ระบบฐานข้อมูลรางวัล

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2

(CCS2 Awards)

ปีที่ได้รับรางวัล : 2565

เลือกปี > 2564    2565    2566    2567


รางวัล ปี 2565
ตารางแสดงข้อมูล    ( รายงานเป็น excel )
#
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ชื่อรางวัล
รางวัลที่ได้รับ
ระดับ
วันเดือนปี
ปีที่รับ
หน่วยงานผู้มอบ
หลักฐาน
1
นางคุณัญญา ใสสุก บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)  ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ชาติ
2022-04-18
2565
สพฐ.
2
นางคุณัญญา ใสสุก บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)  ชำนาญการพิเศษ รางวัลพระพฤหัสบดี
ชนะเลิศ
จังหวัด
2022-09-30
2565
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สกสค.
3
นางคุณัญญา ใสสุก บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)  ชำนาญการพิเศษ สมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
อื่นๆ
จังหวัด
2022-11-10
2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกกัด