ระบบฐานข้อมูลรางวัล

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2

(CCS2 Awards)

ปีที่ได้รับรางวัล : รางวัลรวมทุกปี

เลือกปี > 2564    2565    2566    2567


รางวัลภาพรวมของตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
ตารางแสดงข้อมูล    ส่งออกไฟล์เป็น excel )
#
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ชื่อรางวัล
รางวัลที่ได้รับ
ระดับ
วันเดือนปี
ปีที่รับ
หน่วยงานผู้มอบ
หลักฐาน
1
สุพิชฌาย์ นิยุตรานนท์ ผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ ลูกหลวงพ่อโสธรพันธ์ุแท้
ชนะเลิศ
จังหวัด
2021-03-29
2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา
2
นายสุนทร วรังษี ผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ พระพฤหัสบดี
อื่นๆ
จังหวัด
2564-01-14
2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา
3
นายสุนทร วรังษี ผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
อื่นๆ
จังหวัด
2565-04-01
2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา
4
นายสุนทร วรังษี ผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
อื่นๆ
จังหวัด
2565-04-01
2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา
5
นางสาวสยุมพร อินทศรี ผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ ลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แท้
อื่นๆ
จังหวัด
2021-06-30
2564 จังหวัดฉะเชิงเทรา
6
นางสาวสยุมพร อินทศรี ผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ คุรุชนคนคุณธรรม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
7
นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-12-21
2564 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
8
นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ลูกหลวงพ่อโสธรพันธุ์แท้
ชนะเลิศ
จังหวัด
2021-09-29
2564 วัฒนธรรมจังหวัด
9
นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทผู้บริหาร
ชนะเลิศ
จังหวัด
2021-12-21
2564 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
10
นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผุู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ชาติ
2021-08-13
2564 มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
11
นางธิติกานต์ จันทวัฒน์ ผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการ ครูดีไม่มีอบายมุข
อื่นๆ
ชาติ
2022-10-05
2565 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
12
นางธิติกานต์ จันทวัฒน์ ผู้บริหารสถานศึกษา ชำนาญการ คุรุชน คนคุณธรรม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-10-25
2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
13
นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร
ชนะเลิศ
ชาติ
2023-01-16
2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14
นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหาร
ชนะเลิศ
ชาติ
2022-10-20
2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15
นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทผู้บริหาร
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-10-25
2565 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
16
นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์งงาม ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.ชำนาญการพิเศษ ครูดีศรีพนมสารคาม
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2566-01-16
2566 สมาคมครูและบุคคลากรทางการศึกษาอำเภอพนมสารคาม