สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ตารางสรุปบริการซ่อมบำรุง
ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรคมนาคมและการสื่อสารออนไลน์
 
แจ้งซ่อม / ขอใช้บริการ เมื่อ:
วันที่   เวลา  น.
รหัสโรงเรียน:
 
ชื่อโรงเรียน:
 ครูผู้แจ้ง โทร.
รายการปัญหา / ขอใช้บริการ:
  
หมายเลขเครื่อง:
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
 ระดับเบื้องต้น(เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ข้อแนะนำ/ผลการแก้ไข:
สถานะ:
ผู้ให้บริการ:
 ความพึงพอใจ ระดับ
ดำเนินการเมื่อ:
   มกราคม เวลา น.
ไม่มีรูปภาพ