ระบบดสองผลการเรียน ของนักเรียนในโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งโรงเรียน               

ข้อมูลแสดงผลการเรียนทุกโรงเรียน
แยกแต่ละศูนย์เครือข่าย

                   

                       

                    
    
                    

             

         

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
038 - 551456 ต่อ 14 : version 1.3.2
e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com