ระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ OCS : Online Certificate System สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ระบบ OCS : Online Certificate System
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
วันที่มอบ
ใบเกียรติบัตร
เลขที่เกียรติบัตร
ดาวน์โหลด
1 นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์ วัดนาเหล่าบก 9 ธันวาคม 2565
307/2565
2 นางสาวสิตา จองทองหลาง วัดนาเหล่าบก 9 ธันวาคม 2565
308/2565
3 นายนพพล เชื้อลิ้นฟ้า วัดนาเหล่าบก 9 ธันวาคม 2565
309/2565
4 นางสาวลิตา เอื้อสุวรรณา วัดนาเหล่าบก 9 ธันวาคม 2565
310/2565
5 นางสาวอริสรา ชุมแก้ว วัดนาเหล่าบก 9 ธันวาคม 2565
311/2565
6 นางสาวศิริพร กิมไล้ วัดนาเหล่าบก 9 ธันวาคม 2565
312/2565
7 นางสาวทิพารัตน์ เนาวลักษ์ วัดนาเหล่าบก 9 ธันวาคม 2565
313/2565
8 นางสาววิภาพร มาลัยทอง วัดนาเหล่าบก 9 ธันวาคม 2565
314/2565
9 นางอรวรรณ สามสี วัดนาเหล่าบก 9 ธันวาคม 2565
315/2565
10 นางสาวศิริรัตน์ ศิริธร วัดนาเหล่าบก 9 ธันวาคม 2565
316/2565
11 นางสาวกรกนก สมบัติทิพย์ วัดนาเหล่าบก 9 ธันวาคม 2565
317/2565
12 นายธีรวัฒน์ สำเร็จรัมย์ วัดนาเหล่าบก 9 ธันวาคม 2565
318/2565
13 นายคเชนทร์ แสงดาว วัดนาเหล่าบก 9 ธันวาคม 2565
319/2565
14 นายวุฒินันท์ พงษ์สุระ วัดนาเหล่าบก 9 ธันวาคม 2565
320/2565
15 นางสาวพรพรรณ แก้วมณี วัดนาเหล่าบก 9 ธันวาคม 2565
321/2565
16 นางสาวกนกวรรณ ประจักษ์จิตร วัดนาเหล่าบก 9 ธันวาคม 2565
322/2565
17 นางสาววิภาวรรณ แก้วมณีวงษ์ วัดนาเหล่าบก 9 ธันวาคม 2565
323/2565
18 นางสาวพรเพ็ญ ศรีเกษม โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 9 ธันวาคม 2565
324/2565
19 นางสาวปิยะรัตน์ นาโสก โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 9 ธันวาคม 2565
325/2565
20 นางสาวอมรรัตน์ ยวงสุวรรณ โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 9 ธันวาคม 2565
326/2565
21 นางสาวขนิษฐา ศิริชาติ โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 9 ธันวาคม 2565
327/2565
22 นางสาวปารีณา คงประสิทธิ์ โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 9 ธันวาคม 2565
328/2565
23 นางสาวสุปราณี พึ่งกลั่น โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 9 ธันวาคม 2565
329/2565
24 นางสำราญ ไทยนิยม โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 9 ธันวาคม 2565
330/2565
25 นางสาวณัฏฐ์​ณ​ิ​ศ​ชา​ อัมรารัมย์​ โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 9 ธันวาคม 2565
331/2565
26 นางสาวพรทิพย์ เจริญวัฒนธรรม โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 9 ธันวาคม 2565
332/2565
27 นางสาวรัถณา แสงสมบูรณ์ โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 9 ธันวาคม 2565
333/2565
28 นางสาวพิรุฬห์ลักษณ์ ผลแก้ว โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 9 ธันวาคม 2565
334/2565
29 นางสาวเมธินี ทักภิรมย์ โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 9 ธันวาคม 2565
335/2565
30 นางอำไพ คำศิริ โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ 9 ธันวาคม 2565
336/2565
31 นางทิวา อาษาดี บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 9 ธันวาคม 2565
337/2565
32 นางสาวเตือนทิวา ด่านตรวจสัตว์ บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 9 ธันวาคม 2565
338/2565
33 นางสาววันทนีย์ เอี่ยมพินิจ บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 9 ธันวาคม 2565
339/2565
34 นางสาวสุพิชชา ดวงแสง บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 9 ธันวาคม 2565
340/2565
35 นางสาววรรณภา วงเวียน บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 9 ธันวาคม 2565
341/2565
36 นางทองพูล โสภารุณ บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 9 ธันวาคม 2565
342/2565
37 นายสุชาติ สมานรักษ์ บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 9 ธันวาคม 2565
343/2565
38 นางสาวช่อเพชร แสนหาญ บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 9 ธันวาคม 2565
344/2565
39 นางสาวฐิติมา เทศมงคล บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์) 9 ธันวาคม 2565
345/2565
40 นางสาวจิราภรณ์ นาคสุข บ้านเขาหินซ้อน 9 ธันวาคม 2565
346/2565
41 นางบัวหลวง บุตรทอง บ้านเขาหินซ้อน 9 ธันวาคม 2565
347/2565
42 นางวารุณี หัสเสนะ บ้านเขาหินซ้อน 9 ธันวาคม 2565
348/2565
43 นางสาวกาญจนาพร เสียงกลม บ้านเขาหินซ้อน 9 ธันวาคม 2565
349/2565
44 นางทัศนี ไชยฤทธิ์ บ้านเขาหินซ้อน 9 ธันวาคม 2565
350/2565
45 นางสาวญาณวีร์ เทียมเมฆ บ้านเขาหินซ้อน 9 ธันวาคม 2565
351/2565
46 นางนันท์นภัส มณีวงศ์ บ้านเขาหินซ้อน 9 ธันวาคม 2565
352/2565
47 นางสาวปภัสชล ชัยธรรม บ้านเขาหินซ้อน 9 ธันวาคม 2565
353/2565
48 นางสาววราลักษณ์ เกตุแก้ว วัดหัวไทร 9 ธันวาคม 2565
354/2565
49 นางสาวกัณฐมณี พานศิล วัดหัวไทร 9 ธันวาคม 2565
355/2565
50 นางสาวชไมพร เคนคำ วัดหัวไทร 9 ธันวาคม 2565
356/2565
51 นางสาวจริยา สุนทรรักษ์ วัดหัวไทร 9 ธันวาคม 2565
357/2565
52 นางนิตยา พินโต วัดหัวไทร 9 ธันวาคม 2565
358/2565
53 นางวันเพ็ญ พลรักษา วัดหัวไทร 9 ธันวาคม 2565
359/2565
54 นางวันนิภา รอดอุดม วัดหัวไทร 9 ธันวาคม 2565
360/2565
55 นางสาวกันยารัตน์ พิพัฒน์จำเริญกุล วัดหัวไทร 9 ธันวาคม 2565
361/2565
56 นายณัฐพงษ์ สิทธิศาสตร์ บ้านศรีเจริญทอง 9 ธันวาคม 2565
362/2565
57 นางสาวสุขุมาล ชนะสุข บ้านศรีเจริญทอง 9 ธันวาคม 2565
363/2565
58 นางพภัสสรณ์ เกษมสวัสดิ์ บ้านศรีเจริญทอง 9 ธันวาคม 2565
364/2565
59 นางสาวปาริชาติ ยอดแย้ม บ้านศรีเจริญทอง 9 ธันวาคม 2565
365/2565
60 นายอรรถสิทธิ์ บุตรจันทร์ บ้านหนองคอก 9 ธันวาคม 2565
366/2565
61 นางสาวจันทิมา กุดกลาง บ้านหนองคอก 9 ธันวาคม 2565
367/2565
62 นายจตุพล ถาวร บ้านหนองคอก 9 ธันวาคม 2565
368/2565
63 นายธนวัฒน์ ทัดกลิ่น บ้านหนองคอก 9 ธันวาคม 2565
369/2565
64 นางสาวปิยดา ดวงจิตต์ วัดใหม่บางคล้า 9 ธันวาคม 2565
370/2565
65 นางสาวรวีวรรณ ทิพย์ศรี วัดใหม่บางคล้า 9 ธันวาคม 2565
371/2565
66 นางสาวอรณี เมืองชาวนา วัดใหม่บางคล้า 9 ธันวาคม 2565
372/2565
67 นางสาวพรทิวา ใจศิริ บ้านปลายคลอง 9 ธันวาคม 2565
373/2565
68 นางสาวอรพิน ดงเรืองราช บ้านปลายคลอง 9 ธันวาคม 2565
374/2565
69 นางสาวฉัตรสุดา ปัญญาพลวัตร บ้านปลายคลอง 9 ธันวาคม 2565
375/2565
70 นางสาวพักตร์นภา เทพแสง วัดท่าลาดเหนือ 9 ธันวาคม 2565
376/2565
71 นายธันยวัฒน์ สารกูล วัดท่าลาดเหนือ 9 ธันวาคม 2565
377/2565
72 นางสาวพรศิริ จันทรประสิทธิ์ วัดท่าลาดเหนือ 9 ธันวาคม 2565
378/2565
73 นางสาวสุดารัตน์ นันทพานิช บ้างหนองขาหยั่ง 9 ธันวาคม 2565
379/2565
74 นางสาวสกุณา จันโท บ้างหนองขาหยั่ง 9 ธันวาคม 2565
380/2565
75 นายจักรี สลับศรี บ้างหนองขาหยั่ง 9 ธันวาคม 2565
381/2565
76 นายวุฒิศักดิ์ พันธ์ฉลาด วัดคลองเขื่อน 9 ธันวาคม 2565
382/2565
77 นางสาวอภิรดี บุญเผือก วัดคลองเขื่อน 9 ธันวาคม 2565
383/2565
78 นางสาวมุจลินท์ เมฆโสภณ วัดคลองเขื่อน 9 ธันวาคม 2565
384/2565
79 นางสาวนรินทร์ทิพย์ ศรีขจร วัดหนองเค็ด 9 ธันวาคม 2565
385/2565
80 นางเปรมกมล ทัพเทพเทวินทร์ วัดหนองเค็ด 9 ธันวาคม 2565
386/2565
81 นางสาวนิญากร แก่นงาม วัดหนองเค็ด 9 ธันวาคม 2565
387/2565
82 นางจงรัก สีเหลือง วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 9 ธันวาคม 2565
388/2565
83 นางปิยฉัตร ยอดตระกูลชัย วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 9 ธันวาคม 2565
389/2565
84 นางสาวปัทมา เกียงขุนทด บ้านคลองอุดม 9 ธันวาคม 2565
390/2565
85 นางกนกวรรณ แพไธสง บ้านคลองอุดม 9 ธันวาคม 2565
391/2565
86 นางสาวณัฐสุดา ไตรยงค์ บ้านหนองประโยชน์ 9 ธันวาคม 2565
392/2565
87 นางสาวเกศินี โพธิ์เงิน บ้านหนองประโยชน์ 9 ธันวาคม 2565
393/2565
88 นายณกรกฤช แจ่มจำรัส วัดหนองปาตอง 9 ธันวาคม 2565
394/2565
89 นายภัครพงษ์ สุยะ วัดหนองปาตอง 9 ธันวาคม 2565
395/2565
90 นางจีรนันท์ วังขุนพรหม ไทยรัฐวิทยา ๔๑(บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 9 ธันวาคม 2565
396/2565
91 นางสาวจุฬาพร แก้วเสนา วัดหนองแหน 9 ธันวาคม 2565
397/2565
92 นายเกษมสันต์ โสวรรณะ วัดลำมหาชัย 9 ธันวาคม 2565
398/2565
93 นางสาวชิงดวง บำรุงศิริ วัดเสม็ดใต้ 9 ธันวาคม 2565
399/2565
94 นางสาววรางค์ศิริ แสงพา บ้านปรือวาย 9 ธันวาคม 2565
400/2565
95 นางสาวอุษณีย์ ฆ้องจันทร์ บ้านร่มโพธิ์ทอง 9 ธันวาคม 2565
401/2565
96 นายภานุมาศ สุจริตใจธรรม บ้านสุ่งเจริญ 9 ธันวาคม 2565
402/2565
97 นางสาวอังคณา เกิดแป๋ บ้านหนองปลาซิว 9 ธันวาคม 2565
403/2565
98 นางสาวธิมาพร ษรสุข บ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 9 ธันวาคม 2565
404/2565
99 นายพรศักดิ์ อินทนิล บ้านแหลมตะคร้อ 9 ธันวาคม 2565
405/2565
100 นางสาวอมรรัตน์ ขุ่มด้วง วัดโคกหัวข้าว 9 ธันวาคม 2565
406/2565
101 นายชัยรัตน์ ลิ้มภักดีสวัสดิ์ วัดทุ่งยายชี 9 ธันวาคม 2565
407/2565
102 นายณัฐพล พรมมิ วัดหัวสวน 9 ธันวาคม 2565
408/2565


       

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com