ระบบฐานข้อมูลรางวัล

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2

(CCS2 Awards)

ปีที่ได้รับรางวัล : รางวัลรวมทุกปี

เลือกปี > 2564    2565    2566    2567


รางวัลภาพรวมของตำแหน่ง ครู
ตารางแสดงข้อมูล    ส่งออกไฟล์เป็น excel )
#
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ชื่อรางวัล
รางวัลที่ได้รับ
ระดับ
วันเดือนปี
ปีที่รับ
หน่วยงานผู้มอบ
หลักฐาน
1
นางสาวประวิชนี จันทะเสน ครู ไม่มี การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6)
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-09-30
2564 สพป.ฉช.2
2
มยุรี ตัญญะ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
ชนะเลิศ
ชาติ
2021-08-14
2564 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
3
นางพัชรดา นันทสินธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 39
ชนะเลิศ
ชาติ
2021-12-11
2564 ชมรมพุทธศาสตร์สากล
4
นางสาวปิยะนันท์ สุพโปฎก ครู - ครูดีของแผ่นดิน
อื่นๆ
ภาค
2021-08-31
2564 โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
5
นางสาวณัฏฐินี เศวตสุพร ครู ชำนาญการพิเศษ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565
ชนะเลิศ
ชาติ
2022-01-16
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6
สุกัญญา พึ่งกุศล ครู - รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ชาติ
2022-04-18
2564 สพฐ.
7
นางสาวปราณี เวสกามี ครู ชำนาญการพิเศษ พระพฤหัสบดี
อื่นๆ
จังหวัด
2564-01-14
2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา
8
นางสาวฐิตารีย์ จันทร์ไพร ครู ชำนาญการ เชิดชูครูดี "ลูกหลวงพ่อโสธรพันธ์แท้"
อื่นๆ
จังหวัด
2564-04-30
2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา
9
นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนา ครู ชำนาญการ ครูดี ศรีแปลงยาว
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-12-01
2564 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
10
นางสาวภคมน คเชนทร์ธนากุล ครู ไม่มี ครูดี ศรีแปลงยาว
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-12-01
2564 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
11
นางเกศินี ใจคำ ครู ไม่มี ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-01-16
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
12
นางเกศินี ใจคำ ครู ไม่มี ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-01-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
13
นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนา ครู ชำนาญการ ครูดี ศรีแปลงยาว
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-01-16
2565 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
14
นางสาวภคมน คเชนทร์ธนากุล ครู ไม่มี ครูดี ศรีแปลงยาว
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-01-16
2565 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
15
นางพัชรดา นันทสินธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ รางวัลธรรมจักรต้นบุญระดับเพชร
รองชนะเลิศอันดับ 1
ชาติ
2022-03-31
2565 ชมรมพุทธศาสตร์สากล
16
นายวะสินต์ ดอกยี่สุ่น ครู ชํานาญการพิเศษ สมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
อื่นๆ
จังหวัด
2021-11-10
2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด
17
นายวะสินต์ ดอกยี่สุ่น ครู ชํานาญการพิเศษ VIRTUAL TAEKWONDO POOMSAE ONLINE CHAMPIONSHIPS 2022
ชนะเลิศ
จังหวัด
2565-03-14
2565 SUAN DUSIT UNIVERSITY
18
นางจุฑารัตน์ เสาวนา ครู ชำนาญการพิเศษ ครูดีไม่มีอบายมุข
อื่นๆ
ชาติ
2021-01-16
2564 สพฐ.
19
นางสาวณัฐฐา โหตระกิตย์ ครู - คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-02-11
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
20
นางสาวณัฐฐา โหตระกิตย์ ครู - นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
21
นางสาวปวีณา คำจร ครู - การประกวดแข่งขัน "Formula Kid 2021"
ชนะเลิศ
เขตตรวจราชการ
2021-09-08
2564 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
22
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - ครูดีไม่มีอบายมุข
อื่นๆ
ชาติ
2021-01-16
2564 สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน
23
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
24
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - ได้รับยกย่องเป็นครูดีศรีราชสาส์น ระดับดีเด่น
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-01-16
2565 เขตคุณภาพการศึกษา อำเภอราชสาส์น ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
25
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - ครูผู้ประสานงานและสนับสนุนนักเรียน เข้าร่วมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต"
อื่นๆ
จังหวัด
2022-05-09
2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
26
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ Formula Kid 2022
ชนะเลิศ
ภาค
2022-08-19
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27
นายณัฐวุฒิ ร้อยสา ครู - Formula Kid 2022
ชนะเลิศ
ภาค
2022-08-19
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28
นางสาวศิริรัตน์ ใชยสมบัติ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูดีศรีสนามชัยเขต
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-01-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
29
นายอภิชาติ อยู่จุ้ย ครู ชำนาญการพิเศษ "รางวัลราชสิงห์" บุคคลต้นแบบ รางวัลดีเด่นแห่งปี เพื่อคนไทยและสังคมไทย
อื่นๆ
ชาติ
2022-08-28
2565 สมาคมวีรบุรุษไทยอาสา
30
นางสาวพิรญาณ์ นิราช ครู ชำนาญการ ครูผู้พัฒนาตนเองดีเด่น
รองชนะเลิศอันดับ 2
ภาค
2565-06-05
2565 ชมรมพัฒนาและส่งเสริมข้าของแผ่นดิน
31
นางสาวพิรญาณ์ นิราช ครู ชำนาญการ บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
อื่นๆ
ภาค
2565-06-18
2564 กระทรวงศึกษาธิการ
32
นางสาวปิยะนันท์ สุพโปฎก ครู - บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
อื่นๆ
ชาติ
2565-06-18
2565 กระทรวงศึกษาธิการ
33
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
34
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเตชะ ครู - รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภท ครู
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
35
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครู ระดับดีเยี่ยม โครงการโรงเรียนคุณธรรม
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
36
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเตชะ ครู - รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครู
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
37
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเตชะ ครู - ครูผู้ควบคุมฝึกสอนการประกวดบรรยายธรรม
อื่นๆ
จังหวัด
2022-02-18
2565 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
38
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-06-18
2565 กระทรวงศึกษาธิการ
39
นางสาวอุไรวรรณ ศรีเตชะ ครู - ผู้สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 7กิจวัตรควาทดี ในโครงการ โรงเรียนรักษาศีล 5ครอบครัวอบอุน
อื่นๆ
ภาค
2022-03-31
2565 โครงการโรงเรียนรักษาศีล5
40
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
อื่นๆ
ภาค
2021-12-31
2564 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
41
นางสาวอริสรา รุ่งสัจบริรักษ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.4-ป.6 เนื่องในการแข่งขันงานวิชาการ
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-29
2565 ประธานเขตคุณภาพ
42
นางสาวสุมาลี หนูน้อย ครู ชำนาญการ ครูดีในดวงใจประจำปีพ.ศ.2565
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-01-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
43
นางสาวสุมาลี หนูน้อย ครู ชำนาญการ ครูดีในดวงใจประจำปีพ.ศ.2565
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-01-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
44
นางยุพา รางแรม ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผ้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรีญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-29
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๘
45
นางสาวสุมาลี หนูน้อย ครู ชำนาญการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2565
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-06-29
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
46
นางสาวสุมาลี หนูน้อย ครู ชำนาญการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
อื่นๆ
ชาติ
2022-05-09
2565 มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
47
นางสาวสุมาลี หนูน้อย ครู ชำนาญการ สมาชิกสหกรณืที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564
อื่นๆ
จังหวัด
2021-12-24
2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
48
นางสาวสุมาลี หนูน้อย ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการตัดฉีก ปะกระดาษระดับปฐมวัย
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-29
2565 เขตคุณภาพที่ 8 บางคล้า 2
49
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - บุคคลแห่งการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ
อื่นๆ
ภาค
2565-06-18
2565 กระทรวงศึกษาธิการ
50
นางณัชญ์คริมา สุขขี ครู ชำนาญการ ครูดีศรีพนมสารคาม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-01-16
2566 สมาคมครูและบุคคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมสารคาม
51
นางสาววรรณา เชื้อเชิง ครู ชำนาญการ ครูดีศรีพนมสารคาม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-01-16
2566 สมาคมครูและบุคคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมสารคาม
52
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ชาติ
2023-01-26
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
53
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
54
นายณรงค์ศักดิ์ เจริญสิทธิชัย ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-26
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
55
นายณัฐวุฒิ ร้อยสา ครู - การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-26
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
56
นางกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
57
นางสาวกาญจนาพร เสียงกลม ครู ชำนาญการ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
58
นายชัชวาล  แสงทอง ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
59
นางสาวญาณวีร์  เทียมเมฆ ครู - การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
60
นางสาวชฎาภรณ์  ก้อนครบุรี ครู - การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
61
จิตติมา วงพินิจ ครู คศ.1 ครูดีศรีบางคล้า ประจำปี 2566
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-01-16
2566 นายกสมาคมผู้ประกอบอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคล้า
62
จิตติมา วงพินิจ ครู คศ.1 ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
อื่นๆ
ชาติ
2021-09-11
2564 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิ
63
จิตติมา วงพินิจ ครู คศ.1 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 1
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-25
2565 ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ 7
64
นางเพ็ญจันทร์ เกตุสวัสดิ์ ครู คศ.2 ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
อื่นๆ
ชาติ
2021-09-22
2564 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิ
65
นางจิตติมา วงพินิจ ครู คศ.1 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 1 การประกวดแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
รองชนะเลิศอันดับ 3
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-09-16
2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
66
นางเพ็ญจันทร์ เกตุสวัสดิ์ ครู คศ.2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ 1 การประกวดแข่งขัน การฉีก ตัด ปะกระดาษ
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-09-16
2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
67
เอ็นดู สุวรรณศรี ครู - 3240200240334
อื่นๆ
ภาค
2565-01-27
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
68
นางสาวบุญเรือน ยั่งยืน ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ชาติ
2023-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
69
นายศิโรจน์ หนูจ้อย ครู ชำนาญการ รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จ.ราชบุรี
รองชนะเลิศอันดับ 1
ภาค
2566-01-25
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
70
นายศิโรจน์ หนูจ้อย ครู ชำนาญการ รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จ.ราชบุรี
อื่นๆ
ชาติ
2566-01-25
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
71
นายศิโรจน์ หนูจ้อย ครู ชำนาญการ รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1 - 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จ.ราชบุรี
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ชาติ
2023-01-25
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
72
นางสาวบุญเรือน ยั่งยืน ครู ไม่มี ครูดีศรีบางคล้า
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-01-16
2566 สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาบางคล้า
73
นายศิโรจน์ หนูจ้อย ครู ชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินการโครงการ "อิ่มนี้เพื่อน้อง" ประจำปีการศึกษา 2565
อื่นๆ
ชาติ
2022-12-31
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ ธนาคารออมสิน
74
นางสาวบุญเรือน ยั่งยืน ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-01-14
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2
75
นางสาวบุญเรือน ยั่งยืน ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-02
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๗ อำเภอบางคล้า
76
นางสาวบุญเรือน ยั่งยืน ครู ไม่มี เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
อื่นๆ
ชาติ
2021-01-16
2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
77
นางสาวรัชนู ศรีบุญมี ครู ไม่มี ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บููรณาการทักษะชีวิต
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-06-29
2564 สพป.ฉช.2
78
นางสาวรัชนู ศรีบุญมี ครู ไม่มี ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บููรณาการทักษะชีวิต
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-06-28
2565 สพป.ฉช.2
79
นางสาวรัชนู ศรีบุญมี ครู ไม่มี ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๗ อำเภอบางคล้า
80
นางสาวรัชนู ศรีบุญมี ครู ไม่มี เป็นครูดีไม่มีอบายมุข
อื่นๆ
ชาติ
2021-01-16
2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
81
อริสรา สมิทธ์ปรีชา ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมจัดสวนถาดแบบแห้งระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชนะเลิศ
ชาติ
2566-01-27
2566 กระทรวงศึกษาธิการ
82
นางภัทรประภา กังวานวิทยาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
83
นางภัทรประภา กังวานวิทยาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
84
นางภัทรประภา กังวานวิทยาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
85
นางภัทรประภา กังวานวิทยาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
86
นางภัทรประภา กังวานวิทยาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
87
นางภัทรประภา กังวานวิทยาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
88
นางภัทรประภา กังวานวิทยาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
89
นางภัทรประภา กังวานวิทยาวงศ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิง
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
90
นายกายกานต์ แก้วคำ ครู ไม่มี เกียรติบัตร ครูผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความทุมเทเสียสละ มีอุดมการณ์ มีจิตวิญญาณ รักและศรัทธาในวิชาชีพ จนเป็นที่ประจักษ์ เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี ๑๕๖๖
อื่นๆ
จังหวัด
2023-01-16
2566 สมาพันธ์ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
91
นายกายกานต์ แก้วคำ ครู ไม่มี เกียรติบัตร เป็นคณะทำงานสร้างและพัฒนาเครื่องมือประเมินความสามารถด้านการอ่านชั้น ป.๑ (Reading Test:RT) ปีการศึกษา๒๕๖๔
อื่นๆ
ชาติ
2022-11-22
2564 สพฐ.
92
นายกายกานต์ แก้วคำ ครู ไม่มี เกียรติบัตร คณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาเรื่องมือประเมินความสามารถด้านกานอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test:RT)
อื่นๆ
ชาติ
2022-11-22
2564 สพฐ.
93
นางอุษณีย์ พันธนาม ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันอังกะลุง ระดับ ชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2022-01-26
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
94
นางศิริพร เพ่งธรรมกีรติ ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันอังกะลุง ระดับ ชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2022-01-26
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
95
นางสาวนิติยา แม้นเสถียร ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันอังกะลุง ระดับ ชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2022-01-26
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
96
นางสาวกุสุมา เพชรประเสริฐสุข ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันอังกะลุง ระดับ ชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2022-01-26
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
97
นางสาวกิ่งกาญจน์ วงค์สน ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันอังกะลุง ระดับ ชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2022-01-26
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
98
พรเมธา บุตรนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นป.1-ป.3
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-12-14
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
99
พรเมธา บุตรนาม ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอน กิจกรรมการแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับชั้นป.1-ป.3
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-11-26
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 14 และเขตคุณภาพการศึกษาที่ 15
100
วรรณรท สังฆมิตกล ครู ไม่มี งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566
ชนะเลิศ
ชาติ
2023-01-27
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
101
นายอักษร พูลเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับราวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-12-07
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
102
นายอักษร พูลเกตุ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันวซูโดกุ ระดับชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-07
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
103
นางสุนทรี เอกวัตร์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
104
นางสุนทรี เอกวัตร์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ กิจกรรม การประกวดร้องเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
105
นางสุนทรี เอกวัตร์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม กการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ป.1-ป.6
ชมเชย
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกาาที่ 2 (พนมสารคาม)
106
นางสาวนิชาภา อัศพิมพ์ ครู - ครูดีศรีท่าตะเกียบ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-01-16
2566 สพป.ฉะเชิงเทราเขต2
107
นางสาวชนัญชิดา บุษดีวงค์ ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
108
นางสาวชนัญชิดา บุษดีวงค์ ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
109
นางสาวชนัญชิดา บุษดีวงค์ ครู ชำนาญการ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.1 -ป.3
ชมเชย
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกาาที่ 2 (พนมสารคาม)
110
นางสุธาทิพย์ กองอังกาบ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 -ป.6
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
111
นางสุธาทิพย์ กองอังกาบ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 2 การประกวดคัดลายมือสื่อภาษาไทย
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-09-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
112
นางสุธาทิพย์ กองอังกาบ ครู ชำนาญการพิเศษ "คุรุชน คนคุณธรรม"
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-10-25
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
113
นางสุธาทิพย์ กองอังกาบ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอน การแจ่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ชมเชย
ภาค
2022-12-17
2565 มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็กพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
114
นางสาววิไล แสงทอง ครู - "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2566
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2023-01-12
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 2 (พนมสารคาม)
115
นางสาวนิชาภา อัศพิมพ์ ครู - ครูผู้สอนกิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพที่16
116
นางสาววิไล แสงทอง ครู - ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง อัดดับ 4 การแข่งขันการปั้นดินนำ้มัน
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-09-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
117
นางเต็มศิริ โคมเดือน ครู ชำนาญการพิเศษ "คุรุชน คนคุณธรรม"
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-10-25
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
118
นางเต็มศิริ โคมเดือน ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอน ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับ 4 การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-09-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
119
นางสาวนิชาภา อัศพิมพ์ ครู - ครูผู้สอนกิจกรรมซูโดกุ ระดับชั้น ป.1-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพที่16 (ท่าตะเกียบ )
120
นางสาวนิชาภา อัศพิมพ์ ครู - กรรมการตัดสินการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะระดับชั้น ป.1-ป.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพที่16 (ท่าตะเกียบ 1 )
121
นางสาวนิชาภา อัศพิมพ์ ครู - ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท ) ระดับชั้น ป.4-ป.6 เหรียญเงิน
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพที่16 (ท่าตะเกียบ 1 )
122
นางสาวนิชาภา อัศพิมพ์ ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการประกวดนิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับ เหรียญทอง
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-15
2565 สพป.ฉะเชิงเทราเขต2
123
นางสาวพีรดา เดชา ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 2 (พนมสารคาม)
124
นางสาวพีรดา เดชา ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อนเดินตาม ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
125
นายกฤษณะ จันทร์ดี ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับ เหรียญทองแดง
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-15
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
126
นายกฤษณะ จันทร์ดี ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับ เหรียญทอง
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-15
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
127
นายกฤษณะ จันทร์ดี ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับ เหรียญทองแดง
ชมเชย
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-15
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
128
นายกฤษณะ จันทร์ดี ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท WebEditor ระดับชั้น ป.4-ป.6 เหรียญทองชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพที่16 (ท่าตะเกียบ 1 )
129
นายกฤษณะ จันทร์ดี ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation ) ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับ เหรียญทอง ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2566 เขตคุณภาพที่16 (ท่าตะเกียบ 1 )
130
นายกฤษณะ จันทร์ดี ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขัน การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6 ระดับ เหรียญทอง ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพที่16 (ท่าตะเกียบ 1 )
131
นายกฤษณะ จันทร์ดี ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1-ป.3 ระดับ เหรียญเงิน
ชมเชย
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพที่16 (ท่าตะเกียบ 1 )
132
นางสาวดิฐณัฐฐา ธนาโพธิรัตน์กุล ครู ชำนาญการ กรรมการตัดสินการแข่งขันจิตกรรมเทคนิคผสมMix Media ระดับ ป.1-ป.3
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพที่16 (ท่าตะเกียบ 1 )
133
นางสาวลักษณา ขุนจันทร์ ครู - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรมการแข่งขันอังกะลุง ระดับ ชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-26
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
134
นางสุภาพร นะมามะกะ ครู ชำนาญการ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ระดับ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70
รองชนะเลิศอันดับ 2
ชาติ
2023-01-27
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
135
นายธนพงศ์ ใจอินทร์ ครู - รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
136
นายอภิรักษ์ โจมรัมย์ ครู ไม่มี ครูดี ศรีแปลงยาว
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-01-16
2566 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
137
นายธนวัฒน์ จันมา ครู - รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
138
นางสาวภคมน คเชนทร์ธนากุล ครู ไม่มี ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-01-16
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 14 (แปลงยาว 1)
139
นายธนพงศ์ ใจอินทร์ ครู - เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคกลางงและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2565
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-25
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
140
นายธนวัฒน์ จันมา ครู - เข้าร่วม กิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคกลางงและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี ปีการศึกษา 2565
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
141
นางสาวศิริพร สมบูรณ์ธนารักษ์ ครู ไม่มี ครูดี ศรีแปลงยาว
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-01-16
2566 อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
142
นางสาววาสนา พาลา ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2566-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
143
นางสาววาสนา พาลา ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับชั้น ป.4-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2566-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
144
นางสาวกิตติยา วรรณพงษ์ ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับชั้น ป.4-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2566-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
145
นางสาวกิตติยา วรรณพงษ์ ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับชั้น ป.4-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2566-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
146
นางขวัญเรือน ลภนโชติ ครู ชำนาญการพิเศษ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 3
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-01-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
147
นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนา ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
148
นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนา ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 3
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
149
นางสาวอนุชิดา ธรรมดิลกวัฒนา ครู ชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
150
นางสาวศิริพร สมบูรณ์ธนารักษ์ ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
151
นางสาวชนิกานต์ ศรีสวัสดิ์ ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
152
นางสาวชวพร วงษ์ภักดี ครู ไม่มี ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 3
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2
153
นายพิษณุ ชาญตะกั่ยว ครู - การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
ชนะเลิศ
ชาติ
2566-01-26
2565 สพฐ.
154
นางสาวณิชาพัฒณ์ ใจอาษา ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ภาค
2566-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
155
นางสาวอุษณีย์ ฆ้องจันทร์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.1-ม.3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ภาค
2566-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
156
นายครองขวัญ ผู้มีสัตย์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
ภาค
2566-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
157
นางสาวสุดารัตน์ ปานแก้ว ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6
อื่นๆ
ภาค
2023-01-25
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
158
นางสาวปริตา ธรรมรัตน์ ครู - การแข่งขันผูกเงื่อนเดินทรงตัวและโยนบอลระดับชั้นป.1-3
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่14และ15
159
นางสาวปริตา ธรรมรัตน์ ครู - การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์Sciene show ระดับชั้นป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่14และ15
160
นางสาวปริตา ธรรมรัตน์ ครู - การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม mixed mediaระดับชั้นป.4-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-11-26
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่14และ15
161
นางชรินรัตน์ โภชนะ ครู คศ.2 การแข่งขันตอบคำถามในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
ชนะเลิศ
ภาค
2022-12-03
2564 สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา ภาค 310 ซี
162
นางสาวปริตา ธรรมรัตน์ ครู - การแข่งขันวาดภาพระบายสีระดับชั้นป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-11-26
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่14และ15
163
นางสาวปริตา ธรรมรัตน์ ครู - การแข่งขันทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงระดับชั้นป.4-6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-11-26
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่14และ15
164
นางชรินรัตน์ โภชนะ ครู คศ.2 ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
อื่นๆ
ชาติ
2022-09-21
2564 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิ
165
นางสาวปริตา ธรรมรัตน์ ครู - การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม mieed mediaระดับชั้นป.4-6
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2
166
นางสาวปริตา ธรรมรัตน์ ครู - การทำน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงระดับชั้นป.4-6
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขนพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2
167
นางชรินรัตน์ โภชนะ ครู คศ.2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 1 การแข่งขันท่องบทอาขยาน ทำนองเสนาะ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-25
2565 ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ 7
168
นางชรินรัตน์ โภชนะ ครู คศ.2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 1 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-25
2565 ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ 7
169
นางชรินรัตน์ โภชนะ ครู คศ.2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-02
2565 ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ 7
170
นางชรินรัตน์ โภชนะ ครู คศ.2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 3
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
171
นางชรินรัตน์ โภชนะ ครู คศ.2 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดแข่งขันมายาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-02
2565 ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ 7
172
เด็กชายณัฐภาค ทองโสภณ ครู อ.3 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดแข่งขัน การฉีก ตัด ปะกระดาษ
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-02
2565 ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ 7
173
นางสาวกฤตชญา วงศรีรักษ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-ป.6
อื่นๆ
ชาติ
2023-01-25
2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
174
นางสาวกฤตชญา วงศรีรักษ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
175
นางสาวกฤตชญา วงศรีรักษ์ ครู - ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศรองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-15
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
176
นางสาวรัตติกานต์ บุญเลิศ ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วม รองชนะเลิดอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
177
นายนรากร เกตุแก้ว ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
178
นายโอภาส เลิศพิสุทธิการ์ ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
179
นายนรากร เกตุแก้ว ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยถูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
180
นายบำรุงศักดิ์ ทาราขไทย ครู ครูชำนาญการ ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัตระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
181
นายบำรุงศักดิ์ ทาราขไทย ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้เขาร่วม กิจกรรม การแข่งขันพินิจวรรณดี ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
182
นางสาวพัดชา บุญหาร ครู ครูชำนาญการ ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
183
นางสาวรัตติกานต์ บุญเลิศ ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
184
นางสาวพัดชา บุญหาร ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
185
นางสาวรัตติกานต์ บุญเลิศ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
186
นางสาวพัดชา บุญหาร ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม การแข่งขันชูโดกุ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
187
นางสาวรัตติกานต์ บุญเลิศ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันชูโดกุ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
188
นางสาวพัดชา บุญหาร ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
189
นางสาวสุพัตตรา ตันเจริญ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
190
นางสาวพัดชา บุญหาร ครู ครูชำนาญการ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
191
นางสาวสุพัตตรา ตันเจริญ ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
192
นางสาวรัตติกานต์ บุญเลิศ ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัตระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
193
นางสาวสุพัตตรา ตันเจริญ ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัตระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
194
นางวัชรา เจ๊ะหมัด ครู - กรผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิดอันดับที่ ๒ กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
195
นางสาวสุพัตตรา ตันเจริญ ครู - กรผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิดอันดับที่ ๒ กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
196
นายบำรุงศักดิ์ ทาราขไทย ครู ครูชำนาญการ ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
197
นางสาวสุพัตตรา ตันเจริญ ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
198
นายนรากร เกตุแก้ว ครู - ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
199
นายนรากร เกตุแก้ว ครู - ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
200
นางเชษฐ์ธิดา ธรศรี ครู ครูชำนาญการ ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน รองชนะเลิคอันดับที่ ๑ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยถูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.อ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 1
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
201
นางสาวณัฏฐิรา ศรีไสยา ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิดอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๖
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
202
นางเชษฐ์ธิดา ธรศรี ครู ครูชำนาญการ ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิดอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฬก ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
203
นายโอภาส เลิศพิสุทธิการ์ ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิดอันดับที่ ๒ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฬก ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
204
นายนรากร เกตุแก้ว ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเกท Text Editor ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
205
นายโอภาส เลิศพิสุทธิการ์ ครู - ครผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเกท Text Editor ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-08
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 17
206
นางสาวศศิประภา เทียนทอง ครู - การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - 6
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
207
นางสาวศศิประภา เทียนทอง ครู - การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4 - 6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-11-26
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 14 และเขตคุณภาพการศึกษาที่ 15
208
นางสาวชาลิสา จอมพระ ครู คศ.1 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 2 (พนมสารคาม)
209
นายวสุพล กระจ่าง ครู คศ.1 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้นป.4 - ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 2 (พนมสารคาม)
210
นายวสุพล กระจ่าง ครู คศ.1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ป.4- ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-12-07
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 2 (พนมสารคาม)
211
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ครูดีศรีทุ่งพระยา
อื่นๆ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2565-01-16
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
212
นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ครูดีศรีสนามชัย
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-01-16
2565 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
213
นายกฤษฎา กล้องเจริญ ครู - รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 รายการแข่งขัน การประกวดพระบรมราโชบาย ร. 10
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-09-16
2565 สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
214
นายกฤษฎา กล้องเจริญ ครู - รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 1
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
215
นายกฤษฎา กล้องเจริญ ครู - รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6
รองชนะเลิศอันดับ 2
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-12-16
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
216
นายกฤษฎา กล้องเจริญ ครู - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 14 และ 15
217
นายกฤษฎา กล้องเจริญ ครู - รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันโครงงานตามพระบรมราโชบาย ร. 10 กิจกรรมพัฒนาโรงเรียน ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-08-30
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 14 และ 15
218
นายกฤษฎา กล้องเจริญ ครู - รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-11-26
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 14 และ 15
219
นายกฤษฎา กล้องเจริญ ครู - รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2022-11-26
2565 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 14 และ 15
220
นายนรชน ชาญจะโปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ครูดีศรีสนามชัย
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-01-16
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
221
นายนรชน ชาญจะโปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-01-16
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
222
พัชรดา นันทสินธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1 - 3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ภาค
2023-01-27
2566 สพฐ
223
พัชรดา นันทสินธ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1 - 3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ภาค
2023-01-27
2566 สพฐ
224
ฉันทนา วงศ์กำภู ครู ชำนาญการ การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ป.1 - 3
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ภาค
2023-01-27
2566 สพฐ
225
ภาณุวัตร จันทร์ดี ครู - การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
รองชนะเลิศอันดับ 1
ภาค
2023-01-27
2566 สพฐ
226
ชัยยุทธ์ อบกลิ่นจันทร์ ครู - การประกวดดนตรีประเภทเครื่องลม ระดับชั้น ป.1 - 6
รองชนะเลิศอันดับ 1
ภาค
2023-01-27
2566 สพฐ
227
ชัยยุทธ์ อบกลิ่นจันทร์ ครู - การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1 - 6
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ภาค
2023-01-27
2566 สพฐ
228
นางทิวา อาษาดี ครู ชำนาญการพิเศษ ครูดีในดวงใจ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-09-27
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
229
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับประเทศ
ชนะเลิศ
ชาติ
2565-10-20
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
230
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 12 รุ่น ติดตามความเพียร ประจำปีการศึกษา 2565
ชนะเลิศ
ชาติ
2566-05-12
2566 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สพฐ.
231
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - รางวัลครูดีศรีราชสาส์น ระดับดีเด่น
ชนะเลิศ
ระดับเขตคุณภาพการศึกษา
2566-01-16
2566 เขตคุณภาพการศึกษาที่ 6 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
232
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู ระดับ ดีมาก
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-10-25
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
233
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู ระดับ ดีเยี่ยม
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2565-10-25
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
234
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี พ.ศ. 2567
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-09-27
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
235
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู ประจำปี 2566
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
236
นายศรีวิชัย ชัยฉลาด ครู - รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเภทครู ระดับ ดีเยี่ยม
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2023-10-19
2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2