไม่มี ครูดีศรีบางคล้า
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-01-16
2566 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคล้า
73
นายศิโรจน์ หนูจ้อย ครู ชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินการโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปีการศึกษา 2565
อื่นๆ
ชาติ
2022-12-31
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ ธนาคารออมสิน
74
นางสาวบุญเรือน ยั่งยืน ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-01-14
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2
75
นางสาวบุญเรือน ยั่งยืน ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-02
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๗ อำเภอบางคล้า
76
นางสาวบุญเรือน ยั่งยืน ครู ไม่มี เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
อื่นๆ
ชาติ
2021-01-16
2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
77
นางสาวรัชนู ศรีบุญมี ครู ไม่มี ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บููรณาการทักษะชีวิต
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-06-29
2564 สพป.ฉช.2
78
นางสาวรัชนู ศรีบุญมี ครู ไม่มี ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บููรณาการทักษะชีวิต
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-06-28
2565 สพป.ฉช.2
79
นางสาวรัชนู ศรีบุญมี ครู ไม่มี ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๗ อำเภอบางคล้า
80
นางสาวรัชนู ศรีบุญมี ครู ไม่มี เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
อื่นๆ
ชาติ
2021-01-16
2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
81
อริสรา สมิทธ์ปรีชา ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมจัดสวนถาดแบบแห้งระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชนะเลิศ
ชาติ
2023-01-27
2566 กระทรวงศึกษาธิการ
82
นางภัทรประภา กังวานวิทยาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
83
นางภัทรประภา กังวานวิทยาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
84
นางภัทรประภา กังวานวิทยาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
85
นางภัทรประภา กังวานวิทยาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
86
นางภัทรประภา กังวานวิทยาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
87
นางภัทรประภา กังวานวิทยาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
88
นางภัทรประภา กังวานวิทยาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
89
นางภัทรประภา กังวานวิทยาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิง
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
90
นายกายกานต์ แก้วคำ ครู ไม่มี เกียรติบัตร ครูผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความทุมเทเสียสละ มีอุดมการณ์ มีจิตวิญญาณ รักและศรัทธาในวิชาชีพ จนเป็นที่ประจักษ์ เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี ๑๕๖๖
อื่นๆ
จังหวัด
2023-01-16
2566 สมาพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
91
นายกายกานต์ แก้วคำ ครู ไม่มี เกียรติบัตร เป็นคณะทำงานสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถด้านการอ่านชั้น ป.๑ (Reading Test:RT) ปีการศึกษา๒๕๖๔
อื่นๆ
ชาติ
2022-11-22
2564 สพฐ.
92
นายกายกานต์ แก้วคำ ครู ไม่มี เกียรติบัตร คณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาเรื่องมือประเมินความสามารถด้านกานอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test:RT)
อื่นๆ
ชาติ
2022-11-22
2564 สพฐ.
93
นางอุษณีย์ พันธนาม ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันอังกะลุง ระดับ ชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2022-01-26
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
94
นางศิริพร เพ่งธรรมกีรติ ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันอังกะลุง ระดับ ชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2022-01-26
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
95
นางสาวนิติยา แม้นเสถียร ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันอังกะลุง ระดับ ชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2022-01-26
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
96
นางสาวกุสุมา เพชรประเสริฐสุข ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันอังกะลุง ระดับ ชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2022-01-26
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
97
นางสาวกิ่งกาญจน์ วงค์สน ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันอังกะลุง ระดับ ชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2022-01-26
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
98
พรเมธา บุตรนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นป.1-ป.3
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-14
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
99
พรเมธา บุตรนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอน กิจกรรมการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับชั้นป.1-ป.3
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-11-26
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 14 และเขตคุณภาพการศึกษาที่ 15
100
วรรณรท สังฆมิตกล ครู ไม่มี งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566
ชนะเลิศ
ชาติ
2023-01-27
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
101
นายอักษร พูลเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-07
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
102
นายอักษร พูลเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันวซูโดกุ ระดับชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-07
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
103
นางสุนทรี เอกวัตร์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
104
นางสุนทรี เอกวัตร์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ กิจกรรม การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
105
นางสุนทรี เอกวัตร์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม กการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-ป.6
ชมเชย
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกาาที่ 2 (พนมสารคาม)
106
นางสาวนิชาภา อัศพิมพ์ ครู - ครูดีศรีท่าตะเกียบ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-01-16
2566 สพป.ฉะเชิงเทราเขต2
107
นางสาวชนัญชิดา บุษดีวงค์ ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
108
นางสาวชนัญชิดา บุษดีวงค์ ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
109
นางสาวชนัญชิดา บุษดีวงค์ ครู ชำนาญการ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1 -ป.3
ชมเชย
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกาาที่ 2 (พนมสารคาม)
110
นางสุธาทิพย์ กองอังกาบ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 -ป.6
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
111
นางสุธาทิพย์ กองอังกาบ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 2 การประกวดคัดลายมือสื่อภาษาไทย
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-09-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
112
นางสุธาทิพย์ กองอังกาบ ครู ชำนาญการพิเศษ "คุรุชน คนคุณธรรม"
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-10-25
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
113
นางสุธาทิพย์ กองอังกาบ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอน การแจ่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ชมเชย
ภาค
2022-12-17
2565 มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็กพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
114
นางสาววิไล แสงทอง ครู - "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-01-12
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 2 (พนมสารคาม)
115
นางสาวนิชาภา อัศพิมพ์ ครู - ครูผู้สอนกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพที่16
116
นางสาววิไล แสงทอง ครู - ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง อัดดับ 4 การแข่งขันการปั้นดินนำ้มัน
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-09-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
117
นางเต็มศิริ โคมเดือน ครู ชำนาญการพิเศษ "คุรุชน คนคุณธรรม"
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-10-25
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
118
นางเต็มศิริ โคมเดือน ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-09-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
119
นางสาวนิชาภา อัศพิมพ์ ครู - ครูผู้สอนกิจกรรมซูโดกุ ระดับชั้น ป.1-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพที่16 (ท่าตะเกียบ )
120
นางสาวนิชาภา อัศพิมพ์ ครู - กรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้น ป.1-ป.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพที่16 (ท่าตะเกียบ 1 )
121
นางสาวนิชาภา อัศพิมพ์ ครู - ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท ) ระดับชั้น ป.4-ป.6 เหรียญเงิน
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพที่16 (ท่าตะเกียบ 1 )
122
นางสาวนิชาภา อัศพิมพ์ ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการประกวดนิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับ เหรียญทอง
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-15
2565 สพป.ฉะเชิงเทราเขต2
123
นางสาวพีรดา เดชา ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 2 (พนมสารคาม)
124
นางสาวพีรดา เดชา ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนเดินตาม ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
125
นายกฤษณะ จันทร์ดี ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับ เหรียญทองแดง
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-15
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
126
นายกฤษณะ จันทร์ดี ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับ เหรียญทอง
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-15
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
127
นายกฤษณะ จันทร์ดี ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับ เหรียญทองแดง
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-15
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
128
นายกฤษณะ จันทร์ดี ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท WebEditor ระดับชั้น ป.4-ป.6 เหรียญทองชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพที่16 (ท่าตะเกียบ 1 )
129
นายกฤษณะ จันทร์ดี ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation ) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับ เหรียญทอง ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2566 เขตคุณภาพที่16 (ท่าตะเกียบ 1 )
130
นายกฤษณะ จันทร์ดี ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขัน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับ เหรียญทอง ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพที่16 (ท่าตะเกียบ 1 )
131
นายกฤษณะ จันทร์ดี ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับ เหรียญเงิน
ชมเชย
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพที่16 (ท่าตะเกียบ 1 )
132
นางสาวดิฐณัฐฐา ธนาโพธิรัตน์กุล ครู ชำนาญการ กรรมการตัดสินการแข่งขันจิตกรรมเทคนิคผสมMix Media ระดับ ป.1-ป.3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพที่16 (ท่าตะเกียบ 1 )
133
นางสาวลักษณา ขุนจันทร์ ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันอังกะลุง ระดับ ชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-26
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
134
นางสุภาพร นะมามะกะ ครู ชำนาญการ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
135
นายธนพงศ์ ใจอินทร์ ครู - รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
136
นายอภิรักษ์ โจมรัมย์ ครู ไม่มี ครูดี ศรีแปลงยาว
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-01-16
2566 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
137
นายธนวัฒน์ จันมา ครู - รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
138
นางสาวภคมน คเชนทร์ธนากุล ครู ไม่มี ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-01-16
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 14 (แปลงยาว 1)
139
นายธนพงศ์ ใจอินทร์ ครู - เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคกลางงและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2565
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-25
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
140
นายธนวัฒน์ จันมา ครู - เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคกลางงและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2565
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
141
นางสาวศิริพร สมบูรณ์ธนารักษ์ ครู ไม่มี ครูดี ศรีแปลงยาว
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-01-16
2566 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
142
นางสาววาสนา พาลา ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
143
นางสาววาสนา พาลา ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับชั้น ป.4-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
144
นางสาวกิตติยา วรรณพงษ์ ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
145
นางสาวกิตติยา วรรณพงษ์ ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับชั้น ป.4-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
146
นางขวัญเรือน ลภนโชติ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 3
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-01-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
147
นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนา ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
148
นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนา ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 3
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
149
นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนา ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
150
นางสาวศิริพร สมบูรณ์ธนารักษ์ ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
151
นางสาวชนิกานต์ ศรีสวัสดิ์ ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
152
นางสาวชวพร วงษ์ภักดี ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 3
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
153
นายพิษณุ ชาญตะกั่ยว ครู - การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ชาติ
2566-01-26
2565 สพฐ.
154
นางสาวณิชาพัฒณ์ ใจอาษา ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ภาค
2566-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
155
นางสาวอุษณีย์ ฆ้องจันทร์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ภาค
2566-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
156
นายครองขวัญ ผู้มีสัตย์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
ภาค
2566-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
157
นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้ว ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
ภาค
2023-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
158
นางสาวปริตา ธรรมรัตน์ ครู - การแข่งขันผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอลระดับชั้นป.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่14และ15
159
นางสาวปริตา ธรรมรัตน์ ครู - การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์Sciene show ระดับชั้นป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่14และ15
160
นางสาวปริตา ธรรมรัตน์ ครู - การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม mixed mediaระดับชั้นป.4-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-11-26
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่14และ15
161
นางชรินรัตน์ โภชนะ ครู คศ.2 การแข่งขันตอบคำถามในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ชนะเลิศ
ภาค
2022-12-03
2564 สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ภาค 310 ซี
162
นางสาวปริตา ธรรมรัตน์ ครู - การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-11-26
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่14และ15
163
นางสาวปริตา ธรรมรัตน์ ครู - การแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงระดับชั้นป.4-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-11-26
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่14และ15
164
นางชรินรัตน์ โภชนะ ครู คศ.2 ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
อื่นๆ
ชาติ
2022-09-21
2564 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิ
165
นางสาวปริตา ธรรมรัตน์ ครู - การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม mieed mediaระดับชั้นป.4-6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2
166
นางสาวปริตา ธรรมรัตน์ ครู - การทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงระดับชั้นป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขนพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2
167
นางชรินรัตน์ โภชนะ ครู คศ.2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 1 การแข่งขันท่องบทอาขยาน ทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-25
2565 ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ 7
168
นางชรินรัตน์ โภชนะ ครู คศ.2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 1 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-25
2565 ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ 7
169
นางชรินรัตน์ โภชนะ ครู คศ.2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-02
2565 ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ 7
170
นางชรินรัตน์ โภชนะ ครู คศ.2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 3
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
171
นางชรินรัตน์ โภชนะ ครู คศ.2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันมายาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-02
2565 ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ 7
172
เด็กชายณัฐภาค ทองโสภณ ครู อ.3 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดแข่งขัน การฉีก ตัด ปะกระดาษ
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-02
2565 ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ 7
173
นางสาวกฤตชญา วงศรีรักษ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-25
2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
174
นางสาวกฤตชญา วงศรีรักษ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
175
นางสาวกฤตชญา วงศรีรักษ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศรองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-15
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
176
นางสาวรัตติกานต์ บุญเลิศ ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม รองชนะเลิดอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
177
นายนรากร เกตุแก้ว ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
178
นายโอภาส เลิศพิสุทธิการ์ ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
179
นายนรากร เกตุแก้ว ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยถูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
180
นายบำรุงศักดิ์ ทาราขไทย ครู ครูชำนาญการ ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัตระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
181
นายบำรุงศักดิ์ ทาราขไทย ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เขาร่วม กิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณดี ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
182
นางสาวพัดชา บุญหาร ครู ครูชำนาญการ ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
183
นางสาวรัตติกานต์ บุญเลิศ ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
184
นางสาวพัดชา บุญหาร ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
185
นางสาวรัตติกานต์ บุญเลิศ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
186
นางสาวพัดชา บุญหาร ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันชูโดกุ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
187
นางสาวรัตติกานต์ บุญเลิศ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันชูโดกุ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
188
นางสาวพัดชา บุญหาร ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
189
นางสาวสุพัตตรา ตันเจริญ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
190
นางสาวพัดชา บุญหาร ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
191
นางสาวสุพัตตรา ตันเจริญ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
192
นางสาวรัตติกานต์ บุญเลิศ ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัตระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
193
นางสาวสุพัตตรา ตันเจริญ ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัตระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
194
นางวัชรา เจ๊ะหมัด ครู - กรผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิดอันดับที่ ๒ กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
195
นางสาวสุพัตตรา ตันเจริญ ครู - กรผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิดอันดับที่ ๒ กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
196
นายบำรุงศักดิ์ ทาราขไทย ครู ครูชำนาญการ ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
197
นางสาวสุพัตตรา ตันเจริญ ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
198
นายนรากร เกตุแก้ว ครู - ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
199
นายนรากร เกตุแก้ว ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
200
นางเชษฐ์ธิดา ธรศรี ครู ครูชำนาญการ ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิคอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยถูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.อ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
201
นางสาวณัฏฐิรา ศรีไสยา ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิดอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
202
นางเชษฐ์ธิดา ธรศรี ครู ครูชำนาญการ ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิดอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฬก ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
203
นายโอภาส เลิศพิสุทธิการ์ ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิดอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฬก ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
204
นายนรากร เกตุแก้ว ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเกท Text Editor ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
205
นายโอภาส เลิศพิสุทธิการ์ ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเกท Text Editor ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
206
นางสาวศศิประภา เทียนทอง ครู - การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - 6
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
207
นางสาวศศิประภา เทียนทอง ครู - การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - 6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-11-26
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 14 และเขตคุณภาพการศึกษาที่ 15
208
นางสาวชาลิสา จอมพระ ครู คศ.1 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 2 (พนมสารคาม)
209
นายวสุพล กระจ่าง ครู คศ.1 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นป.4 - ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 2 (พนมสารคาม)
210
นายวสุพล กระจ่าง ครู คศ.1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4- ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 2 (พนมสารคาม)
211
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ครูดีศรีทุ่งพระยา
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-01-16
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
212
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ครูดีศรีสนามชัย
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-01-16
2565 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
213
นายกฤษฎา กล้องเจริญ ครู - รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 รายการแข่งขัน การประกวดพระบรมราโชบาย ร. 10
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-09-16
2565 สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
214
นายกฤษฎา กล้องเจริญ ครู - รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
215
นายกฤษฎา กล้องเจริญ ครู - รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
216
นายกฤษฎา กล้องเจริญ ครู - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 14 และ 15
217
นายกฤษฎา กล้องเจริญ ครู - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานตามพระบรมราโชบาย ร. 10 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 14 และ 15
218
นายกฤษฎา กล้องเจริญ ครู - รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-11-26
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 14 และ 15
219
นายกฤษฎา กล้องเจริญ ครู - รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-11-26
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 14 และ 15
220
นายนรชน ชาญจะโปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ครูดีศรีสนามชัย
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-01-16
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
221
นายนรชน ชาญจะโปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-01-16
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
222
พัชรดา นันทสินธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1 - 3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ภาค
2023-01-27
2566 สพฐ
223
พัชรดา นันทสินธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1 - 3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ภาค
2023-01-27
2566 สพฐ
224
ฉันทนา วงศ์กำภู ครู ชำนาญการ การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1 - 3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ภาค
2023-01-27
2566 สพฐ
225
ภาณุวัตร จันทร์ดี ครู - การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
รองชนะเลิศอันดับ 1
ภาค
2023-01-27
2566 สพฐ
226
ชัยยุทธ์ อบกลิ่นจันทร์ ครู - การประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม ระดับชั้น ป.1 - 6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ภาค
2023-01-27
2566 สพฐ
227
ชัยยุทธ์ อบกลิ่นจันทร์ ครู - การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1 - 6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ภาค
2023-01-27
2566 สพฐ
228
นางทิวา อาษาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-09-27
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
229
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับประเทศ
ชนะเลิศ
ชาติ
2565-10-20
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
230
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 รุ่น ติดตามความเพียร ประจำปีการศึกษา 2565
ชนะเลิศ
ชาติ
2566-05-12
2566 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สพฐ.
231
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - รางวัลครูดีศรีราชสาส์น ระดับดีเด่น
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-01-16
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 6 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
232
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู ระดับ ดีมาก
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-10-25
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
233
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู ระดับ ดีเยี่ยม
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-10-25
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
234
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี พ.ศ. 2567
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-09-27
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
235
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู ประจำปี 2566
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
236
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู ระดับ ดีเยี่ยม
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
237
นางสาวสุปราณี พึ่งกลั่น ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป. 1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
238
นางสาวณัฏฐ์ณิศชา อัมรารัมน์ ครู ครูผู้ช่วย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป. 1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
239
นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์ ผลแก้ว ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. 1 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
240
นายเกรียงไกร ตันพิพัฒน์ ครู คศ. 2 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป. 1 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
241
นางสาวณัชนันท์ กัลยาสนธิ ครู - ครูดีศรีบางคล้า ประจำปี 2567
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-01-16
2566 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพรูและบุคลากรทางการศึกษาบางคล้า
242
นางสาวกิติยาภรณ์ ยุสินธุ์ ครู - ครูดีศรีบางคล้า ประจำปี 2567
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-01-16
2566 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพรูและบุคลากรทางการศึกษาบางคล้า
243
นาวสาวกรรณิการ์ รัตนะ ครู - ครูดีศรีบางคล้า ประจำปี 2567
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-01-16
2566 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพรูและบุคลากรทางการศึกษาบางคล้า
244
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่าง “คุรุชน คนคุณธรรม” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท ครูผู้สอน ประจำปี 2566
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-12-10
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
245
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2566
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
246
จีระภรณ์ ตรีกุล ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
247
ยุพิน นินทนนท์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
248
วรรณรท สังฆมิตกล ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
249
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-14
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 8
250
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 71
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-06
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 8
251
จีระภรณ์ ตรีกุล ครู - การแข่งขันรำวงมาตรฐาน
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-14
2566 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2
252
สมฤทัย พันธ์สิน ครู - การแข่งขันรำวงมาตรฐาน
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-14
2566 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2
253
ยุพิน นินทนนท์ ครู - การแข่งขันรำวงมาตรฐาน
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-14
2566 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2
254
นายกาญจน์ เอี่ยมอ่อง ครู - การแข่งขันสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้น ป๑-ป๓
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-06
2566 สำนักงานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๕
255
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1 - ป.6 งานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 71
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-06
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 8
256
จีระภรณ์ ตรีกุล ครู - การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-14
2566 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2
257
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - .ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปะหัตถกรรมระดับเขตคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 71
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-06
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 8
258
สมฤทัย พันธ์สิน ครู - การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-14
2566 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2
259
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-14
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
260
ครรชิต ฟุ้งโล่ ครู - การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-14
2566 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2
261
จงกลณี ฮานาฟี ครู ชำนาญการ การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-14
2566 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2
262
นายกาญจน์ เอี่ยมอ่อง ครู - การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (comic strip) ชั้น ป๔-ป๖
รองชนะเลิศอันดับ 1
ชาติ
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
263
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - ได้รับการพิจารณายกย่องเป็น ครูดีศรีบางคล้า ประจำปี 2566
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-01-16
2566 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคล้า
264
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเตชะ ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตามระดับชั้นป. 1 ถึงป 3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-14
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
265
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเตชะ ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตามระดับชั้นป. 1 ถึงป 3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-06
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 8
266
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเตชะ ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันการผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอลระดับชั้นป. 1 ถึงป 3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-06
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 8
267
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเตชะ ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือระดับชั้นป 4 ถึงป 6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-06
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 8
268
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเตชะ ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรมระดับชั้นป. 1 ถึงป 3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-06
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 8
269
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเตชะ ครู - ได้รับการพิจารณายกย่องเป็น ครูดีศรีบางคล้า ประจำปี 2566
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-01-16
2566 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคล้า
270
นางสาวจันทรัตน์ แสวงเชิดพงษ์ ครู ชำนาญการ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 2
ภาค
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
271
นางสาวจันทรัตน์ แสวงเชิดพงษ์ ครู ชำนาญการ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ภาค
2566-12-17
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
272
นางสาวจันทรัตน์ แสวงเชิดพงษ์ ครู ชำนาญการ การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ภาค
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
273
อลิษา ออมสิน ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต๒
274
อลิษา ออมสิน ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต๒
275
อลิษา ออมสิน ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้นระดับชั้นม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑
รองชนะเลิศอันดับ 3
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต๒
276
อลิษา ออมสิน ครู - ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อื่นๆ
ภาค
2566-10-20
2566 ศึกษาธิการภาค 8 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
277
นายณัฐวุฒิ ร้อยสา ครู - การประกวดแข่งขัน "Formula Kid 2023 ภายใต้ธีม RoboKid Soccer"
ชมเชย
ชาติ
22023-02-01
2566 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
278
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ การประกวดแข่งขัน "Formula Kid 2023 ภายใต้ธีม RoboKid Soccer"
ชมเชย
ชาติ
2023-02-01
2565 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
279
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
280
นายณัฐวุฒิ ร้อยสา ครู - การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
281
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครู - การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
282
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
283
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ ครู ชำนาญการ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
284
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
285
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
286
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ ครู ชำนาญการ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
287
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
288
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ ครู ชำนาญการ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
289
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ ครู ชำนาญการ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
290
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
291
นางกาญจนาพร มหาสุวรรณ ครู ชำนาญการ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
292
นายชัชวาล  แสงทอง ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
293
นายพรศักดิ์ อินทนิล ครู ชำนาญการ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
294
นางสาวชฎาภรณ์  ก้อนครบุรี ครู - การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
295
นางกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
296
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
297
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ ครู ชำนาญการ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
298
นางสาววันดี เธียรประมุข ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
299
นางสาวสายรุ้ง อินทร์วิเศษ ครู ชำนาญการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
300
นางสาวชฎาภรณ์  ก้อนครบุรี ครู - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
301
นางสาวสายรุ้ง อินทร์วิเศษ ครู ชำนาญการ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
302
นางสาวชฎาภรณ์  ก้อนครบุรี ครู - การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
303
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
304
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
305
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ ครู ชำนาญการ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
306
นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ ครู ชำนาญการ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
307
นางสาววันดี เธียรประมุข ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
308
นางจีระนันท์ ทองศิริ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครูดีศรีบางคล้า
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-01-16
2567 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคล้า
309
นางสาวจินตนา แก้วสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ชนะเลิศ
ชาติ
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
310
นางสาวจินตนา แก้วสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ชนะเลิศ
ชาติ
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
311
นางสาวจินตนา แก้วสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-25
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
312
นางสาวสโรชา มารัตน์ ครู - สวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
อื่นๆ
จังหวัด
2024-02-16
2567 จังหวัดฉะเชิงเทรา
313
นางสาวจินตนา แก้วสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-14
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
314
นางสาวจินตนา แก้วสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4 - ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-14
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
315
นางสาวจินตนา แก้วสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-14
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
316
นางสาวจินตนา แก้วสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 1 รายการแข่งขัน การประกวดอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6 กิจกรรมการประกวดแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-09-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
317
นางสาวจินตนา แก้วสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-29
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 3 (พนมสารคาม)
318
นางสาวจินตนา แก้วสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย กิจกรรม การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1 - ป.3
ชมเชย
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-29
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 3 (พนมสารคาม)
319
นางสาวสโรชา มารัตน์ ครู - การแข่งขันต่สมการคณิตศาสตร์ (เอเม็ท)
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-14
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
320
นางสาวจินตนา แก้วสิงห์ ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
321
นางสาวสโรชา มารัตน์ ครู - การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ปล่อย.4-ป.6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2
322
นางสาวชญานันทน์ มาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ได้รับการพิจารณายกย่องเป็น ครูดีศรีบางคล้า ประจำปี 2566
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-01-16
2566 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคล้า
323
นางสาวชญานันทน์ มาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.๑ – ป. ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๗๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-06
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 8
324
จิตติมา วงพินิจ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองลำดับที่ 2 การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2564 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 7
325
นางสาวชญานันทน์ มาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ระดับชั้น ป.๑ – ป. ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๗๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-06
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 8
326
นางสาวชญานันทน์ มาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับชั้น ป.๑ – ป. ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๗๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-06
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 8
327
นางสาวชญานันทน์ มาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทยระดับชั้น ป.๑ – ป. ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๗๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-06
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 8
328
นางสาวชญานันทน์ มาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.๑ – ป. ๓ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๗๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ชมเชย
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-06
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 8
329
นางสาวชญานันทน์ มาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้น ป.๑ – ป. ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๗๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-06
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 8
330
นางสาวชญานันทน์ มาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑ – ป. ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-14
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
331
นางสาวชญานันทน์ มาลัย ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑ – ป. ๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-14
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
332
นางสาวปิยะนันท์ สุพโปฎก ครู ชำนาญการ ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-09-27
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
333
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน ประเภท ครูผู้สอน ระดับคุณภาพผลงานดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ ๘ ประจำปี 2566
อื่นๆ
เขตตรวจราชการ
2024-01-08
2567 เขตตรวจราชการที่ 8
334
ธนวัฒน์ เกษประทุม ครู - การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2
335
นางสาวศรัณย์ธร นุชชาดี ครู - ครูผู้สอนนัก้รียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
336
นางสาวธีราภรณ์ ครัวนอก ครู - ศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับเหรียญทอง
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
337
ดาริกา แสนสุข ครู - ครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
อื่นๆ
จังหวัด
2023-08-07
2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
338
นางธนัชชา นาแพง ครู ชำนาญการพิเศษ ครูดี ศรีพนมสารคาม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2024-01-16
2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
339
นางสาววิชชุดา เบญมาตย์ ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ คุรุชน คนคุณธรรม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
340
นางสาววิชชุดา เบญมาตย์ ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ ครูดี ศรีท่าตะเกียบ
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-01-16
2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
341
นางสาววิชชุดา เบญมาตย์ ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ ครูผู้ฝึกสอนคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-30
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่16
342
พัชรดา นันทสินธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ รางวัลชนะเลิศ ระดับเพชร ระดับครูอาจารย์ โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 41
ชนะเลิศ
ชาติ
2024-02-24
2567 ชมรมพุทธศาสสตร์สากล
343
นางสาวธัญญารัตน์ โอ่วเฮง ครู - ครูดีศรีพนม
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2024-01-16
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต2
344
นางสุภาพร นะมามะกะ ครู ครูชำนาญการ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
345
นางสุภาพร นะมามะกะ ครู ครูชำนาญการ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
346
นางสาวสุจิตรา ทิมศรี ครู คศ.๑ การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
347
นางสาวสุจิตรา ทิมศรี ครู คศ.๑ การแข่งขั้นพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
348
นางสาวสุจิตรา ทิมศรี ครู คศ.๑ การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
349
นางอัญชลี นาเจริญ ครู คศ.๑ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
350
นางอัญชลี นาเจริญ ครู คศ.๑ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
351
นางวันเพ็ญ พึ่งเกษม ครู ครูชำนาญการพิเศษ การแข่งขั้นกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
352
นางสาวธิมาพร ษรสุข ครู ครูผู้ช่วย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
353
นางสาวธิมาพร ษรสุข ครู ครูผู้ช่วย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
354
นางสาวธิมาพร ษรสุข ครู ครูผู้ช่วย การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
355
นางสาวธิมาพร ษรสุข ครู ครูผู้ช่วย การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
356
นายปรมัตถ์ ท้วมเรือง ครู ครูผู้ช่วย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
357
นางสาวอัมไพพันธุ์ นาคสมภันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูดีศรีสนามชัยเขต ประเภทครู ประจำปี 2567
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2024-01-16
2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
358
นายปรมัตถ์ ท้วมเรือง ครู ครูผู้ช่วย การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
359
นางสาวปนัดดา พบสวัสดิสุข ครู ครูชำนาญการ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
360
นางสาวปัทมา ทับทิมทอง ครู คศ.๑ การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
361
นายนิรวุธ เฮงสวัสดิ์ ครู ครูชำนาญการ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
362
นายนิรวุธ เฮงสวัสดิ์ ครู ครูชำนาญการ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
363
นายนิรวุธ เฮงสวัสดิ์ ครู ครูชำนาญการ การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
364
นายราชัน พรมพินิจ ครู ครูชำนาญการพิเศษ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
365
นายนิรวุธ เฮงสวัสดิ์ ครู ครูชำนาญการ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
366
นายราชัน พรมพินิจ ครู ครูชำนาญการพิเศษ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
367
นางสาวนภัค ศรีใส ครู ครูผู้ช่วย การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
368
นางสาวนภัค ศรีใส ครู ครูผู้ช่วย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
369
นายเฉลิมศักดิ์ ดอนมอญ ครู คศ.๑ การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
370
นายเฉลิมศักดิ์ ดอนมอญ ครู คศ.๑ การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
371
นางสาวนุชจรีย์ พรหมลา ครู คศ.๑ การแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
372
นางสาวสิริพร มงคล ครู ไม่มี การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ป.1-ป.6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
373
นางสาวสิริพร มงคล ครู ไม่มี การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
374
นางสาวสิริพร มงคล ครู ไม่มี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6
ชมเชย
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-08-29
2565 ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ 3 (พนมสารคาม)
375
นางสาวสิริพร มงคล ครู ไม่มี การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6
ชมเชย
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-08-29
2565 ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ 3 (พนมสารคาม)
376
นางสาวจตุพร จบหล้า ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.1 -ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
377
นางอิสรีย์ สุขะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ การแข่งขันการประกวดเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-09-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
378
นางสาววิไลรัตน์ มณีโชติ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
379
นางอิสรีย์ สุขะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับชั้น ป.1-ป.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
380
นางอิสรีย์ สุขะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
381
นางอิสรีย์ สุขะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.4-6
ชมเชย
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-08-29
2565 ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ 3 (พนมสารคาม)
382
นางอิสรีย์ สุขะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-3
ชมเชย
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-08-29
2565 ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ 3 (พนมสารคาม)
383
นางอิสรีย์ สุขะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
384
นางอิสรีย์ สุขะ ครู ครูชำนาญการพิเศษ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับชั้น ป.1-ป.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
385
นางสาววิไลรัตน์ มณีโชติ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
386
นางสาววิไลรัตน์ มณีโชติ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
387
นางสาววิไลรัตน์ มณีโชติ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
388
นางสาวอัมไพพันธุ์ นาคสมพันธุ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูดีศรีท่ากระดาน "คุรุชน คนคุณธรรม"
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-07-18
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
389
นางบุษราคัม ศิริเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1 -ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
390
นางบุษราคัม ศิริเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ครูดีศรีท่ากระดาน "คุรุชน คนคุณธรรม"
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-07-18
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
391
นางบุษราคัม ศิริเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เนื่องในการเข้าแข่งขันงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-29
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
392
นางสาวจิรัฐติกาล ชุณหะศรี ครู - การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
393
นางสาวจิรัฐติกาล ชุณหะศรี ครู - การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-06
2566 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2
394
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
395
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1 - 3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
396
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
397
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม ม.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
398
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1 - 3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
399
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
400
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1 - 3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
401
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนรุ่นใหม่ (กลอนสี่) ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 3
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
402
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
403
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ป.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
404
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
405
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1 - 3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
406
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
407
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1 - 3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
408
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
409
นางสาวจิรนันท์ สีขาว ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญทอง กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษระดับชั้น ปฐมวัย
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
410
จีรนันท์ ศิริพุฒ ครู ครูชำนาญการ ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2564-01-16
2564 สพป.ฉะเชิงทรา เขต 2
411
จีรนันท์ ศิริพุฒ ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-12-16
2565 สพป.ฉะเชิงทรา เขต 2
412
จีรนันท์ ศิริพุฒ ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-12-16
2565 สพป.ฉะเชิงทรา เขต 2
413
จีรนันท์ ศิริพุฒ ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล กิจกรรมการแข่งขันเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-07
2566 เขตคูณภาพการศึกษาที่ 16 ท่าตะเกียบ
414
จีรนันท์ ศิริพุฒ ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-07
2566 เขตคูณภาพการศึกษาที่ 16 ท่าตะเกียบ
415
จีรนันท์ ศิริพุฒ ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล กิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงทรา เขต 2
416
นางสาวสุวิชญา ช่วงไธสง ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน ระดับปฐมวัย
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-12
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมฉะเชิงเทราเขต 2
417
นางสาวกรรณิกา โทวิชา ครู ครูผู่ช่วย ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นปฐมวัย
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส
418
นางสาวสุวิชญา ช่วงไธสง ครู - กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ระดับชั้นป.1 - ป.6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมฉะเชิงเทราเขต 2
419
นางสาวปิยดา วรรณเสน ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-07-12
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
420
นางสาวปิยดา วรรณเสน ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-07-12
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
421
นางสาวปิยดา วรรณเสน ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-07-12
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
422
นางสาวปิยดา วรรณเสน ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-12-12
2565 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
423
นางสาวปิยดา วรรณเสน ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-12-16
2565 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
424
นางสาวปิยดา วรรณเสน ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
425
นางสาวปิยดา วรรณเสน ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
426
นางสาวปิยดา วรรณเสน ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
427
นางสาวปิยดา วรรณเสน ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดร้องเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
428
นางสาวปิยดา วรรณเสน ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
429
นางสาวปิยดา วรรณเสน ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
430
นางสาวปิยดา วรรณเสน ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
431
นางสาวปิยดา วรรณเสน ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
432
นางสาวปิยดา วรรณเสน ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
433
นางสาวปิยดา วรรณเสน ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-12-16
2565 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
434
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีในดวงใจ ประจำปี พ.ศ.2565
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-01-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
435
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1 - 3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
436
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
437
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1 - 3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
438
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
439
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1 - 3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
440
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
441
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
442
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
443
นางสาวปางปฏิมา ปัทมเกตุ ครู - ได้รับคัดเลือกเป็น ครูดีศรีท่าตะเกียบ ประจำปี พ.ศ.2564
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-16
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
444
นางสาวกรรณิการ์ รัตนะ ครู - ครูดีศรีบางคล้า
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2024-01-16
2567 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคล้า
445
นางสาวภัสรารัตน์ จอมโชติ ครู ครูชำนาญการ "คุรุชน คนคุณธรรม" ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-10
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒
446
นางกนกวรรณ แพไธสง ครู ครูชำนาญการพิเศษ "คุรุชน คนคุณธรรม" ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-10
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒
447
นางกนกวรรณ แพไธสง ครู ครูชำนาญการพิเศษ "คุรุชน คนคุณธรรม" ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ ๘ ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตตรวจราชการ
2024-08-01
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒
448
นางสาวสิริวิมล ขันติมิตร ครู - "คุรุชน คนคุณธรรม" ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒
449
นางสาวสิริวิมล ขันติมิตร ครู - ครูดีศรีทุ่งพระยา
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-01-16
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒ (สนามชัยเขต ๓)
450
นางกนกวรรณ แพไธสง ครู ครูชำนาญการพิเศษ "คุรุชน คนคุณธรรม" ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒
451
นางกุสุมา ลอยฟ้า ครู ครูชำนาญการพิเศษ "คุรุชน คนคุณธรรม" ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒
452
นางสมพิศ องอาจ ครู ครูชำนาญการพิเศษ "คุรุชน คนคุณธรรม" ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒
453
นายปิยะพงษ์ ทิพย์โภชน์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ "คุรุชน คนคุณธรรม" ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒
454
นางสาวขันทอง นนตีนอก ครู ครูชำนาญการ "คุรุชน คนคุณธรรม" ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒
455
นางสาวพิมพ์ภร ประจักรจิตร ครู ครูชำนาญการ "คุรุชน คนคุณธรรม" ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒
456
นายรัฐพงษ์ มูลทาดี ครู - "คุรุชน คนคุณธรรม" ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒
457
นายอนุวัฒน์ โพธิภูงา ครู ครูชำนาญการ "คุรุชน คนคุณธรรม" ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒
458
นางสาวภัสรารัตน์ จอมโชติ ครู ครูชำนาญการ ครูดีศรีทุ่งพระยา
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-01-16
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒ (สนามชัยเขต ๓)
459
นางกนกวรรณ แพไธสง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒
460
นางสาวภัสรารัตน์ จอมโชติ ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒
461
นางอรอนงค์ ศรีสุข ครู - ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน สามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
462
นางอรอนงค์ ศรีสุข ครู - ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพ ด้วยการปะติดระดับ ระดับ ชั้น ม.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
463
นางอรอนงค์ ศรีสุข ครู - ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
464
นางอรอนงค์ ศรีสุข ครู - ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
465
นางอรอนงค์ ศรีสุข ครู - ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขัน การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)ระดับชั้นป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
466
นางสาวน้ำพลอย โพธิ์ขวัญ ครู - ครูดีศรีสนามชัย ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-01-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒
467
นางสาวน้ำพลอย โพธิ์ขวัญ ครู - ครูดีศรีสนามชัย ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-01-16
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒ (สนามชัยเขต ๓)
468
นางอรอนงค์ ศรีสุข ครู - ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ระดับชั้น ป.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
469
นางกนกวรรณ แพไธสง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครูดีศรีสนามชัย ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-01-16
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒ (สนามชัยเขต ๓)
470
นางกนกวรรณ แพไธสง ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครูดีศรีทุ่งพระยา ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-01-16
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒ (สนามชัยเขต ๓)
471
นางอรอนงค์ ศรีสุข ครู - ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับชั้น ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
472
นางอรอนงค์ ศรีสุข ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
473
นางอรอนงค์ ศรีสุข ครู - ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
474
นางอรอนงค์ ศรีสุข ครู - ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน สามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
475
นางอรอนงค์ ศรีสุข ครู - ครูผู้สอนนักเรียนกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 3
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
476
นางสาวอรพิน ดงเรืองราช ครู - ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท ครู ระดับ ดีมาก ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-10-25
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
477
นางสาวพรทิวา ใจศิริ ครู - ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัล “คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท ครู ระดับ ดีมาก ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-10-25
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
478
นางสาวอรพิน ดงเรืองราช ครู - ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่าง “คุรุชน คนคุณธรรม” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
479
นางสาวพรทิวา ใจศิริ ครู - ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่าง “คุรุชน คนคุณธรรม” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
480
นางสาวฉัตรสุดา ปัญญาพลวัตร ครู - ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่าง “คุรุชน คนคุณธรรม” ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
481
นางวิไลลักษณ์ หาญประเสริฐ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้น ป.1- ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 8 (บางคล้า 2)
482
นางสาวฉัตรสุดา ปัญญาพลวัตร ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4- ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 8 (บางคล้า 2)
483
นางวิไลลักษณ์ หาญประเสริฐ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้น ป.1- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
484
นางวิไลลักษณ์ หาญประเสริฐ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้น ป.1- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
485
นางสาวอรพิน ดงเรืองราช ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้น ป.1- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
486
นางสาวพรทิวา ใจศิริ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ระดับชั้น ป.1- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
487
นางสาวศิริรัตน์ สิงห์เสนา ครู คศ.1 คุรุชน คนคุณธรรม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-10
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
488
นางสาวศิริรัตน์ สิงห์เสนา ครู - ครูดีศรีท่ากระดาน
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-10-31
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต )
489
นางสาวจิรวัฒน์ พวงสวัสดิ์ ครู ชำนาญการ คุรุชน คนคุณธรรม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
490
นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ คุรุชน คนคุณธรรม
อื่นๆ
เขตตรวจราชการ
2024-01-08
2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
491
นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ตอลคำถามสารนุกรมไทย สำหรับเยาวชน ระดับจังหวัดครั้งที่ 27
อื่นๆ
จังหวัด
2023-05-12
2566 สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ซี
492
นางสาวจิรวัฒน์ พวงสวัสดิ์ ครู ชำนาญการ การแข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต 2)
493
นางสาวรัตนาพร คงพรม ครู - การแข่งขันการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต2 )
494
นางสาวคุณัญญา ขอเชื้อกลาง ครู - การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต2 )
495
นางนรินทร์ ไตรดงพลอง ครู ชำนาญการ การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต2 )
496
นางวัชรา เจ๊ะหมัด ครู - ครูดีศรีท่าตะเกียบ ประจำปี พ.ศ.2565
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-01-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
497
นายรัฐพงษ์ มูลทาดี ครู - ครูดีศรีทุ่งพระยา
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-01-16
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒ (สนามชัยเขต ๓)
498
นายณัฐพงษ์ หลำปุ่น ครู - ครูดีศรีทุ่งพระยา
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-01-16
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒ (สนามชัยเขต ๓)
499
นางสมพิศ องอาจ ครู - ครูดีศรีทุ่งพระยา
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-01-16
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒ (สนามชัยเขต ๓)
500
นางสมพิศ องอาจ ครู - ครูดีศรีทุ่งพระยา
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2024-01-16
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒ (สนามชัยเขต ๓)
501
นางสมพิศ องอาจ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครูดีศรีสนามชัย ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2024-01-16
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒
502
นางสาวศิรประภา ทองทวี ครู - การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
503
นางกุสุมา ลอยฟ้า ครู ครูชำนาญการพิเศษ "คุรุชน คนคุณธรรม" ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ ๘ ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตตรวจราชการ
2024-01-08
2566 สำนักงานเขตตรวจราชการที่ ๘
504
นางบุษราคัม ศิริเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1 -ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
505
นางบุษราคัม ศิริเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
506
นางสาวพรรณธิดา สุนทรธรรม ครู ชำนาญการ ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
507
นายทรงพล เสนานันท์สกุล ครู ชำนาญการ ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
508
นางสาวพรรณธิดา สุนทรธรรม ครู ชำนาญการ ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1-6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
509
นายทรงพล เสนานันท์สกุล ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1-6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
510
นางสาวกัญจน์ วิเศษลา ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1-6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
511
นางนันท์นภัส ดวงดี ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับชั้น ป.1-6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
512
นางสาวศิรประภา ทองทวี ครู - การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-12-12
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
513
นางนันท์นภัส ดวงดี ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
514
นายเกรียงไกร แก้วอุย ครู - การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 3
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
515
นายเกรียงไกร แก้วอุย ครู - การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
516
นางสาวอัสมีฮาน แตหม๊ะ ครู คศ.1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
517
นางอนุธิดา ท่วมจันทึก ครู คศ.1 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
518
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูดีศรีท่าตะเกียบ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2564-01-16
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
519
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2564-04-04
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
520
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2564-08-31
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
521
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
522
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอนการพูดภาษาอังกฤษ ป.4-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
523
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
524
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอนเล่านนิทานภาษาอังกฤษ ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
525
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-09-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
526
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-09-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
527
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
528
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ ป.4-6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
529
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ป.4-6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
530
นางกุสุมา ลอยฟ้า ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองอันดับที่ ๑ กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต ๒
531
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูดีศรีท่าตะเกียบ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-01-16
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
532
นายชยางกูร โชคดี ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
533
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-04-04
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
534
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-08-31
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
535
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ ป.4-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
536
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอนการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
537
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอนการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
538
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอนการเล่านิทานภาษาอังกฤษ ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
539
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-09-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
540
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-09-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
541
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
542
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ ป.4-6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
543
นางบุษราคัม ศิริเมือง ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
544
เพลินจิตร บุลลิงเงอร์ ครู ชำนาญการพิเศษ กรรมการตัดสินการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ป.4-6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
545
นายชยางกูร โชคดี ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
546
นางสาวณัชนันท์ กัลยาสนธิ ครู - ครูดีศรีบางคล้า ประจำปี 2567
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-01-16
2567 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพรูและบุคลากรทางการศึกษาบางคล้า
547
นายชยางกูร โชคดี ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
548
นางสาวจตุพร จบหล้า ครู - ครูดีศรีท่ากระดาน ประจำปีการศึกษา 2566
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-31
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
549
นางสาวรัตติยา ยุธยงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
550
นางสาวรัตติยา ยุธยงค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
551
นางสาวรัตติยา ยุธยงค์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
552
นางสาวจรรจรีย์ ดาวใสย์ ครู ชำนาญการ ครูดีศรีท่ากระดาน ประจำปีการศึกษา 2566
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-31
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
553
นายชยางกูร โชคดี ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
554
นางสาวธิดาแก้ว สำเภานนท์ ครู คศ.1 วิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณและการาทดสอบระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-07-22
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
555
ชรินรัตน์ โภชนะ ครู ชำนาญการ เกียรติบัตร การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 27
ชนะเลิศ
จังหวัด
2023-11-18
2566 สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ภาค 310 ซี
556
ชรินรัตน์ โภชนะ ครู ชำนาญการ เกียรติบัตร การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับภาค ครั้งที่ 27
อื่นๆ
ภาค
2023-12-16
2566 สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 ซี
557
นางสาวเพ็ญประภา ปั้นเจริญ ครู ไม่มี ดำเนินการฝึกสอนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดฉะเชิงเทรา
อื่นๆ
จังหวัด
2024-02-16
2567 ศึกษาธิการจังหวัด
558
นางสาวนพรัตน์ เดชบุญ ครู ไม่มี ดำเนินการฝึกสอนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจำปี พ.ศ. 2567 จังหวัดฉะเชิงเทรา
อื่นๆ
จังหวัด
2024-02-16
2567 ศึกษาธิการจังหวัด
559
นางสาวพัทธวรรณ กุติการณ์ ครู ชำนาญการ คุรุชน คนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท ครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
560
นางสาวพัทธวรรณ กุติการณ์ ครู ชำนาญการ ผู้ส่งเสริมสนับสนุน และจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
อื่นๆ
จังหวัด
2024-01-16
2567 จังหวัดฉะเชิงเทรา
561
นางสาวพัทธวรรณ กุติการณ์ ครู ชำนาญการ ครูผู้ประสานงานดีเด่น
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-02
2566 กลุ่มบริษัทสยามสไมล์
562
นางสาวเพ็ญประภา ปั้นเจริญ ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
563
นางสาวเพ็ญประภา ปั้นเจริญ ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
564
นางสาวเพ็ญประภา ปั้นเจริญ ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.4-ป.6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
565
นางสาวเพ็ญประภา ปั้นเจริญ ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
566
นางสาวพัทธวรรณ กุติการณ์ ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนสั้น(Comic Strip) ระดับชั้น ป.4-ป.6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
567
นางสาวพัทธวรรณ กุติการณ์ ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-ม.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
568
นางสาวพัทธวรรณ กุติการณ์ ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
569
นางสาวพิรญาณ์ นิราช ครู ชำนาญการ ครูดี ศรีพนมสารคาม
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-01-16
2567 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ร่วมกับ สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมสารคาม
570
นางสาวนพรัตน์ เดชบุญ ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.4-ป.6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
571
นางสาวนพรัตน์ เดชบุญ ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
572
นางสาวรุ่งทิวา แซ่ตั๊น ครู ไม่มี ครูดีศรีท่าตะเกียบ ประจำปี 2567
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-01-16
2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
573
นางสาวชยุตม์ตรา ดิษฐสรรพ ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การสร้างภาพด้ายการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
574
นางสาวรุ่งทิวา แซ่ตั๊น ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-ม.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
575
นางสาวญาดา บุญศรี ครู ไม่มี คุรุชน คนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท ครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
576
นางสาวญาดา บุญศรี ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
577
นางสาวสุชาดา สมคะเณย์ ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4- ป.6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
578
นางสาวสุวรรณภา สง่างาม ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันต่อคำสัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-ม.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
579
นางสาวชไมพร มีก่ำ ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
580
นางปาริชาติ บุญมาก ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้น ปฐมวัย
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
581
นางสาวศิริญญา สุวรรณธาดา ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
582
นายนรากร เกตุแก้ว ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
583
นางเชษฐ์ธิดา ธรศรี ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดการแปรรูปอาหาร ป.4- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
584
นางสาวศิริประภา ศรีชมภู ครู - การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 3
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
585
นางสาวสุภาพร วรรณโมลี ครู - การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
586
นางสาวยุพาพร เกิดโสภา ครู - การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
587
นางสาวสุภาพร วรรณโมลี ครู - การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
588
นางสาวชญาภา แก้วสุวรรณ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
589
นางสาวชญาภา แก้วสุวรรณ์ ครู ครูชำนาญการพิเศษ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
590
นางอนุธิดา ท่วมจันทึก ครู - การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
591
นายธงชัย ลีลาสาร ครู ครูชำนาญการ การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
592
นายนรากร เกตุแก้ว ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
593
นายโอภาส เลิศพิสุทธิการย์ ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
594
นางสาวณัฏฐิรา ศรีไสยา ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorrial Writing) ม.1-ม.3 งานศิลหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
595
นางสาวณัฏฐิรา ศรีไสยา ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอชนะเลิศอันดับ 1 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorrial Writing) ป.4-ป.6 งานศิลหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
596
นางสาวพรรณิดา ศรีพระจันทร์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
597
นางสาวพรรณิดา ศรีพระจันทร์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันขัยร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
598
นางสาวธนพร แสงเงินอ่อน ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
599
นางสาวจณิสตา ศรีตระเวร ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
600
นางสาวสุพัตตรา ตันเจริญ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
601
นายคงทอง ชูเจริญ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
602
นางสาวสุพัตตรา ตันเจริญ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
603
เด็กชายจิรศักดิ์ พระจันทร์ ครู - การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
604
นางสาวสุพัตตรา ตันเจริญ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
605
นางสาวพัดชา บุญหาร ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
606
ทัศนีญา กางนอก ครู ครูผู้ช่วย ครูผู้สอนนักเรียนที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ ๕ กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑-๓
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒
607
นางสาวธิดาแก้ว สำเภานนท์ ครู - การแข่งขันารใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
608
นางสาวธิดาแก้ว สำเภานนท์ ครู - การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
609
นางสาวธิดาแก้ว สำเภานนท์ ครู - การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
610
นางสาวธิดาแก้ว สำเภานนท์ ครู - การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
611
นางสาวธิดาแก้ว สำเภานนท์ ครู - การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
612
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน ประเภท ครูระดับดี
อื่นๆ
เขตตรวจราชการ
2023-09-29
2565 เขตตรวจราชการที่ 8
613
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน ประเภท ครูระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศ
เขตตรวจราชการ
2024-01-08
2566 เขตตรวจราชการที่ 8
614
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน และจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเป็นที่ประจักษ์
อื่นๆ
จังหวัด
2024-01-16
2567 สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา
615
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
616
นายเกรียงไกร แก้วอุย ครู - การประกวดพานแหวนหมั้น ระดับประถมศึกษา
อื่นๆ
ชาติ
2023-12-22
2566 สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
617
นางสาวยุพาพร เกิดโสภา ครู - การประกวดพานแหวนหมั้น ระดับประถมศึกษา
อื่นๆ
ชาติ
2023-12-22
2566 สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
618
นางพิมพ์ชนก พันธุ์เหล็ก ครู ชำนาญพิเศษ ครูดีศรีท่าตะเกียบ
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2024-01-16
2567 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
619
นางสาวมนัญชยา เหลืองทอง ครู - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-10
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2
620
นางสาวธนพร แสงเงินอ่อน ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดบเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
621
นางสาวทัศนีย์ พยุงวงษ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดบเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
622
นางสาวสกุลณา จันโท ครู ชำนาญการ การคัดเลือกวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-07-11
2566 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
623
นางสาวสกุลณา จันโท ครู ชำนาญการ การคัดเลือกวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
รองชนะเลิศอันดับ 1
จังหวัด
2023-09-18
2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
624
นายดวงสมพงษ์ ใจกล้า ครู ไม่มี ครูดีในดวงใจ
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-09-27
2567 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
625
นางสาวรัตติกานต์ บุญเลิศ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
626
นายดวงสมพงษ์ ใจกล้า ครู ไม่มี คุรุชน คนคุณธรรม
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
627
นางสาวพัดชา บุญหาร ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
628
ชรินรัตน์ โภชนะ ครู ชำนาญการ เกียรติบัตรครูผู้สอน กิจกรรมการแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ระดับชั้น ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
629
นางสาวสโรชา มารัตน์ ครู - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-10
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2
630
นางสาวจิตติวรรณ จามชาติ ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
631
นางสาวสโรชา มารัตน์ ครู - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-10
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2
632
นางสาวรัตติกานต์ บุญเลิศ ครู - การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
633
นางสาวสโรชา มารัตน์ ครู - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-10
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2
634
นางสาวพัดชา บุญหาร ครู ครูชำนาญการ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
635
ชรินรัตน์ โภชนะ ครู ชำนาญการ เกียรติบัตรครูผู้สอน กิจกรรมการแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ระดับชั้น ป.1-3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
636
นางสาวจิตติวรรณ จามชาติ ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
637
นางสาวสโรชา มารัตน์ ครู - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-10
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2
638
นางสาวสโรชา มารัตน์ ครู - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-10
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2
639
นางสาวจิตติวรรณ จามชาติ ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed media ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
640
นางสาวสโรชา มารัตน์ ครู - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-10
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2
641
นางสาวปิยพร สุระ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการเเข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2021-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16 (ท่าตะเกียบ 1)
642
นางสาวจิตติวรรณ จามชาติ ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
643
นางสาวสโรชา มารัตน์ ครู - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-10
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2
644
นางสาวปิยพร สุระ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการเเข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับชั้น ป.4-6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2021-12-07
2564 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16 (ท่าตะเกียบ 1)
645
นางสาวสโรชา มารัตน์ ครู - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-10
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2
646
นางสาวปิยพร สุระ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2021-12-07
2564 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16 (ท่าตะเกียบ 1)
647
ชรินรัตน์ โภชนะ ครู ชำนาญการ " โล่ " ชนะเลิศอันดับ 5 การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 27 ระดับจังหวัด
ชนะเลิศ
จังหวัด
2023-11-18
2566 สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ภาค 310 ซี
648
นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูดีไม่มีอบายมุข ในปีที่ 12 รุ่นติดตามความเพียร ประจำปีการศึกษา 2565
อื่นๆ
ชาติ
2023-05-12
2566 สำนักงานกองทุนสนับสนุนกสนสร้างเสริมสุขภาพ
649
นางสาวจิตติวรรณ จามชาติ ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3
อื่นๆ
ชาติ
2566-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
650
นางสาวปิยพร สุระ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-14
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
651
นางสาวจิตติวรรณ จามชาติ ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mix media ระดับชั้น ป.4-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2566-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
652
นางเชษฐ์ธิดา ธรศรี ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
653
นางสาวปิยพร สุระ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการเเข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16 (ท่าตะเกียบ 1)
654
ชรินรัตน์ โภชนะ ครู ชำนาญการ เกียรติบัตร ครูผู้สอน กิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต2
655
นางสาวปิยพร สุระ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการเเข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับชั้น ป.4-6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16 (ท่าตะเกียบ 1)
656
นางสาวปิยพร สุระ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16 (ท่าตะเกียบ 1)
657
นางสาวปิยพร สุระ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการเเข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-14
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
658
นางสาวจิตติวรรณ จามชาติ ครู ชำนาญการ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mix media ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
659
นางสาวปิยพร สุระ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการเเข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ระดับชั้น ม.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16 (ท่าตะเกียบ 1)
660
นางสาวจิตติวรรณ จามชาติ ครู ชำนาญการ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
661
นางสาวปิยพร สุระ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการเเข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16 (ท่าตะเกียบ 1)
662
นางสาวปิยพร สุระ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการเเข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับชั้น ป.4-6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16 (ท่าตะเกียบ 1)
663
นางสาวจิตติวรรณ จามชาติ ครู ชำนาญการ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
664
นางสาวปิยพร สุระ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16 (ท่าตะเกียบ 1)
665
นางสาวจิตติวรรณ จามชาติ ครู ชำนาญการ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
666
นางสาวปิยพร สุระ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16 (ท่าตะเกียบ 1)
667
นายอิทธิพล สินธุเนตร ครู - ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเซปักตะกร้อ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย Makutkasat World Heritage Fun and Happiness
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2024-02-02
2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
668
นายบำรุงศักดิ์ ทาราขไทย ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
669
นางสาวจิตติวรรณ จามชาติ ครู ชำนาญการ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mix media ระดับชั้น ป.4-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
670
นางสาวปิยพร สุระ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับชั้น ป.4-6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16 (ท่าตะเกียบ 1)
671
นางสาวจิตติวรรณ จามชาติ ครู ชำนาญการ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
672
นางสาวปิยพร สุระ ครู - ครูดีศรีท่าตะเกียบ ประจำปี 2567
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2024-01-16
2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
673
นายบำรุงศักดิ์ ทาราขไทย ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
674
นายบำรุงศักดิ์ ทาราขไทย ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
675
นายอภิสิทธ์ สุขสงสาร ครู - ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเซปักตะกร้อ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย Makutkasat World Heritage Fun and Happiness
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2024-02-02
2564 สำเขตพื้นที่การศึกษษมัธยมศีกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
676
นายบำรุงศักดิ์ ทาราขไทย ครู - การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
677
นางสาวจณิสตา ศรีตระเวร ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
678
นางรสสุคนธ์ มีพงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ สมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2566
อื่นๆ
จังหวัด
2023-12-23
2566 สหกรณ์ออมทรพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด
679
นางสาวพัดชา บุญหาร ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
680
นางสาวนวลจันทร์ กำพลขจรเกียรติ ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ตอบคำถามสารนุกรมไทย สำหรับเยาวชน ระดับจังหวัดครั้งที่ 27
อื่นๆ
จังหวัด
2023-11-18
2566 สโมสรไลออนส์สากลภาค 310 ซี
681
นายคงทอง ชูเจริญ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคมเดิม) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
682
นางสาวพัดชา บุญหาร ครู ครูชำนาญการ การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
683
นางสาวพัดชา บุญหาร ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตคุณภาพการศึกษาที่ 17 (ท่าตะเกียบ 2)
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-09
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
684
นางสาวศิริรัตน์ ไชยสมบัติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครูดีไม่มีอบายมุข ในปีที่ 12
อื่นๆ
ภาค
2566-05-12
2566 สสส. ,โรงเรียนคำสอนพ่อ สพฐ, สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
685
นางสาวศิริรัตน์ ไชยสมบัติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญอันดับ 2 การแข่งขัน เล่านิทาน (story telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-09-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
686
นางสาวศิริรัตน์ ไชยสมบัติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
อื่นๆ
ชาติ
2566-01-25
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
687
นายคงทอง ชูเจริญ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
688
นายคงทอง ชูเจริญ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
689
นายบำรุงศักดิ์ ทาราขไทย ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
690
นางสาวพัดชา บุญหาร ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
691
นางสาวศิริรัตน์ ไชยสมบัติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (story telling) ระดับชั้น ม.1-3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
692
นางสาวศิริรัตน์ ไชยสมบัติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถื่น ระดับชั้น ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
693
นางสาวพัดชา บุญหาร ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
694
นางสาวรัตติกานต์ บุญเลิศ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
695
นางสาวจริยา จินดา ครู - ครูผู้สอน
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
696
นางสาวจริยา จินดา ครู - ครูผู้สอน
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
697
นางสาวจริยา จินดา ครู - ครูผู้สอน
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
698
นางสาวจริยา จินดา ครู - ครูผู้สอน
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
699
นางสาวจริยา จินดา ครู - ครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-11-07
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
700
นางสาวจริยา จินดา ครู - ครูผู้สอน
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
701
นางสาวจณิสตา ศรีตระเวร ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
702
วิภา สำราญ ครู - การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉช.เขต 2
703
นางสาวสุพัตตรา ตันเจริญ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
704
ชรินรัตน์ โภชนะ ครู ชำนาญการ เกียรติบัตร ครูผู้สอน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต2
705
วิภา สำราญ ครู - ซูโดกุ ระดับม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 3
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉช.เขต 2
706
นางสาวจริยา จินดา ครู - ครูผู้สอนครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑-๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
707
นายนรากร เกตุแก้ว ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการสร้าง Webpge ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
708
นางสาวจริยา จินดา ครู - ครูผู้สอนครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการการแข่งขันมารยาทไทย ป.๑-๓
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
709
นายโอภาส เลิศพิสุทธิการย์ ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการสร้าง Webpge ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
710
นางสาวจริยา จินดา ครู - ครูผู้สอนครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
711
นางสาวจริยา จินดา ครู - ครูผู้สอนครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการการแข่งขันมารยาทไทย ม.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
712
นางสาวจริยา จินดา ครู - ครูผู้สอนครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการการแข่งขันมารยาทไทย ป.๑-๓
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
713
นางสาวจริยา จินดา ครู - ครูผู้สอนครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการการแข่งขันมารยาทไทย ม.1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
714
นายนพณัช เสริมสวัสดิ์ ครู - การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษา และพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-08
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
715
นายนพณัช เสริมสวัสดิ์ ครู - การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
716
วิภา สำราญ ครู - คิดเลขเร็ว ระดับม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 3
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉช.เขต 2
717
ชรินรัตน์ โภชนะ ครู ชำนาญการ เกียรติบัตร ครูผู้สอน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต2
718
นายนพณัช เสริมสวัสดิ์ ครู - การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
719
นายนพณัช เสริมสวัสดิ์ ครู - การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
720
นายนพณัช เสริมสวัสดิ์ ครู - การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-08
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 10 (สนามชัยเขต 1)
721
นางสาวปวีณา นวลผ่อง ครู - ครูดีศรีทุ่งพระยา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2567-01-16
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
722
นางสาวปวีณา นวลผ่อง ครู - ครูดีศรีสนามชัยเขต ประจำปี 2567
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2567-01-16
2567 ชมรมผู้บริหารอำเภอสนามชัยเขต
723
นางสาวปวีณา นวลผ่อง ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
22566-01-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
724
กานดา อาจวิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ ครูดีศรีท่าตะเกียบ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-01-16
2565 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
725
นางสาวพัดชา บุญหาร ครู ครูชำนาญการ ครูดีศรีท่าตะเกียบ ประจำปี 2567
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2567-01-16
2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
726
นางสาวชยุตม์ตรา ดิษฐสรรพ ครู ครูชำนาญการ ครูดีศรีท่าตะเกียบ ประจำปี 2567
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2567-01-16
2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
727
นายโอภาส เลิศพิสุทธิการย์ ครู ครูชำนาญการ ครูดีในดวงใจ ประจำปี พ.ศ.2567
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2567-01-16
2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
728
นายกฤษณะ จันทร์ดี ครู - ครูดีศรีท่าตะเกียบ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2024-01-16
2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
729
นางสาวจิตรลดา หนองแสง ครู ครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 ผู้อำนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
730
นางสาวศศิธร แดงเลิศ ครู - การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
731
นางพัทธนันท์ สาธุชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ Pictorial Writing
ชมเชย
ชาติ
2023-01-25
2565 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
732
นางสาวศศิธร แดงเลิศ ครู - การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-08
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 10 (สนามชัยเขต 1)
733
นางสาวศศิธร แดงเลิศ ครู - การแข่งขันซูโดกุ ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-08
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 10 (สนามชัยเขต 1)
734
นางสาวจิตรลดา หนองแสง ครู ครูอัตราจ้าง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 ผู้อำนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
735
นางสาวรัชนีวรรณ บุปผา ครู - การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
736
นางพัทธนันท์ สาธุชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ Story Telling
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-09-16
2565 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2
737
นางสาวรัชนีวรรณ บุปผา ครู - การปั้นดินน้ำมัน
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-08
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 10 (สนามชัยเขต 1)
738
กมลวรรณ มาตขาว ครู - กิจกรรม การเเข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1 - ป.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแะเชิงเทราเขต 2
739
นางพัทธนันท์ สาธุชาติ ครู ชำนาญการพิเศษ ผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ Pictorial Writing
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2
740
ชรินรัตน์ โภชนะ ครู ชำนาญการ เกียรติบัตร ครูผู้สอน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต2
741
นางสาวกิ่งแก้ว จันทร์แดง ครู - ครูดีศรีท่าตะเกียบ ประจำปี 2567
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2024-01-16
2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
742
ชรินรัตน์ โภชนะ ครู ชำนาญการ เกียรติบัตร ครูผู้สอน กิจกรรมการแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ระดับชั้น ป.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 7
743
ชรินรัตน์ โภชนะ ครู ชำนาญการ เกียรติบัตร ครูผู้สอน กิจกรรมการแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ระดับชั้น ป.4-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 7
744
ชรินรัตน์ โภชนะ ครู ชำนาญการ เกียรติบัตร ครูผู้สอน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยะภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 7
745
ชรินรัตน์ โภชนะ ครู ชำนาญการ เกียรติบัตร ครูผู้สอน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 7
746
ชรินรัตน์ โภชนะ ครู ชำนาญการ เกียรติบัตร ครูผู้สอน กิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 7
747
ชรินรัตน์ โภชนะ ครู ชำนาญการ เกียรติบัตร ครูผู้สอน กิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 7
748
ชรินรัตน์ โภชนะ ครู ชำนาญการ เกียรติบัตร ครูผู้สอน กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ป.1-3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 7
749
นางสาวณัฐวดี เปี่ยมเจริญ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การเต้นประกอบเพลง Cover Dance (ลูกเสือต้านยาเสพติด) ระดับชั้น ป.1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
750
นางสาวณัฐภรณ์ อันชัยศรี ครู - ครูดี ศรีพนม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2024-01-16
2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2 ร่วมกับ สมาคมครูและบุคคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมสารคาม
751
รวีววรรณ ทิพย์ศรี ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-14
2565 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
752
นายกษิตินาถ สุดตา ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสี ชั้นป.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
753
นางสาวศิริรัตน์ ไชยสมบัติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทองอันดับ 2 การแข่งขัน เล่านิทาน (story telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-09-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
754
นายกษิตินาถ สุดตา ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมตอบปัญหาสุขภาพและพลศึกษา ชั้น ป.1-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
755
นางสาวศิริรัตน์ ไชยสมบัติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
756
นางสาวศิริรัตน์ ไชยสมบัติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครูดีไม่มีอบายมุข ในปีที่ 12 รุ่นติดตามความเพียร ประจำปีการศึกษา 2565
อื่นๆ
ชาติ
2023-05-12
2566 สสส. ,โรงเรียนคำสอนพ่อ สพฐ, สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
757
นายกษิตินาถ สุดตา ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมแข่งขันประติมากรรม ชั้นป.4-6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
758
นายกษิตินาถ สุดตา ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสี ชั้นป.1-3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
759
นางสาวศิริรัตน์ ไชยสมบัติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครูดีศรีสนามชัยเขต
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-01-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
760
นางสาวบุญญรัตน์ ซุกซุม ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมตอบปัญหาสุขภาพและพลศึกษา ชั้น ป.1-6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
761
นางสาวศิริรัตน์ ไชยสมบัติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 2 การแข่งขัน เล่านิทาน (story telling) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-09-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
762
นางสาวศิริรัตน์ ไชยสมบัติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
763
นางสาวศิริรัตน์ ไชยสมบัติ ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาตในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
764
นางสาวรุจน์ติยา กาบแก้ว ครู - ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-09-27
2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2
765
ชรินรัตน์ โภชนะ ครู ชำนาญการ เกียรติคุณบัตร ได้รับการพิจารณายกย่องเป็น "ครูดีศรีบางคล้า" ประจำปี 2567
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-01-16
2567 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคล้า
766
นางสาวปวีณา นวลผ่อง ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
767
นางวาทิณี ศรีเกษม ครู ครูชำนาญการพิเศษ การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
ภาค
2566-01-27
2566 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
768
นางสาวปวีณา นวลผ่อง ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
769
นางวาทิณี ศรีเกษม ครู ครูชำนาญการพิเศษ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-08-29
2565 ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ 3 (พนมสารคาม)
770
นางวาทิณี ศรีเกษม ครู ครูชำนาญการพิเศษ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-08-29
2565 ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ 3 (พนมสารคาม)
771
นางวิภาวดี เปี่ยมเจริญ ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การประกวดแข่งขันเขียนเรียงความ
รองชนะเลิศอันดับ 3
จังหวัด
2023-07-25
2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา
772
นางวาทิณี ศรีเกษม ครู ครูชำนาญการพิเศษ ครูดีศรีพนมสารคาม ประเภทครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-01-16
2566 นายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมสารคาม
773
นายพงศกรณ์ มิตสีดา ครู ไม่มี การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ระดับชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
ภาค
2566-01-27
2566 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
774
นางกฤติยา จรัสสุทธิพงศ์ ครู ครูชำนาญการ ครูดีศรีสนามชัยเขต ประจำปี 2566
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-01-16
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
775
นายพงศกรณ์ มิตสีดา ครู ไม่มี การแข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัว และโยนบอล ระดับชั้น ป.1-3
ชมเชย
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-08-29
2565 ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ 3 (พนมสารคาม)
776
นางกฤติยา จรัสสุทธิพงศ์ ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
777
นางสาวเหรียญทอง งาหอม ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
778
นางสาวเหรียญทอง งาหอม ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
779
นางสาวปิราวรรณ ยุทธกิจ ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-16
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
780
นางสาวปิราวรรณ ยุทธกิจ ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-16
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
781
นางสาวเกศกนก ดาสมกุล ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
782
นายวะสินต์ ดอกยี่สุ่น ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1-ป.3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2567 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต2 )
783
นางสาวจิรวัฒน์ พวงสวัสดิ์ ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1-ป.3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต2 )
784
นายอิทธิพล สินธุเนตร ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1-ป.3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต2 )
785
นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต2 )
786
นางสาวนวลจันทร์ กำพลขจรเกียรติ ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต2 )
787
นางสาวศิริรัตน์ สิงห์เสนา ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต2 )
788
นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต2 )
789
นางสาวนวลจันทร์ กำพลขจรเกียรติ ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต2 )
790
เด็กชายกรวิชญ์ สารีโท ครู - การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต2 )
791
นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต2 )
792
นายธนรัชต์ ยังวารี ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ชั้นป.1-3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
793
นายธนรัชต์ ยังวารี ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ชั้นป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
794
นางสาวศิริรัตน์ สิงห์เสนา ครู - การแข่งขันเล่านิทาน storytelling ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต2 )
795
นางสาวศิริรัตน์ สิงห์เสนา ครู - การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ impromptu speech ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต2 )
796
นายธีรภัทร ขันแข็ง ครู - การแข่งขันการพูภาษาอังกฤษ impromptu speech ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต2 )
797
นายธีรภัทร ขันแข็ง ครู - การแข่งขันการเขียนภาษาอังกฤษประกอบภาพ pictorial writing ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต2 )
798
นางสาวศิริรัตน์ สิงห์เสนา ครู - ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการเขียนภาษาอังกฤษประกอบภาพ pictorial writing ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 11 (สนามชัยเขต2 )
799
นายณกรกฤช แจ่มจำรัส ครู - เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน ประเภท ครูผู้สอน ระดับคุณภาพผลงาน "ดีมาก"
อื่นๆ
เขตตรวจราชการ
2024-01-08
2567 เขตตรวจราชการที่ 8 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
800
นายณกรกฤช แจ่มจำรัส ครู - ครุชน คนคุณธรรม ตามโครงการคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภท ครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
801
นายณกรกฤช แจ่มจำรัส ครู - เป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน ประเภท ครูผู้สอน ระดับดีเยียม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
802
นายณกรกฤช แจ่มจำรัส ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้น ป.1 - ป.6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
803
นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
804
นางสาวนวลจันทร์ กำพลขจรเกียรติ ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
805
นางสาวศิริรัตน์ สิงห์เสนา ครู - ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
806
นายณกรกฤช แจ่มจำรัส ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1 - ป.6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
807
นายธนรัชต์ ยังวารี ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมแข่งขันการ์ตูนเรื่องสั้น (comic strip) ชั้น ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
808
นายธนรัชต์ ยังวารี ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมแข่งขันประติมากรรม ชั้นป.4-6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
809
นางนีรภัทตรา กระแสเทพ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการประกวดร้องเพลงคุณธรรม ชั้น ป.1-3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
810
นางสาวอรยา อินทร์วิถี ครู - กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความระดับ ป.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพที่ 16
811
นางสาวอรยา อินทร์วิถี ครู - กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการเขียนเรียงความความระดับ ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพที่ 16
812
นางสาวอรยา อินทร์วิถี ครู - กรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการเขียนเรียงความความระดับ ม.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพที่ 16
813
นางสาวอรยา อินทร์วิถี ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง กิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับ ม.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพที่ 16
814
นางสาวอรยา อินทร์วิถี ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง กิจกรรมกวีเยาวชนรุ่นใหม่ (กลอนสี่) ระดับ ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 3
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพที่ 16
815
นางสาวอรยา อินทร์วิถี ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับ ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพที่ 16
816
นางสาวอรยา อินทร์วิถี ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง กิจกรรมคัดลายมือ ระดับ ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 3
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพที่ 16
817
นางสาวอรยา อินทร์วิถี ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง กิจกรรมคัดลายมือ ระดับ ป.4-6
ชมเชย
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพที่ 16
818
นางสาวอรยา อินทร์วิถี ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง กิจกรรมเขียนเรียงความ ระดับ ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพที่ 16
819
นางสาวอรยา อินทร์วิถี ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง กิจกรรมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ระดับ ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-11-07
2566 เขตคุณภาพที่ 16
820
นางวิภาวดี เปี่ยมเจริญ ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกิจกรรมเทคนิคผสม Mixed Media
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-06
2566 สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
821
นางสาวอรยา อินทร์วิถี ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง กิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับ ม.1-3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-16
2566 เขตคุณภาพที่ 16
822
นางสาวอรยา อินทร์วิถี ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ป.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
823
นางสาวอรยา อินทร์วิถี ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง กิจกรรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับ ม.1-3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-16
2566 เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
824
นางวิภาวดี เปี่ยมเจริญ ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเวทคณิต
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-05
2566 สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
825
นางสาวจิราวรรณ ดำริห์ ครู - กิจกรรมเขียนเรียงความ ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 3
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 10 (สนามชัยเขต 1)
826
นางสาวจิราวรรณ ดำริห์ ครู - ครูดีศรีสนามชัยเขต ประเภทครู
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2567-01-16
2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
827
นางสาวจิราวรรณ ดำริห์ ครู - กิจกรรมคัดลายมือ ป.4-6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 10 (สนามชัยเขต 1)
828
นางสาวจิราวรรณ ดำริห์ ครู - กิจกรรมคัดลายมือ ป.1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 10 (สนามชัยเขต 1)
829
นางสาวจิราวรรณ ดำริห์ ครู - การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
830
นางสาวจิราวรรณ ดำริห์ ครู - กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-08
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 10 (สนามชัยเขต 1)
831
นางสาวจิราวรรณ ดำริห์ ครู - การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
832
นางสาวจิราวรรณ ดำริห์ ครู - การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
833
นางวิภาวดี เปี่ยมเจริญ ครู - ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเวทคณิต
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-15
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
834
นางวิภาวดี เปี่ยมเจริญ ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิค
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-16
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
835
นางสาวณัฐริกา ภูสีน้ำ ครู - การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
836
นางสาวนวลจันทร์ กำพลขจรเกียรติ ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
837
นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
838
นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้น ม.1-ม.3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
839
นางมาลีวรรณ บริสุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2024-03-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
840
นางสาวนวลจันทร์ กำพลขจรเกียรติ ครู ชำนาญการพิเศษ การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-ม.3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
841
นายธีรภัทร ขันแข็ง ครู - การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
842
นางสาวอังคณา เกิดแป๋ ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-14
2566 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
843
กมลวรรณ มาตขาว ครู - กิจกรรม การเเข่งขันผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1 - ป.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแะเชิงเทราเขต 2
844
นางสาวอังคณา เกิดแป๋ ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล กิจกรรมการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-11-07
2564 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
845
นางสาวอังคณา เกิดแป๋ ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
846
นางสาวอังคณา เกิดแป๋ ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล กิจกรรมการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-11-07
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 16
847
กิติยาภรณ์ ยุสินธุ์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ครูดีศรีบางคล้า
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-01-16
2567 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคล้า
848
นายพิทักษ์ บุญญะราช ครู ไม่มี คนดีศรีทุ่งพระยา
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-01-16
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12
849
นายพิทักษ์ บุญญะราช ครู ไม่มี คนดีศรีทุ่งพระยา
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-01-16
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12
850
นางสาวนันท์นภัส ศิรินัย ครู ชำนาญการพิเศษ ครูดีศรีสนามชัยเขต
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-01-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต เขต 2
851
นางสาวมนชนก จันทร์เจริญ ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
อื่นๆ
ชาติ
2566-01-26
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
852
นางสาวมนชนก จันทร์เจริญ ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
853
นางสาวมนชนก จันทร์เจริญ ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
854
นางสาววิไลวรรณ เจริญสุข ครู ชำนาญการ ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2564-01-16
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
855
นางสาววิไลวรรณ เจริญสุข ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
อื่นๆ
ชาติ
2566-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
856
นางสาวหฤทัย ศรียางนอก ครู - ครูดีศรีทุ่งพระยา
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-01-16
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
857
นางสาวอิงอร ทองแดง ครู - ครูดีศรีทุ่งพระยา
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-01-16
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
858
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู - ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-09-27
2567 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
859
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู - ผู้ส่งเสริมสนับสนุน และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์
อื่นๆ
จังหวัด
2024-01-16
2567 สกสค.จังหวัดฉะเชิงเทรา
860
นางสาวพรชนก มโนเจริญ ครู ชำนาญการ คุรุชน คนคุณธรรม ประเภท : ครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
861
นางสาวพรชนก มโนเจริญ ครู ชำนาญการ ครูดีศรีทุ่งพระยา
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-01-16
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
862
นางสาวรัตนา วงค์วัฒน์ ครู - คุรุชน คนคุณธรรม ประเภท : ครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
863
นางสาวรัตนา วงค์วัฒน์ ครู - ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับดีเยี่ยม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
864
นางไพลิน ดิษฐ์กระจันทร์ ครู ชำนาญการ ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2024-01-16
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
865
นางไพลิน ดิษฐ์กระจันทร์ ครู ชำนาญการ ครูดีศรีทุ่งพระยา
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-01-10
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
866
นายพีระ จันดี ครู - ครูดีศรีทุ่งพระยา
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-01-16
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
867
นายพีระ จันดี ครู - ได้เป็นวิทยากรกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-02-21
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
868
นายพีระ จันดี ครู - กรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
869
นายพีระ จันดี ครู - ได้เข้าร่วมจัดระเบียบสังคมในงานนมัสการหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเทรา
อื่นๆ
จังหวัด
2023-12-05
2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
870
นายพีระ จันดี ครู - ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2
อื่นๆ
ชาติ
2023-07-02
2566 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
871
นางสาวปรียพร บุญสันทรีย์ ครู - คุรุชน คนคุณธรรม ประเภท : ครูผู้สอน
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
872
นางสาวปรียพร บุญสันทรีย์ ครู - ครูดีศรีทุ่งพระยา
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2024-01-16
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
873
นางสาวณัฐกุล สระบุรินทร์ ครู - กรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
874
นางสาวนวลจิรา แดงศิริ ครู - การคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับเหรียญทอง
อื่นๆ
จังหวัด
2024-03-29
2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
875
นางสาวหฤทัย ศรียางนอก ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมคณิตคิดเร็ว ในระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
876
นางสาวหฤทัย ศรียางนอก ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
877
นางสาวหฤทัย ศรียางนอก ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ในระดับชั้น ป.1-ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
878
นางสาวหฤทัย ศรียางนอก ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ในระดับชั้น ม.1-ม.3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
879
นายทวีศักดิ์ แก้วนุช ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ในระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
880
นางสาวปรียพร บุญสันทรีย์ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
881
นางสาวปรียพร บุญสันทรีย์ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
882
นางสาวปรียพร บุญสันทรีย์ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขัน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
883
นางสาวนวลจิรา แดงศิริ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
884
นางสาวนวลจิรา แดงศิริ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขัน พินิจวรรณคดี ระดับม.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
885
นางสาวปรียพร บุญสันทรีย์ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
886
นางสาวปรียพร บุญสันทรีย์ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับ ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
887
นางสาวปรียพร บุญสันทรีย์ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันการเขียนเรียงความ ระดับ ม.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
888
นางสาวนวลจิรา แดงศิริ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ระดับชั้น ป.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
889
นางสาวนวลจิรา แดงศิริ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
890
นางสาวนวลจิรา แดงศิริ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
891
นางสาวนวลจิรา แดงศิริ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขัน เสนาะสารอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
892
นางสาวปรียพร บุญสันทรีย์ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 (6บท) ระดับ ม.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
893
นางสาวปรียพร บุญสันทรีย์ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นป.4-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
894
นางสาวรัตนา วงค์วัฒน์ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันการเล่นนิทาน (story telling) ระดับ ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
895
นางสาวรัตนา วงค์วัฒน์ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
896
นางสาวอิงอร ทองแดง ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
897
นางสาวรัตนา วงค์วัฒน์ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นม.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
898
นางสาวอิงอร ทองแดง ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
899
นางสาวอิงอร ทองแดง ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
900
นางสาวรัตนา วงค์วัฒน์ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
901
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพโปรแกรมPaint ม.1-3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
902
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันมารยาทงามอย่างไทย ในระดับชั้น ป.1-ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
903
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ในระดับชั้น ป.1-ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
904
นางสาวปรียพร บุญสันทรีย์ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาะระบายสี ในระดับชั้น ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
905
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อยเครื่องร่อนแบบเดินตาม ในระดับชั้น ป.1-ป.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
906
นางสาววิมลสิริ กงซุย ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันนักบินน้อยเครื่องร่อนแบบเดินตาม ในระดับชั้น ป.1-ป.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
907
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
908
นางสาววิมลสิริ กงซุย ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
909
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ในระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
910
นางสาววิมลสิริ กงซุย ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ในระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
911
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ม.1-ม.3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
912
นางสาววิมลสิริ กงซุย ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ม.1-ม.3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
913
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ป.4-ป.6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
914
นางสาววิมลสิริ กงซุย ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้น ป.4-ป.6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
915
นางสาวไพลิน องอาจ ครู ชำนาญการ ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะกระดาษ ระดับชั้น ปฐมวัย
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
916
นางสาวไพลิน องอาจ ครู ชำนาญการ ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันปั้นดินนํ้ามัน ระดับชั้น ปฐมวัย
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
917
ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์ บริสุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (ระนาดเอก) ระดับชั้น ป.1-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
918
ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์ บริสุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย (ระนาดทุ้ม) ระดับชั้น ป.1-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
919
ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์ บริสุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้น ป.1-6 ชาย
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
920
ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์ บริสุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้น ม.1-3 ชาย
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
921
ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์ บริสุทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้น ป.1-6 หญิง
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
922
นางสาวพรชนก มโนเจริญ ครู ชำนาญการ ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
923
นางสาวพรชนก มโนเจริญ ครู ชำนาญการ ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันจิตกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับชั้น ป.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
924
นายพีระ จันดี ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา ระดับชั้น ป.1-6
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
925
นายพีระ จันดี ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา ระดับชั้น ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
926
นางสาวณัฐกุล สระบุรินทร์ ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ในระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
927
นายทวีศักดิ์ แก้วนุช ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันประกวดมารยาทไทย ในระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
928
นายทวีศักดิ์ แก้วนุช ครู - ครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแข่งขันประกวดภาพยนตร์สั้น ในระดับชั้น ป.4-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
929
นางสาวไพลิน องอาจ ครู ชำนาญการ กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะกระดาษ
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
930
นางสาวนวลจิรา แดงศิริ ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
931
นางสาวนวลจิรา แดงศิริ ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
932
นางสาวนวลจิรา แดงศิริ ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
933
นางสาวปรียพร บุญสันทรีย์ ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
934
นางสาวปรียพร บุญสันทรีย์ ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
935
นางสาวหฤทัย ศรียางนอก ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับชั้น ป.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
936
นางสาวหฤทัย ศรียางนอก ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
937
นางสาวหฤทัย ศรียางนอก ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันคณิตคิดเร็ว ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
938
นางสาวหฤทัย ศรียางนอก ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
939
นางสาวหฤทัย ศรียางนอก ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
940
นางสาวหฤทัย ศรียางนอก ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
941
นางสาวหฤทัย ศรียางนอก ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันการประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
942
นางสาวหฤทัย ศรียางนอก ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการทางคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
943
นางสาวหฤทัย ศรียางนอก ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการทางคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
944
นางสาวหฤทัย ศรียางนอก ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ป.1-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
945
นางสาวหฤทัย ศรียางนอก ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
946
นางสาวหฤทัย ศรียางนอก ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
947
นางสาวหฤทัย ศรียางนอก ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
948
นางสาวหฤทัย ศรียางนอก ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
949
นางสาววิมลสิริ กงซุย ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
950
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
951
นางสาววิมลสิริ กงซุย ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
952
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
953
นางสาววิมลสิริ กงซุย ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
954
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
955
นางสาววิมลสิริ กงซุย ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
956
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
957
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน นักบินน้อย (การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ) ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
958
นางสาววิมลสิริ กงซุย ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน นักบินน้อย (การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
959
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน นักบินน้อย (การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ) ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
960
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขัน นักบินน้อย (การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ) ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
961
นางสาวรัตนา วงค์วัฒน์ ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (story telling ) ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
962
นางสาวรัตนา วงค์วัฒน์ ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน (story telling ) ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
963
นางสาวอิงอร ทองแดง ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ป.4-6
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
964
นางสาวอิงอร ทองแดง ครู - กรรมการตัดสิน กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับ ม.1-3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-10-10
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
965
นางสาวกัญจน์ วิเศษลา ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
966
นางสาวกัญจน์ วิเศษลา ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.1-3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
967
นายทรงพล เสนานันท์สกุล ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
968
นายดวงเด่น สังฆวัตร ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
969
นายดวงเด่น สังฆวัตร ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับชั้น ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
970
นายดวงเด่น สังฆวัตร ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
971
นายดวงเด่น สังฆวัตร ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
972
นางสาวณัฐธิดา สีเสมอ ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ ระดับชั้น ม.1-3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
973
นายจตุพริ ยอดลี ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
974
นายจตุพริ ยอดลี ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
975
นางสาววิภาวี บัวพันธ์ ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
976
นางสาววิภาวี บัวพันธ์ ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
977
นายณฐกร หาญประสิทธิ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
978
นางสาวน้ำทิพย์ โสมพันธ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
979
นางสาวน้ำทิพย์ โสมพันธ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
980
นางสาวน้ำทิพย์ โสมพันธ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.4-6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
981
นางสาวน้ำทิพย์ โสมพันธ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
982
นางสาวน้ำทิพย์ โสมพันธ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
983
นางสาวน้ำทิพย์ โสมพันธ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
984
นางสาวน้ำทิพย์ โสมพันธ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
985
นางพัฒน์รดี พรหมโชติ ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
986
นางพัฒน์รดี พรหมโชติ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
987
นางพัฒน์รดี พรหมโชติ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับชั้น ม.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
988
นางพัฒน์รดี พรหมโชติ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
989
นางพัฒน์รดี พรหมโชติ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันสืบครรลองท่องจำบทอาขยาน ระดับชั้น ม.1-3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
990
นางพัฒน์รดี พรหมโชติ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับชั้น ม.1-3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
991
นางพัฒน์รดี พรหมโชติ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2567 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
992
นางพัฒน์รดี พรหมโชติ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-17
2566 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
993
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - รางวัลเป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ด้านการจัดการเรียนการสอน ระดับเขตตรวจราชการที่ 8 ประเภทครู ระดับ ดีเยี่ยม
ชนะเลิศ
เขตตรวจราชการ
2567-01-08
2567 เขตตรวจราชการที่ 8 สพป.สมุทรปราการเขต 1