ที่
เรื่อง
กฎ/ระเบียบ/ประกาศ
คำสั่ง
1
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๗) (๖ มกราคม ๒๕๖๔)
2
การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ๓ มกราคม ๒๕๖๔)
3
คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ที่ 1 /๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (๓ มกราคม ๒๕๖๔)
4
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖) (๓ มกราคม ๒๕๖๔)
5
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๕) (๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓)
6
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๔) (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)
7
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๓)
8
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๒)
9
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๑)
10
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระรำชกำหนด กำรบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐)
11
ข้อกำหนดตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 8-9
12
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 7) (หน้า 39-หน้า 42 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 114 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563)
13
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) (หน้า 4-หน้า 6 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 102 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
14
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) (หน้า 1-หน้า 3 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 102 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563)
15
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) (หน้า 77 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 100 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 29 เมษายน 2563)
16
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) (หน้า 86 หน้า 87 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 83ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 10 เมษายน 2563)
17
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) (หน้า 1 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 76ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 2 เมษายน 2563)
18
ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) (หน้า 10-หน้า 16 เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 69 ง ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563)
19
ข้อกำหนดตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่เกี่ยวกับการศึกษา
20
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สพฐ.
21
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
view 705

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
version 1.1