ผลการประเมิน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

ผลการประเมิน
ระดับผลการประเมิน / ปีงบประมาณ
ปี 2566 ปี 2565 ปี 2564
1 ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (e-MES)
2 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(KRS)
3 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (Smart OBEC)
4 ผลการประเมินเขตสุจริต ITA
4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 PMQA 4.37500
4 ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน Quick Policy :QP) รอบ 6 เดือน 2.42 พอใช้