ที่
เรื่อง
ว/ด/ป
เอกสาร
สพฐ.
เอกสาร
สพท.
กรอกข้อมูล
รายงานข้อมูล
1 แบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที่ 1/2564
2021-06-24
2 เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสพป ฉะเชิงเทรา เขต 2 เรื่อง เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลฯ ขอความร่วมมือดำเนินการ ดังนี้ 1. สำรวจนักเรียนรายบุคคล ตามแบบที่ส่งให้ (อ้างถึง หนังสือ ศธ 04033/1427 ลงวันที่ 13 พ.ค..2564) พร้อมทั้งนำแบบสำรวจแนบเข้าระบบตามข้อ 2. https://drive.google.com/file/d/12sOIEsxdvP1Poj_q7tVxFFGGbrXOtEpw/view?usp=sharing 2.สรุปข้อมูลเข้าระบบฯ ที่ลิ้งค์ http://www.tecs4.com/intranet/covid-19/admin/sc/index.php 3. ประเมินตนเอง พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรฐานของกรมอนามัย 44 ข้อ และแนบเอกสารการประเมินตนเองที่ลิ้ง http://www.tecs4.com/intranet/covid-19/admin/sc/index.php (หมายเหตุ : ดาวโหลดไฟล์แบบกรอกข้อมูล ที่ลิ้ง https://drive.google.com/file/d/1Oyx1HriWsPrnDBKygxZzCvMHXLUGlLIT/view?usp=sharing ) นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
2021-05-14
3 เรียน ท่านเขตทุกท่าน (สพป/สพม) ผมได้มอบหมายให้ ดร สุวิทย์ บึงบัว สำรวจ การเตรียมความพร้อมในการเรียนทางไกล และได้แจ้ง ศน กับ ท่านรองเขต ที่รับผิดชอบงานการศึกษาทางไกลทราบแล้ว เกือบทุกเขตพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อาจมีบางเขตพื้นที่ที่ยังไม่เรียบร้อย ฝากท่านช่วยติดตาม กำกับ ให้แล้วเสร็จภายในบ่ายสามโมงวันนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
2021-04-21
4 การติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) ภาคเรียนที่ 2/2563 (ทุกโรงเรียนเข้ากรอกข้อมูล)
2020-12-25
5 (ต่อ) การรายงานระยะที่ 3 ระบบประเมินตนเองของสถานศึกษา (รร.รายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย.2563)
2020-06-12
6 (ต่อ) การรายงานระยะที่ 3 ระบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียน (รร.รายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย.2563)
2020-06-12
7 การรายงานระยะที่ 3 ให้ดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนไปดำเนินการ 1.(01 แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา) 2.(02 หนังสือรับรองของสถานศึกษา) 3.(03 แบบรายงานผลของเขตพื้นที่) 4.(04 แบบแจ้งผลของ กศจ) 5.คู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา (รร.รายงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิ.ย.2563)
2020-06-12

view 2099