ระบบอบรมออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

วัน เดือน ปีที่อบรม
ชื่อกิจกรรม / โครงการ
คู่มือการอบรม
Click
เข้าร่วมอบรม
ดาวน์โหลด
เกียรติบัตร
Real time
หลักสูตร การสร้างสื่อและนวัตกรรม  
 
Real time
หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
 
Real time
หลักสูตรการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน
หลักสูตรการสร้างสื่อการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional
หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional
 
 
ภายในวันที่ 4 ธ.ค. 65
ภารกิจการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ลงสู่นักเรียนและผู้ปกครอง
25 - 26 พ.ย. 65
อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 รุ่นที่ 5
22-23 ก.ย. 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 รุ่นที่ 1 - 4


       

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com