ลงทะเบียนขอใช้ internet
ตารางรายงานการขอใช้ internet ในการประชุม อบรม ณ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่
รายการประชุม/อบรม
จำนวน (วัน)
จำนวนผู้เข้าร่วม
ผู้ขอใช้ internet/กลุ่ม
1
อบรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ...  รายละเอียด
1 วัน คือ 2020-02-05
30 คน
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก / กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
2
อบรม smartschool...  รายละเอียด
1 วัน คือ 2020-01-31
30 คน
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก / กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
3
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย...  รายละเอียด
1 วัน คือ 2020-01-28
45 คน
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก / กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
4
ประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ประเมิน สมศ.รอบ 4...  รายละเอียด
1 วัน คือ 2019-09-18
76 คน
นางชญาภา อิ่นสำราญ / กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดซื้อสื่อคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์...  รายละเอียด
1 วัน คือ 2019-09-17
70 คน
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก / กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
6
อบรม ADMIN ศิลปหัตถกรรม...  รายละเอียด
1 วัน คือ 2019-08-26
34 คน
วรรณวิชญา / กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7
อบรมเชิงปฏิบัติการแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ offline ...  รายละเอียด
1 วัน คือ 2019-08-23
149 คน
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก / กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
8
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ...  รายละเอียด
2 วัน ตั้งแต่ 2019-07-25 ถึง
2019-07-26
130 คน
ประภาพร มั่นเจริญ / กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
9
อบรมทางไกล สะเต็มศึกษาปฐมวัย...  รายละเอียด
5 วัน ตั้งแต่ 2019-06-08 ถึง
2019-06-18
130 คน
สรายุทธ์ ล่ามกระโทก / กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
10
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการกอง...  รายละเอียด
1 วัน คือ 2019-05-13
100 คน
นางสาวนิรดา มุ่งหน้าที่ / กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


       

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com