ระบบฐานข้อมูลรางวัล

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2

(CCS2 Awards)

ปีที่ได้รับรางวัล : รางวัลรวมทุกปี

เลือกปี > 2564    2565    2566    2567


รางวัลภาพรวมของตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2)
ตารางแสดงข้อมูล    ส่งออกไฟล์เป็น excel )
#
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
ชื่อรางวัล
รางวัลที่ได้รับ
ระดับ
วันเดือนปี
ปีที่รับ
หน่วยงานผู้มอบ
หลักฐาน
1
นางคุณัญญา ใสสุก บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
ชนะเลิศ
ภาค
2021-08-31
2564 สพฐ.
2
นางคุณัญญา ใสสุก บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ชาติ
2022-04-18
2565 สพฐ.
3
นางคุณัญญา ใสสุก บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ชำนาญการพิเศษ รางวัลพระพฤหัสบดี
ชนะเลิศ
จังหวัด
2022-09-30
2565 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สกสค.
4
นางคุณัญญา ใสสุก บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ชำนาญการพิเศษ สมาชิกสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น
อื่นๆ
จังหวัด
2022-11-10
2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกกัด
5
นางคุณัญญา ใสสุก บุคลากรทางการศึกษา 38 ค (2) ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2021-04-02
2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2