ที่
เรื่อง
หลักสูตร สพท.
หลักสูตร ส่วนกลาง
1
เข้าเรียนหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ (DLTV) ผ่านระบบ TECS4
2
เข้าเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ DLTV
view 116

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
version 1.1