ระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ OCS : Online Certificate System สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ระบบ OCS : Online Certificate System
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัน เดือน ปี
ที่อบรม
ชื่อ กิจกรรม/โครงการ
วันที่มอบ
ใบเกียรติบัตร
เลขที่เกียรติบัตร
ตั้งแต่ - ถึง
1 - 2 สิงหาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 รุ่นที่ 1
1 กันายน 2565
26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1-4
4 พฤศจิกายน 2565
25 - 26 พฤศจิกายน 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 5
9 ธันวาคม 2565
16 พฤศจิกายน 2565 ประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ระดับ 2 ดาว
16 พฤศจิกายน 2565
18 - 19 ธันวาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นวิทยากรการขับเคลื่อนลงสู่นักเรียนและผู้ปกครอง
29 ธันวาคม 2565
8 กันยายน 2565 รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566
16 มกราคม 2566
4 สิงหาคม 2565 OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
16 มกราคา 2566
22 ธันวาคม 2565 โครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
10 มกราคม 2566
6 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
20 กุมภาพันธ์ 2566
18 กุมภาพันธ์ 2566 เข้าร่วมรับฟังบรรยายธรรม หัวข้อ "หลักข้อคิดในการนำหลักธรรม มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต"
20 กุมภาพันธ์ 2566
23 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านรูปแบบโครงงาน (การอบรมคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตรครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม) ตามโครงการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
24 กุมภาพันธ์ 2566
18 มกราคม 2566 โครงการส่งเสริมการแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
18 มกราคม 2566
3 - 4 มีนาคม 2566 โครงการอบรม "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning"
4 มีนาคม 2566
30 - 31 มีนาคม 2566 โครงการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2566
31 มีนาคม 2566
1-2 มิถุนายน 2566 โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วย สู่การเป็นครูมืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
2 มิถุนายน 2566
22 - 26 พ.ค. 2566 การคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566
19 มิถุนายน 2566
7-9 มิถุนายน 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
22 มิถุนายน พ.ศ.2566
19 เม.ย. 2566 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อ หลักสูตร และห้องเรียนออนไลน์ ตามภารกิจการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)
19 เม.ย. 2566
9 เม.ย. - 30 พ.ค. 2566 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อ หลักสูตร และห้องเรียนออนไลน์ ตามภารกิจการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)
30 พ.ค. 2566
30 - 31 มีนาคม 2566 โครงการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)
31 มีนาคม 2566
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโคงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566
13 ก.ค. 2566
22-23 กรกฎาคม 2566 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2566
23 ก.ค. 2566
7 สิงหาคม 2566 การคัดเลือกสถานศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ (The Best Safety Practice)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
7 สิงหาคม 2566
7-9 มิถุนายน 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
22 มิถุนายน พ.ศ.2566
15 กรกฎาคม 2566 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตคุณภาพที่ 12 (สนามชัยเขต 3)
15 กรกฎาคม 2566
17-19 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
13 กันยายน 2566
22 กรกฎาคม 2566 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
22 กรกฎาคม 2566
- เกียรติบัตร “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2567
27 เดือน กันยายน พ.ศ
9-10 สิงหาคม 2566 ระบบดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา
10 สิงหาคม
11 กรกฎาคม 2566 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11 กรกรฎาคม 2566
11 ตุลาคม 2566 การประกวดผลงานคลิป ภาพยนตร์สั้น "ครอบครัวคุณธรรม" ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
11 ตุลาคม 2566
11 ตุลาคม 2566 การประกวดสุนทรพจน์ (Speech contest) เรื่อง "รักษาชาติและความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์"
11 ตุลาคม 2566
16 ตุลาคม 2566 "รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม" และ "รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี" ประจำปี 2566
19 ตุลาคม 2566
22 พฤศจิกายน 2566 การปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
22 พฤศจิกายน 2566
2-3 ธันวาคม 2566 โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
3 ธันวาคม 2566
2-3 ธันวาคม 2566 วิทยากรโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
3 ธันวาคม 2566
22 พฤศจิกายน 2566 วิทยากรโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
22 พฤศจิกายน 2566
18 ธันวาคม 2566 การขยายผลผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
18 ธันวาคม 2566
25 พฤศจิกายน 2566 พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2566
25 พฤศจิกายน 2566
- มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 ราย และผู้มีคุณูปการในการพัฒนาการศึกษา จำนวน 3 ราย โรงเรียนบ้านคลองสอง (เพิ่มศรัทธาประชาราษฎร์)
8 มีนาคม 2567
16 - 17 มีนาคม 2567 โครงการพัฒนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป้นเลิศในศตวรรษที่ 21 ในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย หัวข้อ "บ้านนักวิทยาศาสตร์กับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
17 มีนาคม 2567
28/03/2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การเรียนรู้การรใช้สื่อ Coding Thailand
28/03/2567
4 เมษายน 2567 โครงการ พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยความร่วมมือของเขตพื้นที่ การศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
4 เมษายน
4 เมษายน 2567 โครงการ พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยความร่วมมือของเขตพื้นที่ การศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
4 เมษายน
- รางวัลบุคคลต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๖
16 มกราคม 2567
7 พฤษภาคม 2567 โครงการ พัฒนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7 พฤษภาคม
22 มีนาคม 2567 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
22 มีนาคม 2567
7 พฤษภาคม 2567 โครงการ พัฒนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7 พฤษภาคม
28/05/2567 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
31/05/2567
17/6/2567 พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)
17/6/2567
28 มิถุนายน 2567 โครงการพัฒนาทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศในศตวรรษที่ ๒๑
28 มิถุนายน 2567


       

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com