ที่
เรื่อง
กฎ/ระเบียบ/ประกาศ
คำสั่ง
1
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด - 19 ในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
2
มาตรการการป้องกันการแพรระบาดของโรคต ่ ิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
ประกาศ สพฐ. มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด สพท/รร.
4
คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน
5
ประกาศ ศธ. เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564
6
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๓) (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
7
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปี 2564
8
ศธ.เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จากเดิม 17 พ.ค. เป็นวันที่ 1 มิ.ย.2564
9
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒) (๒๙ เมษายน ๒๕๖๔)
10
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๑) (๒๘ เมษายน ๒๕๖๔)
11
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๐) (๑๖ เมษายน ๒๕๖๔)
12
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๙) (๙ เมษายน ๒๕๖๔)
13
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๘) (๒๙ มกราคม ๒๕๖๔)
14
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๗) (๖ มกราคม ๒๕๖๔)
15
การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ๓ มกราคม ๒๕๖๔)
16
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ที่ 1 /๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (๓ มกราคม ๒๕๖๔)
17
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) (๓ มกราคม ๒๕๖๔)
18
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕) (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓)
19
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๔) (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)
20
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓)
21
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒)
22
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑)
23
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐)
24
ข้อกำหนดตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 8-9
25
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) (หน้า 39-หน้า 42 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 114 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)
26
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) (หน้า 4-หน้า 6 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 102 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
27
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) (หน้า 1-หน้า 3 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 102 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
28
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) (หน้า 77 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 100 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 29 เมษายน 2563)
29
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) (หน้า 86 หน้า 87 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 83ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 เมษายน 2563)
30
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) (หน้า 1 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 76ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 เมษายน 2563)
31
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) (หน้า 10-หน้า 16 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 69 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563)
32
ข้อกำหนดตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่เกี่ยวกับการศึกษา
33
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สพฐ.
34
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
view 1042