ที่
เรื่อง
ว/ด/ป
เอกสาร
สพฐ.
เอกสาร
สพท.
กรอกข้อมูล
รายงานข้อมูล
1 เรียน ท่านเขตทุกท่าน (สพป/สพม) ผมได้มอบหมายให้ ดร สุวิทย์ บึงบัว สำรวจ การเตรียมความพร้อมในการเรียนทางไกล และได้แจ้ง ศน กับ ท่านรองเขต ที่รับผิดชอบงานการศึกษาทางไกลทราบแล้ว เกือบทุกเขตพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อาจมีบางเขตพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อย ฝากท่านช่วยติดตาม กำกับ ให้แล้วเสร็จภายในบ่ายสามโมงวันนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
2021-04-21
2 การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) ภาคเรียนที่ 2/2563 (ทุกโรงเรียนเข้ากรอกข้อมูล)
2020-12-25
3 (ต่อ) การรายงานระยะที่ 3 ระบบประเมินตนเองของสถานศึกษา (รร.รายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย.2563)
2020-06-12
4 (ต่อ) การรายงานระยะที่ 3 ระบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน (รร.รายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย.2563)
2020-06-12
5 การรายงานระยะที่ 3 ให้ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนไปดำเนินการ 1.(01 แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา) 2.(02 หนังสือรับรองของสถานศึกษา) 3.(03 แบบรายงานผลของเขตพื้นที่) 4.(04 แบบแจ้งผลของ กศจ) 5.คู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา (รร.รายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย.2563)
2020-06-12

view 1617

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
version 1.1