ระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ OCS : Online Certificate System สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ระบบ OCS : Online Certificate System
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
วันที่มอบ
ใบเกียรติบัตร
เลขที่เกียรติบัตร
ดาวน์โหลด
1 นางสาวสุธามาศ นีระนิตย์ บ้านท่าทองดำ 29 ธันวาคม 2565
442/2565
2 นางสาวกฤตชญา วงศรีรักษ์ วัดดงยาง 29 ธันวาคม 2565
443/2565
3 นางสาวณัฐนันท์ หันยี่ไล้ วัดดงยาง 29 ธันวาคม 2565
444/2565
4 นางสาวณัฐภรณ์ อันชัยศรี บ้านปรือวาย 29 ธันวาคม 2565
445/2565
5 นางสาวสุรีพร ตันเต็ง บ้านปรือวาย 29 ธันวาคม 2565
446/2565
6 นายเศรษฐพงศ์ วิบูลย์ วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 29 ธันวาคม 2565
447/2565
7 นายณกรกฤช แจ่มจำรัส วัดหนองปาตอง 29 ธันวาคม 2565
448/2565
8 นายภัครพงษ์ สุยะ วัดหนองปาตอง 29 ธันวาคม 2565
449/2565
9 นายชัยรัตน์ ลิ้มภักดีสวัสดิ์ วัดทุ่งยายชี 29 ธันวาคม 2565
450/2565
10 น.ส.อุษณีย์ ฆ้องจันทร์ บ้านร่มโพธิ์ทอง 29 ธันวาคม 2565
451/2565
11 นางทองพูล โสภารุณ บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 29 ธันวาคม 2565
452/2565
12 นางทิวา อาษาดี บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 29 ธันวาคม 2565
453/2565
13 นางสาวเตือนทิวา ด่านตรวจสัตว์ บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 29 ธันวาคม 2565
454/2565
14 นางสาววรรณภา วงเวียน บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 29 ธันวาคม 2565
455/2565
15 นายปาริชาติ ยอดแย้ม บ้านศรีเจริญทอง 29 ธันวาคม 2565
456/2565
16 นายอรรถสิทธิ์ บุตรจันทร์ บ้านหนองคอก 29 ธันวาคม 2565
457/2565
17 นางสาววีรกานต์ พุทธรักษา วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 29 ธันวาคม 2565
458/2565
18 นางจิตติมา วงพินิจ วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์) 29 ธันวาคม 2565
459/2565
19 นางสุภาพร จอมพระ วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์) 29 ธันวาคม 2565
460/2565
20 นางเพ็ญจันทร์ เกตุสวัสดิ์ วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์) 29 ธันวาคม 2565
461/2565
21 นางสาววราลักษณ์ เกตุแก้ว วัดหัวไทร 29 ธันวาคม 2565
462/2565
22 นางสาวจริยา สุนทรรักษ์ วัดหัวไทร 29 ธันวาคม 2565
463/2565
23 นางสาวกัณฐมณี พานศิล วัดหัวไทร 29 ธันวาคม 2565
464/2565
24 นางสาวกันยารัตน์ พิพัฒน์จำเริญกุล วัดหัวไทร 29 ธันวาคม 2565
465/2565
25 นางนิตยา พินโต วัดหัวไทร 29 ธันวาคม 2565
466/2565
26 นางสาวชไมพร เคนคำ วัดหัวไทร 29 ธันวาคม 2565
467/2565
27 นางวันเพ็ญ พลรักษา วัดหัวไทร 29 ธันวาคม 2565
468/2565
28 นางวันนิภา รอดอุดม วัดหัวไทร 29 ธันวาคม 2565
469/2565
29 นางจีระนันท์ ทองศิริ วัดหัวสวน 29 ธันวาคม 2565
470/2565
30 นางสาวรวีวรรณ ทิพย์ศรี วัดใหม่บางคล้า 29 ธันวาคม 2565
471/2565
31 นางสาวอรณี เมืองชาวนา วัดใหม่บางคล้า 29 ธันวาคม 2565
472/2565


       

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com