สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-01-20  เวลา 14:47:10 น.
รหัสโรงเรียน:
24020056  
ชื่อโรงเรียน:
วัดแหลมไผ่ศรี ครูผู้แจ้ง นางสาวชมพูนุช พรมเดช โทร. 0949216579
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
อุปกรณ์ชุด DLTV  
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
สถานะ:
แจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
   กุมภาพันธ์ เวลา น.
ไม่มีรูปภาพ