แบบสำรวจอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

คำชี้แจง ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ COVID-19
............................................................................

1. รหัสโรงเรียน 24020108 โรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยหิน เขตคุณภาพที่ 13 อำเภอ สนามชัยเขต
2. จำนวนครู 15 คน
3. จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน/จำนวนห้องเรียน ใช้ข้อมูลนระบบ DMC ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
4. ข้อมูลอุปกรณ์การจัดการจัดการศึกษาทางไกล หากข้อใด ช่องใด ไม่มีจำนวนให้ใส่เลข 0

อุปกรณ์
จำนวนอุปกรณ์ครู(ใส่ตัวเลข)
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อถ้ามี)
จำนวนอุปกรณ์นักเรียน(ใส่ตัวเลข)
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อถ้ามี)
หมายเหตุ
อ.1
อ.2
อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
อ.1
อ.2
อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
1.computer PC
มีกล้อง web camera
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
5
2
3
2.notebook
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
2
0
1
1
2
1
7
4
2
0
4
3
2
3.โทรศัพท์มือถือ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
7
12
12
12
14
40
24
13
19
18
20
21
4.แท็บเล็ต
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
5.microphone
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.ลำโพง หรือ
headphoe
1
1
1
0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
2
13
2
5
7.อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
2
2
0
0
0
0
0
25
0
2
1
15
15
10
8.tv ที่ดูช่อง
DLTV ได้
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
12
1
15
4
10
10
6
1
5
9.tv ที่เชื่อมต่อ internetได้
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
2
1
0
0
0
6
0
5
5
3
6
3
1
2