ระบบฐานข้อมูลรางวัล

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2

(CCS2 Awards)

ปีที่ได้รับรางวัล : 2566

เลือกปี > 2565    2566    2567    2568


สถิติรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2566
# ปีที่รับรางวัล
จำนวนรางวัล
1
สถิติรางวัลบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2566
# ปีที่รับรางวัล
จำนวนรางวัล
1
สถิติรางวัล แยกตำแหน่ง บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2566
# ตำแหน่ง
จำนวนรางวัล
1
สถิติรางวัลโรงเรียน ปี 2566
# ปีที่รับรางวัล จำนวนรางวัล
1 2566
สถิติรางวัลบุคลากรของโรงเรียน ปี 2566
# ปีที่รับรางวัล
จำนวนรางวัล
1 2566
สถิติรางวัล แยกตำแหน่ง บุคลากรโรงเรียน ปี 2566
# ตำแหน่ง จำนวนรางวัล
1 ผู้บริหารสถานศึกษา
2 ครู
3 พนักงานราชการ
4 ลูกจ้างประจำ
5 ลูกจ้างชั่วคราว
6 นักเรียน