สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่ 2021-01-18  เวลา 11:30:56 น.
รหัสโรงเรียน:
24020157  
ชื่อโรงเรียน:
วัดบ้านกล้วย ครูผู้แจ้ง นางสาวเบญจภรณ์ นะรอยรัมย์ โทร. 0920942096
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
อุปกรณ์ชุด DLTV   สัญญาณไม่มี
หมายเลขเครื่อง:
วบก.5/5-6
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
 ระดับปานกลาง(เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
สถานะ:
แจ้งซ่อม/ขอใช้บริการ
ผู้ให้บริการ:
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก ความพึงพอใจ ระดับ มากที่สุด
ดำเนินการเมื่อ:
   มกราคม เวลา น.
ไม่มีรูปภาพ