รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และทุกโรงเรียนในสังกัด
เพื่อการดูแล ช่วยเหลือ ป้องการ และการเฝ้าระวัง สำหรับทุกคนในสังกัด

วันที่รายงาน:
ลำดับที่:
ครั้งที่รายงาน:
คำนำหน้า :
ชื่อนามสกุล:
ระบบจะไม่เปิดเผยชื่อต่อสาธารณะ
อายุ:
ปี
เพศ:
ตำแหน่ง:
สถานที่ทำงาน:
อำเภอ:
เบอร์โทร:

ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย - กั้น เช่น 0981234567
แบบฟอร์มด้านล่างนี้ ให้เลือกกรอกข้อมูล ข้อใดข้อหนึ่งที่แบ่งตามแถบสี (1) (2) (3) (4) ตามความเป็นจริง
(1) ตรวจพบเชื้อเมื่อ:

รูปแบบ ปี - เดือน -วัน เช่น 2021-01-01
(2) อยู่ใน timeline ของผู้ติดเชื้อ
(เสี่ยงสูง)
หากท่านอยู่ในกลุ่มนี้ กรุณาระบุ รายที่ , วันที่, จังหวัด ให้ครบถ้วน
รายที่:
วันที่:

รูปแบบ ปี - เดือน -วัน เช่น 2021-01-01
จังหวัด:
(3)ใกล้ชิดคนที่อยู่ในข้อ (2)
(เสี่ยงต่ำ) :

กรุณาระบุรายละเอียด
(4) ข้อมูลการรักษา:

ระบุรายละเอียด
อ้างอิงการรายงานลำดับที่:
กรณีรายงานครั้งแรก ไม่ต้องเลือก การอ้างอิงนี้