ระบบฐานข้อมูลรางวัล

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2

(CCS2 Awards)

ปีที่ได้รับรางวัล : 2565

เลือกปี > 2564    2565    2566    2567


รางวัลโรงเรียนในสังกัด ปี 2565
ตารางแสดงข้อมูล    ( ส่งออกไฟล์เป็น excel )
#
ชื่อสำนักงาน
ชื่อรางวัล
รางวัลที่ได้รับ
ระดับ
วันเดือนปี
หน่วยงานผู้มอบ
หลักฐาน
1
บ้านท่าทองดำ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
อื่นๆ
ชาติ
2022-05-09
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
2
วัดวังเย็น ผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการมหิงสาสายสืบปฐมวัย ประจำปี 2564
อื่นๆ
ชาติ
2022-02-01
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ในระดับดีมาก
อื่นๆ
ชาติ
2022-06-13
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4
วัดศรีสุตาราม ผู้สนับสนุนการประกอบบรรยายธรรม
ชมเชย
จังหวัด
2022-02-18
วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
5
วัดศรีสุตาราม สถานศึกษาปลอดภัย ปีที่ 2 ต่อเนื่องติดต่อกัน
ชนะเลิศ
ชาติ
2022-07-05
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
6
วัดศรีสุตาราม โรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School)
รองชนะเลิศอันดับ 1
ชาติ
2022-04-28
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7
วัดศรีสุตาราม โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School
ชนะเลิศ
ชาติ
2022-06-13
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8
วัดศรีสุตาราม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชนะเลิศ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-06-28
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
9
วัดศรีสุตาราม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๓ ดาว
ชนะเลิศ
เขตตรวจราชการ
2022-08-01
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
10
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน หัวข้อ "โทษของกัญชาและยาเสพติด"
ชมเชย
ภาค
2022-09-24
ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media)
11
วัดธารพูด ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ทุกกลุ่มสาระระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2564สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
อื่นๆ
เขตพื้นที่การศึกษา
2022-09-19
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต2