แบบสำรวจอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

คำชี้แจง ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ COVID-19
............................................................................

1. รหัสโรงเรียน 24020117 โรงเรียน ตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์) เขตคุณภาพที่ 15 อำเภอ แปลงยาว
2. จำนวนครู 26 คน
3. จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน/จำนวนห้องเรียน ใช้ข้อมูลนระบบ DMC ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
4. ข้อมูลอุปกรณ์การจัดการจัดการศึกษาทางไกล หากข้อใด ช่องใด ไม่มีจำนวนให้ใส่เลข 0

อุปกรณ์
จำนวนอุปกรณ์ครู(ใส่ตัวเลข)
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อถ้ามี)
จำนวนอุปกรณ์นักเรียน(ใส่ตัวเลข)
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อถ้ามี)
หมายเหตุ
อ.1
อ.2
อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
อ.1
อ.2
อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
1.computer PC
มีกล้อง web camera
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
7
2
2
0
1
4
0
0
0
0
2.notebook
0
0
2
3
2
4
2
1
3
0
0
0
0
20
9
1
10
9
10
5
3
0
0
0
3.โทรศัพท์มือถือ
0
3
3
4
2
3
3
2
2
0
0
0
0
96
73
283
40
66
48
62
50
0
0
0
4.แท็บเล็ต
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
15
0
4
6
1
0
5
2
0
0
0
5.microphone
0
0
1
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
5
0
1
0
0
0
0
10
0
0
0
6.ลำโพง หรือ
headphoe
0
0
3
1
0
1
0
2
1
0
0
0
0
5
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7.อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง
0
3
3
3
2
3
2
2
2
0
0
0
0
42
28
6
36
35
21
20
24
0
0
0
8.tv ที่ดูช่อง
DLTV ได้
0
2
1
3

3
3
1
2
2
0
0
0
0
22
5
22
34
71
16
41
39
0
0
0
9.tv ที่เชื่อมต่อ internetได้
0
3
3
3
3
3
3
2
1
0
0
0
0
24
20
9
5
36
18
11
7
0
0
0