ที่
เรื่อง
ว/ด/ป
เอกสาร
สพฐ.
เอกสาร
สพท.
กรอกข้อมูล
รายงานข้อมูล
1 การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) ภาคเรียนที่ 2/2563 (ทุกโรงเรียนเข้ากรอกข้อมูล)
2020-12-25
2 (ต่อ) การรายงานระยะที่ 3 ระบบประเมินตนเองของสถานศึกษา (รร.รายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย.2563)
2020-06-12
3 (ต่อ) การรายงานระยะที่ 3 ระบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน (รร.รายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย.2563)
2020-06-12
4 การรายงานระยะที่ 3 ให้ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนไปดำเนินการ 1.(01 แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา) 2.(02 หนังสือรับรองของสถานศึกษา) 3.(03 แบบรายงานผลของเขตพื้นที่) 4.(04 แบบแจ้งผลของ กศจ) 5.คู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา (รร.รายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย.2563)
2020-06-12

view 1468

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
version 1.1