ระบบดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์ OCS : Online Certificate System สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ระบบ OCS : Online Certificate System
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัน เดือน ปี
ที่อบรม
ชื่อ กิจกรรม/โครงการ
วันที่มอบ
ใบเกียรติบัตร
เลขที่เกียรติบัตร
ตั้งแต่ - ถึง
1 - 2 สิงหาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 รุ่นที่ 1
1 กันายน 2565
26 กันยายน - 4 ตุลาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1-4
4 พฤศจิกายน 2565
25 - 26 พฤศจิกายน 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 5
9 ธันวาคม 2565
16 พฤศจิกายน 2565 ประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ระดับ 2 ดาว
16 พฤศจิกายน 2565
18 - 19 ธันวาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นวิทยากรการขับเคลื่อนลงสู่นักเรียนและผู้ปกครอง
29 ธันวาคม 2565
8 กันยายน 2565 รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 20 พ.ศ.2566
16 มกราคม 2566
4 สิงหาคม 2565 OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564
16 มกราคา 2566
22 ธันวาคม 2565 โครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
10 มกราคม 2566


         

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com