ที่
ชื่อโรงเรียน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
บ้านแหลมตะคร้อ
2
วัดดอนขี้เหล็ก
3
วัดชายเคืองวนาราม
4
สว่างศรัทธาธรรมสถาน
5
วัดพงษาราม
6
บ้านไร่ดอน
7
วัดนาน้อย
8
วัดโคกหัวข้าว
9
วัดดอนทอง
10
วัดท่าลาดเหนือ
11
วัดหนองเค็ด
12
บ้านหนองสองห้อง
13
บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง)
14
วัดธารพูด
15
วัดบ้านซ่อง (วิริยะราษฎร์พิทยาคาร)
16
วัดหัวกระสังข์(มะลิเสงี่ยมราษฎร์สามัคคี)
17
วัดหนองปรือ
18
วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
19
ไพบูลย์ประชานุกูล
20
วัดต้นตาล
21
วัดนาเหล่าบก
22
วัดหนองปาตอง
23
วัดแหลมไผ่ศรี
24
บ้านเขาหินซ้อน
25
บ้านชำขวาง
26
บ้านม่วงโพรง
27
บ้านหนองกลางดง
28
บ้านหนองแสง
29
บ้านหนองเหียง
30
บ้านห้วยหิน
31
วัดลำมหาชัย
32
วัดแหลมเขาจันทร์
33
บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
34
วัดดงยาง
35
วัดบึงกระจับ
36
วัดสระสองตอน
37
สุวรรณคีรี
38
วัดหนองบัว
39
วัดหนองแหน
40
วัดหนองเสือ
41
วัดเกาะแก้วเวฬุวัน
42
วัดหินดาษ
43
วัดสะแกงาม
44
บ้านท่าโพธิ์
45
วัดบางคา
46
วัดแสนภุมราวาส
47
วัดจรเข้ตาย(พินิจค้าประชาสรรค์)
48
วัดปากน้ำโจ้โล้
49
วัดทางข้ามน้อย(ศรีวิไลประชาสรรค์)
50
วัดลาดบัวขาว
51
วัดหัวไทร
52
วัดคูมอญ
53
วัดบางกระดาน
54
วัดบางกระเจ็ด
55
ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
56
วัดใหม่บางคล้า
57
วัดสาวชะโงก
58
วัดสนามช้าง (ประดิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์)
59
วัดเสม็ดใต้
60
วัดหัวสวน
61
บ้านปลายคลอง
62
วัดศรีสุตาราม
63
วัดเสม็ดเหนือ
64
ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
65
วัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 7)
66
โสภณประชาเทวารุทธารักษ์
67
วัดบ้านกล้วย
68
วัดคลองเขื่อน
69
วัดบางตลาด
70
วัดบางโรง
71
วัดสามร่ม
72
บางพะเนียง
73
บ้านท่าม่วง
74
บ้านยางแดง
75
บ้านสระไม้แดง
76
บ้านห้วยน้ำใส
77
บ้านอ่างทอง
78
วัดดอนท่านา
79
บ้านหนองยาง
80
บ้านท่าเลียบ
81
บ้านทุ่งส่อหงษา
82
บ้านนา
83
บ้านนาโพธิ์
84
บ้านโป่งเจริญ
85
บ้านโปร่งเกตุ
86
บ้านหินแร่
87
วัดชำป่างาม
88
บ้านสุ่งเจริญ
89
บ้านกระบกเตี้ย
90
บ้านท่ากระดาน
91
บ้านคลองยายสร้อย
92
บ้านคลองอุดม
93
บ้านโคกตะเคียนงาม
94
บ้านท่าทองดำ
95
บ้านโป่งตาสา
96
บ้านมาบนาดี
97
บ้านวังคู
98
บ้านหนองใหญ่
99
บ้านอ่างตะแบก
100
ไทยรัฐวิทยา ๔๑(บ้านหัวนาศรีวิเชียรประชาอุทิศ)
101
บ้าน ก.ม.7
102
บ้านท่าซุง
103
บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
104
บ้านลาดกระทิง
105
โรงเรียนบ้านห้วยหิน
106
สวนป่าอุปถัมภ์
107
ทุ่งสะเดาประชาสรรค์
108
ไทรทองอุปถัมภ์
109
ไม้แก้วประชานุเคราะห์
110
วัดวังกะจะ
111
วัดวังเย็น
112
บ้านเขาสะท้อน
113
วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
114
วัดหนองไม้แก่น
115
บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์
116
บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง
117
หนองปรือประชาสรรค์
118
บ้านคลองสอง
119
ตลาดบางบ่อ(ศักดิ์ปรีดาประชาสรรค์)
120
บ้านเนินไร่
121
วัดแปลงยาว
122
บ้านหนองสทิต
123
วัดหัวสำโรง
124
วัดไผ่แก้ว
125
วัดอ่าวช้างไล่
126
บ้านท่ากลอย
127
บ้านท่าคาน
128
บ้านหนองประโยชน์
129
บ้านหนองปรือกันยาง
130
บ้านหนองปลาซิว
131
บ้านอ่างเตย
132
บ้านอ่างเสือดำ
133
วัดทุ่งยายชี
134
วัดเทพพนาราม
135
สียัดพัฒนา
136
บ้านกรอกสะแก
137
บ้านทุ่งส่าย
138
บ้านเทพประทาน
139
บ้านธรรมรัตน์ใน
140
บ้านร่มโพธิ์ทอง
141
บ้านวังหิน(มั่นภักดีอุปถัมภ์)
142
บ้านศรีเจริญทอง
143
บ้างหนองขาหยั่ง
144
บ้านห้วยตะปอก
145
บ้านหนองคอก

view 1178