อัพโหลดไฟล์ ข้อมูลการฉีดวัคซีนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2


แนวปฏิบัติสำหรับโรงเรียนในการอัพเดทข้อมูล
1. ให้โรงเรียน Download file ในช่อง "ไฟล์ต้นฉบับ" แล้วทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
2. หลังจากปรับปรุงข้อมูลการฉีดวัคซีนแล้ว ให้อัปโหลดไฟล์ที่ปรับปรุง ลงในช่อง "ไฟล์ปรับปรุง ณ วันที่ 23 ส.ค. 2564"
3. หากโรงเรียนใดขึ้นคำว่า "ส่งไฟล์" ในช่องไฟล์ต้นฉบับ ให้ ดาวห์โหลดไฟล์ ที่นี่ เพื่อนำไปบันทึกข้อมูล แล้วทำตามขั้นตอนข้อที่ 2
4. หากมีการปรับปรุงข้อมูลแล้วสามารถ ส่งไฟล์ใหม่ได้อีกครั้งที่ ปุ่ม "ส่งไฟล์ใหม่" ตัวอักษรสีเทา
5. มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 0640642606 Line : คลิก

อ.พนมสารคาม    อ.ราชสาส์น   อ.บางคล้า    อ.คลองเขื่อน    อ.สนามชัยเขต    อ.แปลงยาว    อ.ท่าตะเกียบ   

ลำดับ
ชื่อโรงเรียน
อำเภอ
ข้อมูล 7 ก.ค. 64
ข้อมูล 16 ก.ค. 64
ข้อมูล 8 ส.ค. 64
1
บ้านท่ากลอย
ท่าตะเกียบ
2
บ้านท่าคาน
ท่าตะเกียบ
3
บ้านหนองประโยชน์
ท่าตะเกียบ
4
บ้านหนองปรือกันยาง
ท่าตะเกียบ
5
บ้านหนองปลาซิว
ท่าตะเกียบ
6
บ้านอ่างเตย
ท่าตะเกียบ
7
บ้านอ่างเสือดำ
ท่าตะเกียบ
8
วัดทุ่งยายชี
ท่าตะเกียบ
9
วัดเทพพนาราม
ท่าตะเกียบ
10
สียัดพัฒนา
ท่าตะเกียบ
11
บ้านกรอกสะแก
ท่าตะเกียบ
12
บ้านทุ่งส่าย
ท่าตะเกียบ
13
บ้านเทพประทาน
ท่าตะเกียบ
14
บ้านธรรมรัตน์ใน
ท่าตะเกียบ
15
บ้านร่มโพธิ์ทอง
ท่าตะเกียบ
16
บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์)
ท่าตะเกียบ
17
บ้านศรีเจริญทอง
ท่าตะเกียบ
18
บ้างหนองขาหยั่ง
ท่าตะเกียบ
19
บ้านห้วยตะปอก
ท่าตะเกียบ
20
บ้านหนองคอก
ท่าตะเกียบ