EEC คืออะไร และจะทำอะไร? 

            EEC ย่อมาจาก Eastern Economic Corridor หรือภาษาไทยเรียกว่า โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจาก 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งดำเนินมากว่า 30 ปีที่ผ่านมา

           โดยในครั้งนี้สำนักงานเพื่อการพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (สกรศ) มีเป้าหมายหลักในการเติมเต็ม
ภาพรวมในการส่งเสริม การลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และทำให้ เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ
ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

โครงการนำร่องของ EEC มีอะไรบ้าง? 

โครงการโดยสังเขปจากโครงการนำร่อง โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก คือ
 

        - พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติหลักแห่งที่ 3 ของไทย 200,000 ล้านบาท
        - สร้างรถไฟความเร็วสูงเชือม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) 158,000 ล้านบาท
        - รถไฟทางคู่เชื่อมแหล่งอุตสาหกรรมกับท่าเรือ 64,300 ล้านบาท

        - พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 88,00 ล้านบาท
        - พัฒนาท่าเรือมาบตาพุด 10,150 ล้านบาท
        - ก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง 35,300 ล้านบาท 
        - พัฒนาเมืองในจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา 400,000 ล้านบาท
        - ลงทุนด้านการท่องเที่ยว 200,000 ล้านบาท
        - พัฒนาเขตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและลงทุนกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 500,000 ล้านบาท


ที่มา : เว็บไซต์ข่าวธุรกิจ CEO 
 
       

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com