แบบสำรวจอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

คำชี้แจง ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ COVID-19
............................................................................

1. รหัสโรงเรียน 24020097 โรงเรียน บ้านท่าทองดำ เขตคุณภาพที่ 12 อำเภอ สนามชัยเขต
2. จำนวนครู 15 คน
3. จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน/จำนวนห้องเรียน ใช้ข้อมูลนระบบ DMC ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
4. ข้อมูลอุปกรณ์การจัดการจัดการศึกษาทางไกล หากข้อใด ช่องใด ไม่มีจำนวนให้ใส่เลข 0

อุปกรณ์
จำนวนอุปกรณ์ครู(ใส่ตัวเลข)
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อถ้ามี)
จำนวนอุปกรณ์นักเรียน(ใส่ตัวเลข)
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อถ้ามี)
หมายเหตุ
อ.1
อ.2
อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
อ.1
อ.2
อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
1.computer PC
มีกล้อง web camera
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.notebook
0
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3.โทรศัพท์มือถือ
0
1
1
1
2
1
2
1
1
2
2
1
0
20
15
20
20
25
17
21
16
29
27
23
4.แท็บเล็ต
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.microphone
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.ลำโพง หรือ
headphoe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
7.อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
8.tv ที่ดูช่อง
DLTV ได้
0
0
1
1

2
0
0
0
1
0
2
1
0
9
2
0
7
5
0
0
12
0
0
3
9.tv ที่เชื่อมต่อ internetได้
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0