แบบสำรวจอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

คำชี้แจง ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ COVID-19
............................................................................

1. รหัสโรงเรียน 24020137 โรงเรียน บ้านเทพประทาน เขตคุณภาพที่ 17 อำเภอ ท่าตะเกียบ
2. จำนวนครู 15 คน
3. จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน/จำนวนห้องเรียน ใช้ข้อมูลนระบบ DMC ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
4. ข้อมูลอุปกรณ์การจัดการจัดการศึกษาทางไกล หากข้อใด ช่องใด ไม่มีจำนวนให้ใส่เลข 0

อุปกรณ์
จำนวนอุปกรณ์ครู(ใส่ตัวเลข)
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อถ้ามี)
จำนวนอุปกรณ์นักเรียน(ใส่ตัวเลข)
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อถ้ามี)
หมายเหตุ
อ.1
อ.2
อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
อ.1
อ.2
อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
1.computer PC
มีกล้อง web camera
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.notebook
0
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
0
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3.โทรศัพท์มือถือ
0
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
0
14
21
15
0
5
13
10
24
9
17
12
4.แท็บเล็ต
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5.microphone
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6.ลำโพง หรือ
headphoe
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
4
7.อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง
0
1
1
0
1
1
1
1
1
2
0
2
0
11
10
0
0
0
0
20
24
1
0
12
8.tv ที่ดูช่อง
DLTV ได้
0
0
0
1

1
0
1
1
1
2
1
0
0
3
6
10
0
5
12
10
5
4
10
10
9.tv ที่เชื่อมต่อ internetได้
0
1
1
1
1
0
1
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
5
2