แบบสำรวจอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอนทางไกล
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

คำชี้แจง ขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์ COVID-19
............................................................................

1. รหัสโรงเรียน 24020063 โรงเรียน วัดหนองแหน เขตคุณภาพที่ 5 อำเภอ พนมสารคาม
2. จำนวนครู 13 คน
3. จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน/จำนวนห้องเรียน ใช้ข้อมูลนระบบ DMC ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563
4. ข้อมูลอุปกรณ์การจัดการจัดการศึกษาทางไกล หากข้อใด ช่องใด ไม่มีจำนวนให้ใส่เลข 0

อุปกรณ์
จำนวนอุปกรณ์ครู(ใส่ตัวเลข)
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อถ้ามี)
จำนวนอุปกรณ์นักเรียน(ใส่ตัวเลข)
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อถ้ามี)
หมายเหตุ
อ.1
อ.2
อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
อ.1
อ.2
อ.3
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
1.computer PC
มีกล้อง web camera
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.notebook
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
6
8
10
12
9
13
16
19
15
0
0
0
3.โทรศัพท์มือถือ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
16
16
25
22
31
27
32
23
29
0
0
0
4.แท็บเล็ต
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.microphone
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.ลำโพง หรือ
headphoe
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.อินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
2
5
16
11
10
8
7
9
12
0
0
0
8.tv ที่ดูช่อง
DLTV ได้
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
0
0
9
10
19
25
20
19
23
14
17
0
0
0
9.tv ที่เชื่อมต่อ internetได้
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
7
5
3
14
10
9
14
5
10
0
0
0