ตารางรายละเอียดการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตประจำเขตตรวจราชการที่ 8
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลดไฟล์
1
ข้อตกลงเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต เลขที่ 1/2563
2
ใบเสนอราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3
ข้อมูลการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4
คำสั่ง สพป.ชลบุรี เขต 1 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นที่ฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 8
5
คำสั่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เรื่องแต่่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2563
6
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2565)


       

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com