เขตคุณภาพ:
โรงเรียน:
Link:
 link ไฟล์จาก Google Drive
สถานะ

เมื่อโรงเรียนรายงานข้อมูลในระบบแล้ว จะต้องได้รับการยืนยันข้อมูลจากผู้ดูแลระบบก่อน ข้อมูลที่รายงานจึงจะแสดงผลในหน้า รายงานการกรอกข้อมูล


กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
version 1.1