ระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ OCS : Online Certificate System สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ระบบ OCS : Online Certificate System
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียน
วันที่มอบ
ใบเกียรติบัตร
เลขที่เกียรติบัตร
ดาวน์โหลด
1 นายวสุพล กระจ่าง วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 4 พฤศจิกายน 2565
69/2565
2 นางนภัสญาณ์ เฉลิมพลโยธิน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 4 พฤศจิกายน 2565
70/2565
3 นายกานตพงศ์ เฉลิมพลโยธิน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 4 พฤศจิกายน 2565
71/2565
4 นางสาวดวงพร แน่งน้อย วัดหัวสวน 4 พฤศจิกายน 2565
72/2565
5 นางสาวณัชนันท์ คิดเห็น วัดหัวสวน 4 พฤศจิกายน 2565
73/2565
6 นางสาวกรรณิการ์ รัตนะ วัดหัวสวน 4 พฤศจิกายน 2565
74/2565
7 นางวณิชชา โตสงคราม วัดหัวสวน 4 พฤศจิกายน 2565
75/2565
8 นางจีระนันท์ ทองศิริ วัดหัวสวน 4 พฤศจิกายน 2565
76/2565
9 นางสาวณัฐริกา ภูสีน้ำ วัดหัวสวน 4 พฤศจิกายน 2565
77/2565
10 นางสาวกิติยาภรณ์ ยุสินธุ์ วัดหัวสวน 4 พฤศจิกายน 2565
78/2565
11 นายสาธิต สุรศักดิ์โพธิ์ทอง วัดหัวสำโรง 4 พฤศจิกายน 2565
79/2565
12 นายธนกร สายพันธุ์ วัดหัวสำโรง 4 พฤศจิกายน 2565
80/2565
13 นายดวงสมพงษ์ ใจกล้า บ้างหนองขาหยั่ง 4 พฤศจิกายน 2565
81/2565
14 นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 4 พฤศจิกายน 2565
82/2565
15 นายสุธน พลกล้า วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 4 พฤศจิกายน 2565
83/2565
16 นางสาวอ้อมใจ ม่วงขาว วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 4 พฤศจิกายน 2565
84/2565
17 นางจำเรียง เกตุวิมล วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 4 พฤศจิกายน 2565
85/2565
18 นางสาวสรัญญา จันทรตรูผล วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 4 พฤศจิกายน 2565
86/2565
19 นางสาวนภัค ศรีใส บ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 4 พฤศจิกายน 2565
87/2565
20 นางสาวอังคนา สะเลอาด วัดหัวสำโรง 4 พฤศจิกายน 2565
88/2565
21 นางกมลทิพย์ วงศ์โชติพิชัย วัดหัวสำโรง 4 พฤศจิกายน 2565
89/2565
22 นางสาวกนิษฐา สนลอย วัดหัวสำโรง 4 พฤศจิกายน 2565
90/2565
23 นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) 4 พฤศจิกายน 2565
91/2565
24 นายกมลเทพ ปากพลีนอก บ้านหนองประโยชน์ 4 พฤศจิกายน 2565
92/2565
25 นางสาวลลิตา พิไลพันธ์ วัดนาน้อย 4 พฤศจิกายน 2565
93/2565
26 นางสาววรรณพร อภิธรรมวิวัฒน์ วัดนาน้อย 4 พฤศจิกายน 2565
94/2565
27 ว่าที่ร้อยตรีมงคล วงษ์วังทอง วัดนาน้อย 4 พฤศจิกายน 2565
95/2565
28 นางสาวปวีณา หมุนลี วัดนาน้อย 4 พฤศจิกายน 2565
96/2565
29 นางสาวชาลิสา จอมพระ วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 4 พฤศจิกายน 2565
97/2565
30 นายเศรษฐพงศ์ วิบูลย์ วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 4 พฤศจิกายน 2565
98/2565
31 นางสาวอันติมา ปาตะโพธิ์ วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 4 พฤศจิกายน 2565
99/2565
32 นางสาวสมฤดี เงางาม วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 4 พฤศจิกายน 2565
100/2565
33 นางสาวธัญนันท์ มิ่งขำ วัดนาน้อย 4 พฤศจิกายน 2565
101/2565
34 นางสาววรรณวิภา เอี่ยมพิพัด วัดนาน้อย 4 พฤศจิกายน 2565
102/2565
35 นางสาวอนงค์นาฎ เทียนธวัช วัดนาน้อย 4 พฤศจิกายน 2565
103/2565
36 นางสาวสุกัญญา ปัสสาพันธ์ บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
104/2565
37 นางสาวปรีติยากรณ์ กุหลาบขาว บ้านท่าโพธิ์ 4 พฤศจิกายน 2565
105/2565
38 นางชรินรัตน์ โภชนะ วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์) 4 พฤศจิกายน 2565
106/2565
39 นางสุภาพร จอมพระ วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์) 4 พฤศจิกายน 2565
107/2565
40 นางเพ็ญจันทร์ เกตุสวัสดิ์ วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์) 4 พฤศจิกายน 2565
108/2565
41 นางจิตติมา วงพินิจ วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์) 4 พฤศจิกายน 2565
109/2565
42 นางสาวมณศกอน วระชุน วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 4 พฤศจิกายน 2565
110/2565
43 นางสาวนฤมล จินดาพร วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 4 พฤศจิกายน 2565
111/2565
44 นางเดือนเพ็ญ ชื่นนอก ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 4 พฤศจิกายน 2565
112/2565
45 นางสาวพรชุลี นันทวิสิทธิ์ ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 4 พฤศจิกายน 2565
113/2565
46 นางสาวสุภาพร สาธุชาติ ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 4 พฤศจิกายน 2565
114/2565
47 นางพรทิพย์ รอตเอี่ยม ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 4 พฤศจิกายน 2565
115/2565
48 นางสาวสุชาดา โพธา วัดบางกระเจ็ด 4 พฤศจิกายน 2565
116/2565
49 นายธนวัฒน์ จันมา วัดบางกระเจ็ด 4 พฤศจิกายน 2565
117/2565
50 นางสาวกัลยารัตน์ เอมบัณฑิตย์ วัดบางกระเจ็ด 4 พฤศจิกายน 2565
118/2565
51 นายเปรมกมล นุ่มน้อย วัดบางกระเจ็ด 4 พฤศจิกายน 2565
119/2565
52 นายณัฐวัฒน์ บัลลังก์เดช วัดบางกระเจ็ด 4 พฤศจิกายน 2565
120/2565
53 นางสาววรนุช สมพร ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 4 พฤศจิกายน 2565
121/2565
54 นางประทุมพร ศรีสะเกศ ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 4 พฤศจิกายน 2565
122/2565
55 ว่าที่ ร.ต. ทวิชัย ละอองเอก ไทยรัฐวิทยา ๔๑(บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 4 พฤศจิกายน 2565
123/2565
56 นางจีราพัชร วัชธนธิกุลพงศ์ ไทยรัฐวิทยา ๔๑(บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 4 พฤศจิกายน 2565
124/2565
57 นางสาวนัยนาภรณ์ เข็มทอง ไทยรัฐวิทยา ๔๑(บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 4 พฤศจิกายน 2565
125/2565
58 นางสาวภัทราภรณ์ จันทะมาตร ไทยรัฐวิทยา ๔๑(บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 4 พฤศจิกายน 2565
126/2565
59 นางสาวสุพักตร์ รามหาร ไทยรัฐวิทยา ๔๑(บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 4 พฤศจิกายน 2565
127/2565
60 นางสาวณัฐพัชร์ เหลืองเพชรงาม ไทยรัฐวิทยา ๔๑(บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 4 พฤศจิกายน 2565
128/2565
61 นางสาวเบญจวรรณ รัตนชน ไทยรัฐวิทยา ๔๑(บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 4 พฤศจิกายน 2565
129/2565
62 นางสาวกัญญพัชร์ เหรียญเพ็ชรสุข ไทรทองอุปถัมภ์ 4 พฤศจิกายน 2565
130/2565
63 นางสาววราภรณ์ ภูขะมา วัดชำป่างาม 4 พฤศจิกายน 2565
131/2565
64 นางสุนันท์ สุทธิศักดิ์ วัดชำป่างาม 4 พฤศจิกายน 2565
132/2565
65 นางนริสรา สมุทรทอง วัดชำป่างาม 4 พฤศจิกายน 2565
133/2565
66 นางสาวบัวแก้ว คำหอมกุล วัดชำป่างาม 4 พฤศจิกายน 2565
134/2565
67 นางสาวพาขวัญ คงเสือ วัดชำป่างาม 4 พฤศจิกายน 2565
135/2565
68 นางสาวศุภวรรณ เกิดมงคล วัดชำป่างาม 4 พฤศจิกายน 2565
136/2565
69 นายพุฒิพงศ์ ศิริสวัสดิ์ วัดชำป่างาม 4 พฤศจิกายน 2565
137/2565
70 นางสาวประกายแก้ว ห่อทรัพย์ วัดชำป่างาม 4 พฤศจิกายน 2565
138/2565
71 นางสาวสุกัญญา เกตุมาลา วัดชำป่างาม 4 พฤศจิกายน 2565
139/2565
72 นางสาวมานิด แสงกล้า วัดชำป่างาม 4 พฤศจิกายน 2565
140/2565
73 นางระพีพร ตันเจริญ วัดชำป่างาม 4 พฤศจิกายน 2565
141/2565
74 นางพิมพ์พลอย นพโสพณ วัดชำป่างาม 4 พฤศจิกายน 2565
142/2565
75 นางสาวอำภา น้อยสนิท วัดชำป่างาม 4 พฤศจิกายน 2565
143/2565
76 นายธงชัย การัตน์ วัดชำป่างาม 4 พฤศจิกายน 2565
144/2565
77 นางสาวสุธามาศ นีระนิตย์ บ้านท่าทองดำ 4 พฤศจิกายน 2565
145/2565
78 นางเมตตา อุ้มพิมาย บ้านท่าทองดำ 4 พฤศจิกายน 2565
146/2565
79 นางสาวณัฐวดี เปี่ยมเจริญ บ้านท่าทองดำ 4 พฤศจิกายน 2565
147/2565
80 นางสาวเหรียญทอง งาหอม บ้านท่าทองดำ 4 พฤศจิกายน 2565
148/2565
81 นางสาวศิริรัตน์ ไชยสมบัติ บ้านท่าทองดำ 4 พฤศจิกายน 2565
149/2565
82 นายสมบัติ มาศงามเมือง บ้านท่าทองดำ 4 พฤศจิกายน 2565
150/2565
83 นายอาคม ยิ้มเจริญ บ้านคลองยายสร้อย 4 พฤศจิกายน 2565
151/2565
84 นายอนุรักษ์ สมคำ บ้านท่าทองดำ 4 พฤศจิกายน 2565
152/2565
85 นายบุญธรรม มาดี บ้านท่าทองดำ 4 พฤศจิกายน 2565
153/2565
86 นางสาวสุทธิมนต์ อินทร์จันทร์ บ้านท่าทองดำ 4 พฤศจิกายน 2565
154/2565
87 นายสุเทพ ลำดวน บ้านท่าทองดำ 4 พฤศจิกายน 2565
155/2565
88 นางสาวบุญญิสา แซ่ซื้อ บ้านคลองยายสร้อย 4 พฤศจิกายน 2565
156/2565
89 นายศรัทธา ม่วงดี บ้านท่าทองดำ 4 พฤศจิกายน 2565
157/2565
90 นางสาวขันทอง นนตีนอก บ้านคลองอุดม 4 พฤศจิกายน 2565
158/2565
91 นางสาวบุษบา ทาทอง บ้านท่าทองดำ 4 พฤศจิกายน 2565
159/2565
92 นางสาวปวีณา นวลผ่อง บ้านท่าทองดำ 4 พฤศจิกายน 2565
160/2565
93 นางสาววิไลรัตน์ มณีโชติ บ้านโป่งเจริญ 4 พฤศจิกายน 2565
161/2565
94 นางสายพิน ชนางวัลย์ วัดชำป่างาม 4 พฤศจิกายน 2565
162/2565
95 นางสุภาพร นะมามะกะ บ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 4 พฤศจิกายน 2565
163/2565
96 นางสาวอุไรวรรณ จันทร์เหล่าหลวง บ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 4 พฤศจิกายน 2565
164/2565
97 นางมนสิริ คำภาวงษ์ บ้านมาบนาดี 4 พฤศจิกายน 2565
165/2565
98 นางพรรณพรรษ โชติทอง บ้านมาบนาดี 4 พฤศจิกายน 2565
166/2565
99 นายพิทักษ์ บุญญะราช บ้านมาบนาดี 4 พฤศจิกายน 2565
167/2565
100 นายภัทรนันท์ ขันคำ บ้านมาบนาดี 4 พฤศจิกายน 2565
168/2565
101 นางสาววรารัตน์ สุขวิเศษ บ้านมาบนาดี 4 พฤศจิกายน 2565
169/2565
102 นางสาวมลฤดี อำนวยโภชน์ บ้านมาบนาดี 4 พฤศจิกายน 2565
170/2565
103 นางสาวอรุณรัตน์ บุ่งนาม บ้านมาบนาดี 4 พฤศจิกายน 2565
171/2565
104 นายจักรกฤษณ์ ยวงรัมย์ บ้านมาบนาดี 4 พฤศจิกายน 2565
172/2565
105 นางสาวสุจิตรา ทิมศรี บ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 4 พฤศจิกายน 2565
173/2565
106 นายบุญทวี ดิษริยะกุล บ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 4 พฤศจิกายน 2565
174/2565
107 นายรัฐพงษ์ มูลทาดี บ้านคลองอุดม 4 พฤศจิกายน 2565
175/2565
108 นางสาวสิริวิมล ขันติมิตร บ้านคลองอุดม 4 พฤศจิกายน 2565
176/2565
109 นางสาวปัทมาพร มานะต่อ วัดชำป่างาม 4 พฤศจิกายน 2565
177/2565
110 นางวันวิสา ภูมิภักดิ์ บ้านมาบนาดี 4 พฤศจิกายน 2565
178/2565
111 นางแสงจันทร์ ปัญยาง วัดชำป่างาม 4 พฤศจิกายน 2565
179/2565
112 นางสาวปัทมาพร สงคราม บ้านมาบนาดี 4 พฤศจิกายน 2565
180/2565
113 นายประสงค์ การะเกต บ้านลาดกระทิง 4 พฤศจิกายน 2565
181/2565
114 นางเรียม มิ่งฉาย ไทยรัฐวิทยา ๔๑(บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ) 4 พฤศจิกายน 2565
182/2565
115 นางสาวขวัญหทัย เหรียญทอง ไทรทองอุปถัมภ์ 4 พฤศจิกายน 2565
183/2565
116 นางสาวบุษบงร์ บุกรอ ไทรทองอุปถัมภ์ 4 พฤศจิกายน 2565
184/2565
117 นางจิราภรณ์ ปรีดานนท์ ไทรทองอุปถัมภ์ 4 พฤศจิกายน 2565
185/2565
118 นางสาวอาภาภรณ์ เฉยกลาง ไทรทองอุปถัมภ์ 4 พฤศจิกายน 2565
186/2565
119 นางสาวกรชนก พรทวีสุข ไทรทองอุปถัมภ์ 4 พฤศจิกายน 2565
187/2565
120 นายเปรมปราโมทย์ ภูวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ไทรทองอุปถัมภ์ 4 พฤศจิกายน 2565
188/2565
121 นางสาวธนาวรรณ ระคนจันทร์ วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 4 พฤศจิกายน 2565
189/2565
122 นางสาวจิราภรณ์ ธีรประพฤทธิ์ บ้านหนองประโยชน์ 4 พฤศจิกายน 2565
190/2565
123 นางสาวจุฑาทิพย์ บุญมา วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 4 พฤศจิกายน 2565
191/2565
124 นางสาวศิรินภา บุญผิว วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 4 พฤศจิกายน 2565
192/2565
125 นางสาววริฏฐา ศิริธงชัยกุล วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 4 พฤศจิกายน 2565
193/2565
126 นางสาวเสาวลักษณ์ ฤทธิ์ศรี วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 4 พฤศจิกายน 2565
194/2565
127 นางสาวพุทธชาติ นิวัตร์ บ้านหนองประโยชน์ 4 พฤศจิกายน 2565
195/2565
128 นางกชสร ไกรล้อมบุญ บ้านหนองประโยชน์ 4 พฤศจิกายน 2565
196/2565
129 นางสาวอักษราภัค แสงเจริญ บ้านหนองประโยชน์ 4 พฤศจิกายน 2565
197/2565
130 นางสาวบุศรากร สาคะเรศ บ้านคลองสอง 4 พฤศจิกายน 2565
198/2565
131 นางณัฐชา ชวดสลุง บ้านคลองสอง 4 พฤศจิกายน 2565
199/2565
132 นางสาวสุกัญญา พลหล้า บ้านคลองสอง 4 พฤศจิกายน 2565
200/2565
133 นางวรัญญา ประพันธ์ บ้านคลองสอง 4 พฤศจิกายน 2565
201/2565
134 ว่าที่ร้อยตรีทรงวุฒิ เทศชวน บ้านคลองสอง 4 พฤศจิกายน 2565
202/2565
135 นางสาวดวงตา บุญประดับ ไทรทองอุปถัมภ์ 4 พฤศจิกายน 2565
203/2565
136 นางสาววนิสา โพธิมากูล ไทรทองอุปถัมภ์ 4 พฤศจิกายน 2565
204/2565
137 นางสาวรดา พิมพาวัฒน์ ไทรทองอุปถัมภ์ 4 พฤศจิกายน 2565
205/2565
138 นายคงสิทธิ์ อิทธโยภาสกุล ไทรทองอุปถัมภ์ 4 พฤศจิกายน 2565
206/2565
139 นางสาวณัฐวรรณ ละมั่งทอง บ้านคลองสอง 4 พฤศจิกายน 2565
207/2565
140 นางปริญญาภรณ์ บุษบากร บ้านศรีเจริญทอง 4 พฤศจิกายน 2565
208/2565
141 นางสาวญาดา บุญศรี บ้านศรีเจริญทอง 4 พฤศจิกายน 2565
209/2565
142 นางสาววาสนา โอสถประสาท บ้านศรีเจริญทอง 4 พฤศจิกายน 2565
210/2565
143 นางสาวจันทร์จิรา ยะรังษี บ้างหนองขาหยั่ง 4 พฤศจิกายน 2565
211/2565
144 นางสาวเกวลิน รังกลาง บ้างหนองขาหยั่ง 4 พฤศจิกายน 2565
212/2565
145 นางสาวจิตติวรรณ จามชาติ บ้างหนองขาหยั่ง 4 พฤศจิกายน 2565
213/2565
146 นางสกุลทิพย์ เจริญราช บ้างหนองขาหยั่ง 4 พฤศจิกายน 2565
214/2565
147 นางชารวี ห่อทรัพย์ บ้างหนองขาหยั่ง 4 พฤศจิกายน 2565
215/2565
148 นางสาวชลธิชา ทุมกานนท์ บ้างหนองขาหยั่ง 4 พฤศจิกายน 2565
216/2565
149 นางสาวเสาวลักษณ์ วิบูลย์เลิศ บ้างหนองขาหยั่ง 4 พฤศจิกายน 2565
217/2565
150 นางสาวเสาวลักษณ์ วิบูลย์เลิศ บ้างหนองขาหยั่ง 4 พฤศจิกายน 2565
217/2565
151 นางสาวกิ่งแก้ว จันทร์แดง บ้างหนองขาหยั่ง 4 พฤศจิกายน 2565
218/2565
152 นางสาวรุ่งทิวา​ แซ่ตั๊น บ้านศรีเจริญทอง 4 พฤศจิกายน 2565
219/2565
153 นางสาวณัฏฐ์นรี ใจซื่อกุล บ้านร่มโพธิ์ทอง 4 พฤศจิกายน 2565
220/2565
154 นางสุนทรี เนาแสง บ้านร่มโพธิ์ทอง 4 พฤศจิกายน 2565
221/2565
155 นายพีรพล สำราญจิตร บ้านร่มโพธิ์ทอง 4 พฤศจิกายน 2565
222/2565
156 นางสาวพิมพา ดำรงค์ บ้านร่มโพธิ์ทอง 4 พฤศจิกายน 2565
223/2565
157 นางสาวอรศิริ นาศรี บ้านร่มโพธิ์ทอง 4 พฤศจิกายน 2565
224/2565
158 นายครองขวัญ ผู้มีสัตย์ บ้านร่มโพธิ์ทอง 4 พฤศจิกายน 2565
225/2565
159 นางสาวนพรัตน์ เดชบุญ บ้านศรีเจริญทอง 4 พฤศจิกายน 2565
226/2565
160 นางสาวเพ็ญประภา ปั้นเจริญ บ้านศรีเจริญทอง 4 พฤศจิกายน 2565
227/2565
161 นางสาวโสภาวรรณ อธิราชเทวินทร์ บ้างหนองขาหยั่ง 4 พฤศจิกายน 2565
228/2565
162 นายมาโนช คงเมือง บ้านร่มโพธิ์ทอง 4 พฤศจิกายน 2565
229/2565
163 นางสาวเพชรไพลิน มหาเพชร บ้านร่มโพธิ์ทอง 4 พฤศจิกายน 2565
230/2565
164 นางสาวสุวรรณภา สง่างาม บ้านศรีเจริญทอง 4 พฤศจิกายน 2565
231/2565
165 นางปาริชาติ บุญมาก บ้านศรีเจริญทอง 4 พฤศจิกายน 2565
232/2565
166 นางกัญสพัฒน์ อธิโชติทวีกุล บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
233/2565
167 นางสาวชฎาภรณ์ ก้อนครบุรี บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
234/2565
168 นางสาวสายรุ้ง อินทร์วิเศษ บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
235/2565
169 นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
236/2565
170 นางสาววันดี เธียรประมุข บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
237/2565
171 นางสาวศิริรัตน์ รอดมั่นคง บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
238/2565
172 น.ส.ปิยะวรรณ​ ยี่สารพัฒน์ บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
239/2565
173 นางเกษร แจ่มใส บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
240/2565
174 นายสมชาย เหลืองอ่อน บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
241/2565
175 นางสาวฐิตาภรณ์ อินทศรี บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
242/2565
176 นางสาวธัญรัตน์ เทพกิฬา บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
243/2565
177 นายชิต นพเกียรติ วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 4 พฤศจิกายน 2565
244/2565
178 นางธนัชชา นาแพง บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
245/2565
179 นายณัฐวุฒิ ร้อยสา บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
246/2565
180 นายธนวุฒิ กาตีวงศ์ บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
247/2565
181 นายชัชวาล แสงทอง บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
248/2565
182 นางสาวสุฑามาศ รอดอุดม วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 4 พฤศจิกายน 2565
249/2565
183 นางสาวกาญจนา บุญมี บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
250/2565
184 นายกฤษฎา อู่เงิน บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
251/2565
185 นางสาวศศิภัสสร ทัพพ์ปกรณ์ บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
252/2565
186 นายกายกานต์ แก้วคำ วัดพงษาราม 4 พฤศจิกายน 2565
253/2565
187 นางสาวสิรกมล ศรีมุณี บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
254/2565
188 นางสมใจ สุวรรณกูล บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
255/2565
189 นางพรพิมล โชติโก บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
256/2565
190 นางลัดดาวัลย์ ชื่นใจดี บ้านเขาหินซ้อน 4 พฤศจิกายน 2565
257/2565
191 นางสาวนภาภรณ์ พ่วงศิริ บ้านห้วยหิน 4 พฤศจิกายน 2565
258/2565
192 นางสาวอภิญญา เหง้าประสิทธิ์ วัดแสนภุมราวาส 4 พฤศจิกายน 2565
259/2565
193 นายราชัน พรมพินิจ บ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 4 พฤศจิกายน 2565
260/2565
194 ร้อยตรีหญิงวาทินี เสนพงษ์ บ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 4 พฤศจิกายน 2565
261/2565
195 นางสาวนุชจรีย์ พรหมลา บ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 4 พฤศจิกายน 2565
262/2565
196 นางสาววรรณรี สรประสิทธิ์ บ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 4 พฤศจิกายน 2565
263/2565
197 นางสาวอริสรา คงศิริ บ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) 4 พฤศจิกายน 2565
264/2565
198 นางสาวนันท์นภัสสร ศิรินัย บ้านมาบนาดี 4 พฤศจิกายน 2565
265/2565
199 นางสาวทัณฑิกา จาบประโคน วัดหัวสำโรง 4 พฤศจิกายน 2565
266/2565
200 นางสาวจีรนันท์ อินดี วัดหัวสำโรง 4 พฤศจิกายน 2565
267/2565
201 นางสาววิภาภรณ์ ฟังเย็น วัดหัวสำโรง 4 พฤศจิกายน 2565
268/2565
202 นางสาววันวิสา สำราญ วัดหัวสำโรง 4 พฤศจิกายน 2565
269/2565
203 นายปริญญา ผดุงกิจ วัดทุ่งยายชี 4 พฤศจิกายน 2565
270/2565
204 นางสาวจุรีพร ป้องสีดา วัดไผ่แก้ว 4 พฤศจิกายน 2565
271/2565
205 นางสาวเยาวลักษณ์ ใจพันธ์ วัดหัวสำโรง 4 พฤศจิกายน 2565
272/2565
206 นายรังสรรค์ วรรณพิรุณ วัดทุ่งยายชี 4 พฤศจิกายน 2565
273/2565
207 นางสาวพัทธวรรณ กุติการณ์ บ้านศรีเจริญทอง 4 พฤศจิกายน 2565
274/2565
208 นายศรีวิชัย ชัยฉลาด วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 4 พฤศจิกายน 2565
275/2565
209 นางสาวสยุมพร อินทศรี วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 4 พฤศจิกายน 2565
276/2565
210 นายภควัต บัวบาล วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 4 พฤศจิกายน 2565
277/2565
211 นางขวัญจิตต์ จิรดำรงกุล วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 4 พฤศจิกายน 2565
278/2565
212 นางภัสจิรา จำปาไชย วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 4 พฤศจิกายน 2565
279/2565
213 นางสาววิจัย ดิษฐศรี วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 4 พฤศจิกายน 2565
280/2565
214 นางนิจพร เสนฉิม วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 4 พฤศจิกายน 2565
281/2565
215 นายรวิโรจน์ วีระชาติ บ้านทุ่งส่อหงษา 4 พฤศจิกายน 2565
282/2565
216 นางสาวภารดี ชนะชัยรุ่งกมล วัดทุ่งยายชี 4 พฤศจิกายน 2565
283/2565
217 นางดวงนภา สินวิสูตร วัดทุ่งยายชี 4 พฤศจิกายน 2565
284/2565
218 นายธนชิต สุทธิสนธ์ บ้านมาบนาดี 4 พฤศจิกายน 2565
285/2565
219 นางสาวจินตนา กาญจนเกตุ วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร) 4 พฤศจิกายน 2565
286/2565
220 นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมฤดี วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ 4 พฤศจิกายน 2565
287/2565
221 นางสาวอนาวิลา พรจำนงค์ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 4 พฤศจิกายน 2565
288/2565
222 นางอัมมารี คงเจริญ ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง 4 พฤศจิกายน 2565
289/2565
223 นายธนพงศ์ ใจอินทร์ วัดบางกระเจ็ด 4 พฤศจิกายน 2565
290/2565
224 นางสาวนิตยา คะรุรัมย์ บ้านมาบนาดี 4 พฤศจิกายน 2565
291/2565
225 นายพรพิพัฒน์ สุวรรณปะโข บ้านมาบนาดี 4 พฤศจิกายน 2565
292/2565
226 นางสาวมยุรี จูเภา วัดหัวสำโรง 4 พฤศจิกายน 2565
293/2565
227 นางสาวเยาวดี บุญเรือง วัดหัวสำโรง 4 พฤศจิกายน 2565
294/2565
228 นางสาวอรอุษา พิศวงษ์ วัดหัวสำโรง 4 พฤศจิกายน 2565
295/2565
229 นางสาวประกายมาศ มณฑศก วัดหัวสำโรง 4 พฤศจิกายน 2565
296/2565
230 นางสาวขวัญเรือน เดชพิพัฒน์ วัดหัวสำโรง 4 พฤศจิกายน 2565
297/2565
231 นางสาวธนภรณ์ สืบวงษ์นาท วัดหัวสำโรง 4 พฤศจิกายน 2565
298/2565
232 นางสาวปิยธิดา พลชา วัดหัวสำโรง 4 พฤศจิกายน 2565
299/2565
233 นางสาวนุชจิรา พุฒสุวรรณ บ้านไร่ดอน 4 พฤศจิกายน 2565
300/2565
234 นางอรุณ นพทิพย์ วัดหัวสำโรง 4 พฤศจิกายน 2565
301/2565
235 นางศิวพร อนุศิริ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 4 พฤศจิกายน 2565
302/2565
236 นางสาวเฉลิมศรี เทพสาตรา วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 4 พฤศจิกายน 2565
303/2565
237 นางสุคนธา ภุคุกะ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 4 พฤศจิกายน 2565
304/2565
238 นางสาวรัชนี วงศ์สุข วัดเกาะแก้วเวฬุวัน 4 พฤศจิกายน 2565
305/2565
239 นางสาวจุฬาพร โคตรทิพย์ บ้านหนองยาง 4 พฤศจิกายน 2565
306/2565


       

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com