โครงการ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งโรงเรียน (The Electronic Classroom School)

การใช้ TECS๔ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

                                           ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ
         

โปรแกรมนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2
209/1 หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 038 - 551456 ต่อ 27 : version 2.2.0 e-mail: ผู้พัฒนา tecs4online@gmail.com