ย้อนกลับ จองห้องประชุมทางไกล  3669 Login   

แบบลงทะเบียนการใช้บริการห้องประชุมทางไกล สพป.ฉะเชิงเทราเขต 2

แบบลงทะเบียน 

รายการจองห้องประชุม


เลขที่
เรื่องที่ประชุม
กลุ่ม /ชื่อผู้จอง
โปรแกรม
หนังสือ
แจ้งประชุม
รายงาน
การประชุม
รับชมย้อนหลัง
ภาพการประชุม
123/2567
อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษษ
 ประชุมวันที่ 2024-03-22
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
สุวลี วงค์กำภู
Zoom Meeting
122/2567
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัด พ.ศ. 2567 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ประชุมวันที่ 2024-03-20
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มนโยบายและแผน/
นางสาวกีระติชาภรณ์ สุพัฒนอารีกูล
Zoom Meeting
121/2567
ชี้แจงแนวทางในรายงานผลการดำเนินงานในระบบปักหมุดสารสนเทศและระบบ e-MES
 ประชุมวันที่ 2024-03-18
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มนโยบายและแผน/
นางสาวคณิศร์ธรา จิรัญยากาญจน์กุล
Zoom Meeting
120/2567
ทบทวนมาตรการการรายงานข่าวและการจัดการความรุนแรงในโรงเรียน
 ประชุมวันที่ 2024-03-12
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวปานฤทัย ปานขวัญ
Zoom Meeting
119/2567
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2567 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร(ม.ท.ศ.)"
 ประชุมวันที่ 2024-03-11
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
สุวลี วงค์กำภู
Zoom Meeting
118/2567
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพลินเรียน เพียรรู้ฯ
 ประชุมวันที่ 2024-02-23
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
Google Meet
117/2567
ประชุมการดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕'๖๗ และการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
 ประชุมวันที่ 2024-02-06
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
ขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
Zoom Meeting
116/2567
มอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ประชุมวันที่ 2024-01-12
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มนโยบายและแผน/
นางสาวกีระติชาภรณ์ สุพัฒนอารีกูล
Google Meet
115/2566
เชิญประชุมมอบนโยบายแก้ปัญหาหนี้สินครู
 ประชุมวันที่ 2023-12-18
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
Zoom Meeting
114/2566
รับฟักงานจัดตั้งงบประมาร รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2568
 ประชุมวันที่ 2023-12-18
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มนโยบายและแผน/
นายคณิศร์ คำบุรี
Zoom Meeting
113/2566
ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งขาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 ประชุมวันที่ 2023-12-07
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มนโยบายและแผน/
คณิศร์ธรา จิรัชยากาญจน์กุล
Zoom Meeting
112/2566
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 ประชุมวันที่ 2023-11-20
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Zoom Meeting
111/2566
การประเมินรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
 ประชุมวันที่ 2023-10-27
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
Zoom Meeting
110/2566
ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานข้อมูลในระบบสินทรัพย์ OBEC-Asset
 ประชุมวันที่ 2023-10-12
ห้องประชุมพุทธโสธร
กลุ่มนโยบายและแผน/
นายคัมภีร์ ไกรล้อมบุญ
Zoom Meeting
109/2566
จัดสรรอัตราว่างคืนเกษียณ ปีงบประมาณ 2566
 ประชุมวันที่ 2023-09-27
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มบริหารงานบุคคล/
นายธนิก มโนเกตุ
Google Meet
108/2566
ประชุมเตรียมความพร้อมในกระบวนการจัดสอบและกิจกรรมอื่นๆ ตามขบเขตงาน
 ประชุมวันที่ 2023-09-06
ห้องประชุมพุทธโสธร
กลุ่มบริหารงานบุคคล/
นางณิชาภา วิบูลย์
Zoom Meeting
107/2566
การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการดูแลด้านจิตสังคมและการคุ้มครองเด็กในโรงเรียน
 ประชุมวันที่ 2023-08-25
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวปานฤทัย ปานขวัญ
Zoom Meeting
106/2566
การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการดูแลด้านจิตสังคมและการคุ้มครองเด็กในโรงเรียน
 ประชุมวันที่ 2023-08-24
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวปานฤทัย ปานขวัญ
Zoom Meeting
105/2566
ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล
 ประชุมวันที่ 2023-09-01
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
ขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
Zoom Meeting
104/2566
กิจกรรมรายการ คลินิก สตผ." ครั้งที่ 7
 ประชุมวันที่ 2023-08-10
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มนโยบายและแผน/
นางนบชุลี เสาวนา
Zoom Meeting
103/2566
ประเมินเพื่อคัดเลือกหรือสรรหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
 ประชุมวันที่ 2023-07-26
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/
นางพัชยา ซือมงกง
Zoom Meeting
102/2566
ก.ค.ศ. Forum ประเด็น : การประเมินในระบบ DPA
 ประชุมวันที่ 2023-07-18
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มบริหารงานบุคคล/
นายธนิก มโนเกตุ
Zoom Meeting
101/2566
ประชุมเพื่อเร่งรัดการเปิดพื้นที่กิจกรรมอาสาสมัครช่วยสอนเสริมฯ
 ประชุมวันที่ 2023-06-27
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/
นายมาโนช โคมเดือน
Google Meet
100/2566
คัดเลือกระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชการ
 ประชุมวันที่ 2023-06-28
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
สุวลี วงค์กำภู
Zoom Meeting
99/2566
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 ประชุมวันที่ 2023-06-23
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นายมหันต์ เวทไธสง
Zoom Meeting
98/2566
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2566
 ประชุมวันที่ 2023-06-19
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
Zoom Meeting
97/2566
เรื่องของการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคัดเลือกครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ระดับเขตตรวจราชการ
 ประชุมวันที่ 2023-06-15
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
สุวลี วงค์กำภู
Google Meet
96/2566
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566
 ประชุมวันที่ 2023-06-06
ห้องประชุมพุทธโสธร
กลุ่มอำนวยการ/
นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
Zoom Meeting
95/2566
การประชุมทบทวน การจัดทำแผนชั้นเรียนของสถานศึกษา และการนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำแผนการรับนักเรียน
 ประชุมวันที่ 2023-06-06
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มนโยบายและแผน/
นางนบชุลี เสาวนา
Zoom Meeting
94/2566
ประชุมกิจกรรมรายการ "คลีนิก สตผ." ครั้งที่ 4
 ประชุมวันที่ 2023-05-18
ห้องประชุมพุทธโสธร
กลุ่มนโยบายและแผน/
นางนบชุลี เสาวนา
Zoom Meeting
93/2566
ประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน .
 ประชุมวันที่ 2023-05-16
ห้องประชุมพุทธโสธร
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/
นายสินธ์ ศรีพลพา
Zoom Meeting
92/2566
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจพเดือนเมษายน 2566
 ประชุมวันที่ 2023-04-24
ห้องประชุมพุทธโสธร
กลุ่มอำนวยการ/
นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
Zoom Meeting
91/2566
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2566
 ประชุมวันที่ 2023-03-15
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ
Zoom Meeting
90/2566
ประชุมทางไกล ก.ค.ศ. Forum ประเด็น การดำเนินการระบบ DPA
 ประชุมวันที่ 2023-03-16
ห้องประชุมพุทธโสธร
กลุ่มบริหารงานบุคคล/
นายธนิก มโนเกตุ
Zoom Meeting
89/2566
ประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมิณผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ประชุมวันที่ 2023-02-09
ห้องประชุม 1 อาคาร 2
กลุ่มนโยบายและแผน/
นางนบชุลี เสาวนา
Zoom Meeting
88/2566
ประชุมทางไกล เนินงานการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
 ประชุมวันที่ 2023-02-08
ห้องประชุมพุทธโสธร
กลุ่มบริหารงานบุคคล/
นางณิชาภา วิบูลย์
Zoom Meeting
87/2566
ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร
 ประชุมวันที่ 2023-01-24
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นางสาวปานฤทัย ปานขวัญ
Zoom Meeting
86/2566
การเตรียมความพร้อมของลูกหนี้เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ "มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน"
 ประชุมวันที่ 2023-01-13
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
นางสาวอนรรฆรียา หนุนชู
Zoom Meeting
85/2566
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖
 ประชุมวันที่ 2023-01-24
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
คณิศร์ธรา จิรัชยากาญจน์กุล
Zoom Meeting
84/2566
การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร "อุ่นใจไซเบอร์" ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (video conference)
 ประชุมวันที่ 2023-01-12
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/
นายสินธ์ ศรีพลพา
Zoom Meeting
83/2566
ก.ค.ศ. FORUM
 ประชุมวันที่ 2023-01-12
ห้องประชุมพุทธโสธร
กลุ่มบริหารงานบุคคล/
นายธนิก มโนเกตุ
Zoom Meeting
82/2566
ขอเชิญประชุมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประชุมวันที่ 2023-01-09
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นาวสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ
Zoom Meeting
81/2565
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕
 ประชุมวันที่ 2022-12-20
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
คณิศร์ธรา จิรัชยากาญจน์กุล
Zoom Meeting
80/2565
ประชุมทางไกล การจัดลำดับที่การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ฯ
 ประชุมวันที่ 2022-12-02
ห้องประชุมพุทธโสธร
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/
นางสาวศิรินพร เดชศรี
Zoom Meeting
79/2565
การประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงมาตรการและมอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา
 ประชุมวันที่ 2022-12-01
ห้องประชุมพุทธโสธร
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นายอนุสิทธิ์ บุญมา
Zoom Meeting
78/2565
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
 ประชุมวันที่ 2022-11-29
ห้องประชุมพุทธโสธร
กลุ่มอำนวยการ/
คณิศร์ธรา จิรัชยากาญจน์กุล
Zoom Meeting
77/2565
ก.ค.ศ. Forum
 ประชุมวันที่ 2022-11-03
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มบริหารงานบุคคล/
นายธนิก มโนเกตุ
Zoom Meeting
76/2565
แถลงข่าวการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และการเยี่ยมบ้านนักเรียน
 ประชุมวันที่ 2022-11-01
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวปานฤทัย ปานขวัญ
Zoom Meeting
75/2565
ขอเชิญคณะอนุกรรมการและคณะทำงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
 ประชุมวันที่ 2022-10-28
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
สุวลี วงค์กำภู
Zoom Meeting
74/2565
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
 ประชุมวันที่ 2022-10-27
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
คณิศร์ธรา จิรัชยากาญจน์กุล
Zoom Meeting
73/2565
ระบบ DPA (ก.ค.ศ.)
 ประชุมวันที่ 2022-10-20
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มบริหารงานบุคคล/
นางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่าง
Zoom Meeting
72/2565
ประชุมจัดลำดับโรงเรียนที่มีความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนเพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 ประชุมวันที่ 2022-10-19
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
Zoom Meeting
71/2565
การประชุม conference ระบบ DPA ( ทุกวันพฤหัสบดี)
 ประชุมวันที่ 2022-10-06
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มบริหารงานบุคคล/
นางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่าง
Zoom Meeting
70/2565
ประชุมรายงานความคืบหน้าการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
 ประชุมวันที่ 2022-10-04
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ
Zoom Meeting
69/2565
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2565
 ประชุมวันที่ 2022-09-27
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
Zoom Meeting
68/2565
ชี้แจงก่อนการอบรม OBEC Content Center (22 - 23 ก.ย. 65)
 ประชุมวันที่ 2022-09-22
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
Zoom Meeting
67/2565
รองรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา
 ประชุมวันที่ 2022-09-20
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
Zoom Meeting
66/2565
การลงทะเบียนในระบบ DPA ของสถานศึกษา
 ประชุมวันที่ 2022-09-19
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มบริหารงานบุคคล/
นายธนิก มโนเกตุ
Zoom Meeting
65/2565
สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งาานระบบประเมินตำแหน่งเเละวิทยฐานะดิจิตอล
 ประชุมวันที่ 2022-09-12
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มบริหารงานบุคคล/
นายธนิก มโนเกตุ
Zoom Meeting
64/2565
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลแบบ NoSQL ในรูปแบบออนไลน์ (15 -16 ก.ย. 65)
 ประชุมวันที่ 2022-09-15
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
Zoom Meeting
63/2565
การวิพากษ์คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ประชุมวันที่ 2022-08-26
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา/
นางสาวญาณินท์ ใสสุก
Zoom Meeting
62/2565
การเตรียมความพร้อมรับมือวิกฤตสุขภาพจิตในโรงเรียน Mental Health Crisis in School Setting
 ประชุมวันที่ 2022-08-30
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวปานฤทัย ปานขวัญ
Zoom Meeting
61/2565
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
 ประชุมวันที่ 2022-08-30
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
คณิศร์ธรา จิรัชยากาญจน์กุล
Zoom Meeting
60/2565
อบรมสร้างความรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมฯ
 ประชุมวันที่ 2022-08-19
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
Zoom Meeting
59/2565
ประชุมวิพากษ์กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 ประชุมวันที่ 2022-08-19
ห้องประชุม 2 อาคาร 2
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
สุวลี วงค์กำภู
Zoom Meeting
58/2565
ประชุมทางไกล
 ประชุมวันที่ 2022-08-16
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นางคุณัญญา ใสสุก
Zoom Meeting
57/2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯลฯ
 ประชุมวันที่ 2022-08-11
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
สุวลี วงค์กำภู
Zoom Meeting
56/2565
ทำ mou
 ประชุมวันที่ 2022-08-11
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มบริหารงานบุคคล/
วรรณวิชญา คำธง
Google Meet
55/2565
การประเมินตำแหน่งเเละวิทยฐานะข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา
 ประชุมวันที่ 2022-08-09
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มบริหารงานบุคคล/
นายธนิก มโนเกตุ
Zoom Meeting
54/2565
ประชุมคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนฯ
 ประชุมวันที่ 2022-07-26
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มนโยบายและแผน/
นายคณิศร์ คำบุรี
Zoom Meeting
54/2565
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
 ประชุมวันที่ 2022-07-26
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
คณิศร์ธรา จิรัชยากาญจน์กุล
Zoom Meeting
53/2565
การประชุมวิพากษ์คู่มือปฏิบัติงานของ สพท. กลุ่มอำนวยการ
 ประชุมวันที่ 2022-07-22
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
Zoom Meeting
52/2565
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
 ประชุมวันที่ 2022-07-23
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ
Zoom Meeting
51/2565
ประชุมสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนด้านการศึกษา scg4
 ประชุมวันที่ 2022-07-18
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มนโยบายและแผน/
นายคณิศร์ คำบุรี
Zoom Meeting
50/2565
อบรมดครงการเสริมสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 ประชุมวันที่ 2022-07-18
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวปานฤทัย ปานขวัญ
Zoom Meeting
49/2565
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ในพื้นที่ภาคกลาง
 ประชุมวันที่ 2022-07-11
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
น.ส.อนรรฆรียา หนุนชู
Zoom Meeting
48/2565
การอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตรการใช้เครื่องมือสร้างรายงานและการนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ Data Visualization ในรูปแบบออนไลน์ (11 - 12 ก.ค. 65)
 ประชุมวันที่ 2022-07-11
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
Zoom Meeting
47/2565
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
 ประชุมวันที่ 2022-06-24
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
คณิศร์ธรา จิรัชยากาญจน์กุล
Zoom Meeting
46/2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย
 ประชุมวันที่ 2022-06-09
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวปานฤทัย ปานขวัญ
Zoom Meeting
46/2565
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
 ประชุมวันที่ 2022-06-07
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
คณิศร์ธรา จิรัชยากาญจน์กุล
Zoom Meeting
45/2565
เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 ประชุมวันที่ 2022-07-18
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวปานฤทัย ปานขวัญ
Zoom Meeting
44/2565
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
 ประชุมวันที่ 2022-06-21
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
คณิศร์ธรา จิรัชยากาญจน์กุล
Zoom Meeting
43/2565
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕
 ประชุมวันที่ 2022-05-27
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
คณิศร์ธรา จิรัชยากาญจน์กุล
Zoom Meeting
42/2565
ประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการติดตาม เฝ้าระวัง และรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ
 ประชุมวันที่ 2022-05-26
ห้องประชุมพุทธโสธร
กลุ่มนโยบายและแผน/
นายคณิศร์ คำบุรี
Zoom Meeting
41/2565
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565
 ประชุมวันที่ 2022-05-06
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
Zoom Meeting
40/2565
ประชุม กศจ.ฉะเชิงเทรา เวลา 13.30 น.
 ประชุมวันที่ 2022-05-06
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มบริหารงานบุคคล/
วรรณวิชญา คำธง
Zoom Meeting
39/2565
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
 ประชุมวันที่ 2022-05-03
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
คณิศร์ธรา จิรัชยากาญจน์กุล
Zoom Meeting
38/2565
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
 ประชุมวันที่ 2022-05-03
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
คณิศร์ธรา จิรัชยากาญจน์กุล
Zoom Meeting
37/2565
ประชุม Coaching การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประชุมวันที่ 2022-05-02
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นายสรายุทธ์ ล่ามกระโทก
Zoom Meeting
36/2565
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติ เขตตรวจราชการที่ 8 และ 15
 ประชุมวันที่ 2022-04-27
ห้องประชุมพุทธโสธร
กลุ่มนโยบายและแผน/
นางนบชุลี เสาวนา
Zoom Meeting
35/2565
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕
 ประชุมวันที่ 2022-04-29
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
คณิศร์ธรา จิรัชยากาญจน์กุล
Zoom Meeting
34/2565
การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประชุมวันที่ 2022-04-21
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
Zoom Meeting
33/2565
การประชุมเกี่ยวกับระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ประชุมวันที่ 2022-04-20
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มบริหารงานบุคคล/
นางสุมาลี สุริยะ
Zoom Meeting
32/2565
การประชุมชี้แจงบทบาทความร่วมมือการดำเนินงานในโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประชุมวันที่ 2022-04-27
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/
นายสินธ์ ศรีพลพา
Zoom Meeting
31/2565
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและส่วนราชการระดับจังหวัด (สถานีแก้หนี้ครู)
 ประชุมวันที่ 2022-04-08
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
นางสาวอนรรฆรียา หนุนชู
Zoom Meeting
30/2565
การประเมินสัมฤิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประชุมวันที่ 2022-04-04
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มนโยบายและแผน/
นายคณิศร์ คำบุรี
Zoom Meeting
29/2565
ชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
 ประชุมวันที่ 2022-04-01
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
น.ส.อนรรฆรียา หนุนชู
Zoom Meeting
28/2565
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง ระดับจังหวัด
 ประชุมวันที่ 2022-03-23
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นายอนุสิทธิ์ บุญมา
Zoom Meeting
27/2565
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม2565
 ประชุมวันที่ 2022-03-29
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
นางสาวคณิศร์ธรา จิรัชยากาญจน์กุล
Zoom Meeting
26/2565
ดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8
 ประชุมวันที่ 2022-03-17
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มนโยบายและแผน/
นายคณิศร์ คำบุรี
Zoom Meeting
25/2565
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาชนภาคตะวันออก
 ประชุมวันที่ 2022-03-09
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวปานฤทัย ปานขวัญ
Zoom Meeting
24/2565
สร้างการรับรู้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด
 ประชุมวันที่ 2022-03-07
ห้องประชุมพุทธโสธร
กลุ่มนโยบายและแผน/
นายคณิศร์ คำบุรี
Zoom Meeting
23/2565
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรีนนยากจน (นักเรียนทุนเสมอภาค) ด้วยรูปแบบ online ผ่านโปรแกรม zoom
 ประชุมวันที่ 2022-04-05
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ
Zoom Meeting
22/2565
ผอ.สพท. ในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ครั้งที่ 1/2565 วันจันทร๋ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 ประชุมวันที่ 2022-02-28
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มอำนวยการ/
นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์
Zoom Meeting
21/2565
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565
 ประชุมวันที่ 2022-01-31
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
ขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
Zoom Meeting
20/2565
ประชุมทางไกล การรับส่งข้อสอบครูช่วย ปี2564
 ประชุมวันที่ 2022-02-02
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มบริหารงานบุคคล/
วรรณวิชญา
Zoom Meeting
19/2565
อบรมการใช้งานระบบบริหารสาสนเทศ และจุดเน้นการดำเนินงานสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประชุมวันที่ 2022-02-24
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ
Zoom Meeting
18/2565
การประชุมคัดเลือกโรงเรียน เพื่อขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2567
 ประชุมวันที่ 2022-01-27
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
นางคุนัญญา ใสสุข
Zoom Meeting
17/2565
รับฟังนโยบายการดำเนินงานนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ปี 2565 ขอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ
 ประชุมวันที่ 2022-01-21
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มนโยบายและแผน/
ภัทรวดี เดชเฟื่อง
Zoom Meeting
16/2565
ขอเชิญประชุมสัมนาฯ
 ประชุมวันที่ 2022-01-18
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มบริหารงานบุคคล/
นางสาววรรณวิชญา คำธง
Zoom Meeting
15/2565
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
 ประชุมวันที่ 2022-01-18
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์/
นางสาวกาญจนา รุณเกตุ
Zoom Meeting
14/2565
คณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสม
 ประชุมวันที่ 2022-01-14
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์/
วารุณี ลิ้มสุขศิริ
Zoom Meeting
13/2565
ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 (เวลา 13.30 - 16.30 น.)
 ประชุมวันที่ 2022-01-10
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
Google Meet
12/2565
การประชุมชี้ดจงแนวทางหารบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย
 ประชุมวันที่ 2022-01-06
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ
Zoom Meeting
11/2564
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประธานการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 (เวลา 13.30 - 16.30 น.)
 ประชุมวันที่ 2022-01-04
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา/
นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
Google Meet
10/2564
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2564 (09.30น.)
 ประชุมวันที่ 2021-12-27
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ/
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก
Zoom Meeting
9/2564
ประชุมการมอบนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (14.00 - 16.30 น.)
 ประชุมวันที่ 2021-12-27
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
Scopia สพฐ.
8/2564
ประชุมพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาฯ (ก.ต.ป.น.)
 ประชุมวันที่ 2021-12-16
ห้องประชุมพุทธโสธร
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/
นายมาโนช โคมเดือน
Zoom Meeting
7/2564
การประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
 ประชุมวันที่ 2021-12-08
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวปิยะภรณ์ จันทร์ยศ
Zoom Meeting
6/2564
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เครือข่ายขนาดเล็กและโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ
 ประชุมวันที่ 2021-11-23
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/
นางประภาพร มั่นเจริญ
Zoom Meeting
5/2564
การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
 ประชุมวันที่ 2021-11-18
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มนโยบายและแผน/
นางนบชุลี เสาวนา
Zoom Meeting
4/2564
ประชุมการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาฯ
 ประชุมวันที่ 2021-11-17
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา/
นางชิดชญา ฆังคะรัตน์
Zoom Meeting
3/2564
แจ้งกำหนดการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ
 ประชุมวันที่ 2021-11-23
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
Google Meet
2/2564
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน "โครงการอุปการะเด็ก ซี.ซี.เอฟ.ฯ"
 ประชุมวันที่ 2021-11-12
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวปิยภรณ์ จันทร์ยศ
Zoom Meeting
1/2564
การประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาพระราชทาน ปี 2564
 ประชุมวันที่ 2021-11-11
ห้องประชุม Warroom TECS
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/
นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์
Google Meet


โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 14 : version 2.1.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com