หน้าแสดงข้อมูล เมนู งบประมาณ

ปีงบ
ประมาณ
แผน
ปฏิบัติการ
งบประมาณที่ได้รับ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานการ
ดำเนินงาน
ตามโครงการ
รายงานผล
การดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ
งวดที่ 1 งวดที่ 2 รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
2566 ดูข้อมูล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 คลิก ดูข้อมูล
2565 ดูข้อมูล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 คลิก ดูข้อมูล
2564 ดูข้อมูล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 คลิก ดูข้อมูล