ที่
เรื่อง
ว/ด/ป
กรอกข้อมูล
แสดงผลข้อมูล
1 ขอความร่วมมือ ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” เพื่อการป้องกันภัยจากสถานการณ์ COVID-19 (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรใน สพป.ฉะเชิงเทร เขต 2 ทุกคน)
2021-01-11
เข้ากรอกข้อมูล  แสดงข้อมูล 
2 ขอความร่วมมือทุกโรงเรียน รายงานความก้าวหน้าการใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” “ไทยชนะ” ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 (อ้างถึง หนังสือ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่ ศธ 04033/50 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19 // ได้ส่งหนังสือเข้าระบบ AMSS++ เรียบร้อยแล้ว) ครั้งที่ 1/2564 (กรอกทุกโรงเรียน)
2021-01-11
เข้ากรอกข้อมูล  แสดงข้อมูล 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
version 1.1